Tento názov, v origináli „New possibilities for print media and packaging—Combining print with digital“, stručne zhŕňa zameranie akcie označené kódom FP1104, ktorá je financovaná v rámci Európskej spolupráce vo vede a technológii COST (European Cooperation in Science and Technology), konkrétne v rámci domény FPS (Forests, their Products and Services – Lesy, ich produkty a služby).

Nové možnosti pre tlačené médiá a obaly – Kombinácia tlače a digitálnych technológií

Akcia začala v roku 2012 a končí v roku 2016. Jej cieľom je podporiť diskusiu o prínosoch dosiahnuteľných novými kombináciami tlačených médií a digitálnych technológií a rozvíjať inovácie uplatňujúce prednosti tlačených a elektronických médií pre zvýšenie konkurencieschopnosti papierenského a polygrafického priemyslu. Akcia je zameraná na inovácie spĺňajúce požiadavky koncových používateľov a plne využívajúce súčasné technologické možnosti. Na riešení spolupracujú odborníci z rôznych odborov, pôsobiaci ako na vysokých školách a výskumných inštitúciách, tak aj v priemysle.

V rámci akcie pôsobia štyri pracovné skupiny. Prvá je zameraná na zákazníkov a užívateľov (WG1 Customers and users). Druhá skupina sa venuje vývoju potrebných technológií a materiálov pre budúce využitie tlačovín (WG2 Technology). Úlohou tretej skupiny (WG3 Content) je mapovanie výskumu v oblasti hier, vzdelávania a sociálnych sietí za účelom získania nových podnetov pre možnosti využitia tlačených médií a obalov. Prioritou štvrtej skupiny (WG4 Implications for the industry) je podpora aktívnej diskusie medzi akademickým prostredím a priemyslom s cieľom identifikovať, ale aj maximalizovať prínosy akcie pre európske papierenské, polygrafické a príbuzné firmy.


Od počiatku akcie prebehli štyri úspešné stretnutia účastníkov v Helsinkách, Lisabone, Ľubľane a Montegrotto Terme. V roku 2013 sa tiež začalo organizovanie stretnutí so zástupcami priemyslu. V roku 2014 prebehli dve letné školy, venované vedeckým a inžinierskym základom tlačenej elektroniky (Science and engineering of printable electronics, Swansea) a metódam skúmania skúseností užívateľov (Methods for studying user experiences, Nantes). Pokračuje medzinárodné štúdium čítania a písania porovnávajúce používanie informácií na papieri a v elektronickej podobe, ktorého prvé výsledky boli prezentované na jeseň roku 2013. Bolo zahájené aj medzinárodné štúdium inovatívnej tlače, zamerané na situáciu v priemysle.

Prieskumu, zameraného na postoje firiem k rôznym typom kombinácie tlačených produktov a digitálnych technológií, sa môžete zúčastniť vyplnením krátkeho dotazníka dostupného on-line v slovenčine:
https://docs.google.com/forms/d/1N0pXQg1U5_Z5ctcdwrPvn_4GP16OIsL5YpCyBv8owZs/viewform
alebo v anglickom jazyku:
https://docs.google.com/forms/d/1l4kC8avg0ubz9B6xuITq4gYAErUk-DBpeColAthjGCk/viewform

Do akcie sa doteraz zapojilo 27 európskych krajín (AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SI, SK, SE, UK). Z oblasti priemyslu sa na akcii priamo podieľajú Bumaga BV, Imerys a Print City GmbH. K riešeniu svojimi prezentáciami a diskusiami prispeli aj odborníci z radu ďalších firiem a tiež akademickí pracovníci z iných kontinentov, konkrétne z USA a Číny. Slovensko reprezentujú pracovníci Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Mimo iné aktivity sa venujú téme etického partnerstva medzi producentmi papiera a vydavateľmi, ktoré môže prispieť k zlepšeniu imidžu tlačených produktov smerom k verejnosti (spotrebiteľom) s ohľadom na ekologickú udržateľnosť tlačených médií.


Tento rok bola akcia prezentovaná v Bratislave na Medzinárodnej konferencii Polygrafia Academica 2014.
Tých, ktorých činnosť akcie FP1104 zaujala, sa môžu bližšie informovať na stránkach
COST: http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1104?
a na stránkach FP1104http://virtual.vtt.fi/virtual/cost/index.htm

Záujemcovia o zapojenie sa do akcie sa môžu obrátiť na predsedníčku akcie, Anu Seisto, alebo na niektorého zo súčasných účastníkov: http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1104?management .

Ďalšou možnosťou je zúčastniť sa spoločnej medzinárodnej konferencie organizovanej s iarigai, medzinárodnou asociáciou výskumných organizácií pre informačný, mediálny a polygrafický priemysel, ktorá prebehne vo Swansea v dňoch 7. až 10. septembra 2014: http://iarigai-swansea.org .

Zdroj: Ing. Markéta Držková, Ph.D.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo