Hospodársky výsledok po šiestich mesiacoch pred zdanením takmer vyrovnaný.

Program reštrukturalizácie Fit@All pokračuje dobre
O 2,6 % viac zákaziek a o 3,1 % vyšší obrat než v predchádzajúcom roku
Obchody s novými kotúčovými ofsetovými stroji naďalej sklamaním
Viac zákaziek v tlači cenín a v špeciálnej tlači obalov
Výsledok pred zdanením (EBT) s hodnotou -0,1 mil. € sa oproti prvému štvrťroku výrazne zlepšil
Politické a hospodárske prostredie sťažuje export
2014: Snaha o vyrovnaný hospodársky výsledok (EBT) pred zdanením

Würzburg. V skupine Koenig & Bauer-Gruppe (KBA) sa stav výnosov po šiestich mesiacoch v porovnaní s prvým štvrťrokom i s predchádzajúcim rokom – značne zlepšil.

Pri obrate koncernu v porovnaní s minulým obdobím zvýšenom o 3,1 % na 517,8 mil. €, bol koncernový výsledok pred zdanením vďaka pozitívnemu hospodárskemu výsledku (EBT) v druhom štvrťroku (v hodnote +12,0 mil. €) po šiestich mesiacoch s hodnotou -0,1 mil. € takmer vyrovnaný. Pritom po prvom štvrťroku vykazoval celosvetovo druhý najväčší výrobca tlačových strojov hospodársky výsledok pred zdanením (EBT) vo výške -12,1 mil. € (v minulom roku pritom činila zaknihovaná strata pred zdanením -8,8 €). Predstavenstvo toto výrazné zlepšení výsledkov zdôvodňuje skoršími iniciatívami a produktovým mixom s vyššími maržami.

Aj napriek politickým problémom pri realizácii exportu zostáva cieľom obrat v hodnote 1 miliardy €

Prvé nákladové úľavy vyplývajúce z programu Fit@All, zavedeného na začiatku roka pro obrodu firmy na scvrknutom a silne štrukturálne zmenenom trhu s tlačovými strojmi, očakáva predseda predstavenstva Claus Bolza-Schünemann už v druhej polovici roka. Odkazuje pri tom i na sťažené realizácie dôležitých exportných obchodov strojárenského priemyslu aj KBA v dôsledku ešte stále ťažko odhadnuteľných dopadov ukrajinskej krízy, (proti)ruských sankcií a ďalších konfliktov. Na-priek tomu však považuje prognózu koncernového obratu z tejto jari vo výške 1,0 až 1,1 miliardy € naďalej za reálnu, za predpokladu že neprídu žiadne väčšie turbulencie. Predstavenstvo firmy tiež vychádza z toho, že sa v druhej polovici roka potvrdí výrazné zlepšení hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2013.

Pozitívne prevádzkové výsledky v oboch obchodných sektoroch

Polročný výsledok koncernu po zdanení činí -3,4 mil. € (2013: -10,6 mil. €), výsledok hodnoty za akciu potom -0,20 € (2013: -0,64 €). Oba obchodné sektory dosiahli v prvých šiestich mesiacoch pozitívne prevádzkové výsledky. Segment hárkových ofsetových strojov dokázal v porovnaní s rokom 2013 svoj obrat zvýšiť o 4,3 % na 257,4 mil. €, a vďaka úsporám a lepším maržiam nahospodáril prevádzkový zisk v hodnote +1,5 mil. € (v minulom roku: -9,4 mil. €). V segmente kotúčových a špeciálnych tlačových strojov bol prevádzkový výsledok (z dôvodov reštrukturalizácie podmienených mimoriadnych výdajov) s hodnotou +2,3 mil. € nižší, než v minulom roku (+4,5 mil. €).

Nižšie splátky zákazníkov a personálne zoštíhľovanie zaťažujú finančné toky

Z dôvodu dodávateľských záväzkov, znížených splátok zákazníkov a z dôvodu prostriedkov, spotrebovaných v rámci začínajúceho zoštíhľovania personálu v rámci programu Fit@All, boli finančné toky z prevádzkovej obchodnej činnosti za dané prevádzkové obdobie s hodnotou -33,7 mil. € negatívne. Po odrátaní prostriedkov na investície dosiahli voľné finančné prostriedky hodnoty -43,0 mil. €. Likvidné prostriedky v hodnote 141,8 mil. € a disponibilné kreditné linky poskytujú ale dostatočný priestor pro krytie opatrení vyplývajúcich z rekonštrukcie koncernu. Po odpočítaní bankových dlhov je čistá finančná pozícia s hodnotou +120,1 mil. € výrazne pozitívna. Kvóta vlastného kapitálu v pomere k bilančnej sume činí 24,6 %.

Plus v prijatých zákazkách, aj napriek slabšej konjunktúre našej branže

Podľa najnovšej štatistiky VDMA bolo v druhom štvrťroku (aj z dôvodu nižšieho rastu a oslabenia meny v dôležitých kľúčových krajinách a nestabilného politického prostredia) zadaných o 16,2 % menej zákaziek na tlačové stroje, než to bolo v minulom roku. Aj napriek tomuto trendu dokázal koncern KBA zvýšiť podiel prijatých objednávok (vďaka širokej palete výrobkov) o 2,6 % na 456,0 mil. €. Vysoký nárast (v hodnote 10,7 % na 166,9 mil. €) v obchodných segmentoch kotúčových a špeciálnych tlačových strojov pochádza z oblasti tlače bankoviek a označovacej tlače (teda z oblasti špeciálnej tlače obalov, v ktorých sa KBA rozrástla o dcérine spoločnosti KBA-Flexotecnica a KBA-Kammann), aj z rozšírenia obchodného servisu. V segmente hárkových ofsetových strojov boli objednávky s hodnotou 289,1 mil. € (zo spomínaných dôvodov v úvode) o 1,6 % pod hodnotou minulého roka.

Opäť väčšie obchody v Európe
V porovnaní s minulým rokom o 13,0 % nižšie tržby v tuzemsku spôsobili nárast podielu exportu na 83,4 % (2013: 80,3 %). Dodávky do európskeho zahraničia pritom narástli na 209,4 mil. € (pre porovnanie v minulom roku činili 129,8 mil.). So zvýšením obratu 40,4 % získal i tento klasický kľúčový trh KBA v porovnaní s rokom 2013 (25,8 %) opäť na vážnosti. Tržby z rastúceho trhu Ázia/Pacifik taktiež mierne vzrástli – z 122,5 na 125,7 mil. € – a ich podiel na obrate ostal s 24,3 % takmer konštantný. S regionálnym obratom vo výške 52,0 mil. € poklesol podiel severnej Ameriky (z dôvodu silného poklesu dopytu po novinových kotúčových strojoch) z 12,6 % na 10,0 %. Na trhy Afriky a latinskej Ameriky pripadlo 44,7 mil. €, respektíve 8,7 % obratu celého koncernu.

V pláne je prestavba koncernu orientovaná na trh

Už od začiatku roka má v KBA najvyššiu prioritu realizácia reštrukturalizačného programu Fit@All. Pri predpokladanom prispôsobovaní kapacity v tuzemských a zahraničných výrobných závodoch (dohromady o 1100 až 1500 miest) i pri koncentrácii rovnorodých výrobných ostrovov vždy len do jedného výrobného miesta firma v posledných mesiacoch dobre pokročila. S viac než 700 zamestnancami už boli dohodnuté zmluvy o ukončení pracovného pomeru a zmluvy o zamestnaní na čiastočný úväzok, respektíve tarifné sociálne zmluvy a sociálne plány. Koncom júna 2014 zamestnávala firma KBA v koncerne 6110 pracovníkov a pracovníčok v porovnaní s počtom 6158 pred dvanástimi mesiacmi. Bez nových dcériných spoločností KBA-Kammann a KBA-Flexotecnica, i bez učňov, praktikantov, časovo obmedzených pracovných miest a bez zamestnancov na čiastočný úväzok v starobe klesol počet zamestnancov o 242 osôb na 5189 osôb a do konca roka ešte výrazne klesne pod 5000.

Pripravuje sa nová štruktúra koncernu

V posledných rokoch sa produktový mix skupiny KBA výrazne zmenil. Tento proces bude pokračovať oboma tržnými segmentami podľa rôznych vývojových perspektív. Podľa toho zaviedla firma v druhom štvrťroku prvé kroky k reštrukturalizácii doterajšieho AS do samostatne zodpovedných obchodných jednotiek pod záštitou nadriadenej koncernovej spoločnosti. Predstavenstvo od tohto kroku očakáva lepšie hospodárske výsledky, menej viazaných prostriedkov a väčšiu strategickú flexibilitu. Túto novú, spoločensky právnu orientáciu v smere k transparentnej koncernovej štruktúre, chce vedenie firmy ukončiť do valnej hromady v máji 2015.

Výhľad na rok 2014: Pozitívne výsledné efekty z programu Fit@All

Bolza-Schünemann vo výhľade na rok 2014: „Skupina KBA v tomto roku neporastie, získané nové obchodné segmenty tlače flexibilných obalov a priamej potlače skla, budú ale výpadok tržieb z obchodov s kotúčovými tlačovými strojmi minimálne z časti kompenzovať. Vysoké rezervné fondy na náklady spojené s reštrukturalizáciami podľa programu Fit@All, a na nové zhodnotenie, boli zohľadnené už vo výsledku koncernu za rok 2013. V tomto roku teraz očakávame len obmedzené vedľajšie výlohy s výsledným účinkom. Oproti tomu budú ale vo štvrtom štvrťroku 2014 (a ešte výraznejšie v roku 2015) cítiť nákladové úľavy z programu Fit@All s pozitívnymi výslednými efektami. Za celý rok 2014 chceme docieliť vyrovnaný hospodársky výsledok celého koncernu pred zdanením (ETB). O ďalších krokoch v prestavbe koncernu bude predstavenstvo včas informovať.


Táto polročná správa je k dispozícii k stiahnutiu vo formáte PDF na adrese
http://www.kba.com/investor-relations/berichte/berichte-2014/

Zdroj TS: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo