Dr. Andreas Pleßke: Koenig & Bauer je členom OSN Global Compact a jeho iniciatívu a ciele podporuje širokou škálou aktivít v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a udržateľného podnikového manažmentu.

V septembri 2015 všetkých 193 členských štátov Organizácie Spojených národov prijalo plán na dosiahnutie lepšej budúcnosti pre všetkých – vytýčenie cesty v priebehu nasledujúcich 15 rokov s cieľom ukončiť extrémnu chudobu, bojovať proti nerovnosti a nespravodlivosti a chrániť našu planétu. Jadrom „Agendy 2030“ je 17 cieľov udržateľného rozvoja ESG (Environmental, social and corporate governance), ktoré jasne definujú svet, ktorý chceme – vzťahujú sa na všetky národy.

Najväčšia svetová iniciatíva v oblasti udržateľnosti

Výrobca tlačových strojov Koenig & Bauer ako člen OSN Global Compact aktívne podporuje implementáciu 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (ESG) Organizácie Spojených národov, ktoré stanovujú rámec pre trvalo udržateľné riadenie na ekonomickej, ekologickej a sociálnej úrovni. OSN Global Compact je najväčšia svetová iniciatíva v oblasti udržateľnosti pre udržateľné a zodpovedné podnikové riadenie s globálnou sieťou viac ako 18 700 zúčastnených spoločností a organizácií zo 170 krajín.

Koenig & Bauer je členom OSN Global Compact a podporuje jeho ciele prostredníctvom širokej škály aktivít v oblastiach životného prostredia, sociálnych vecí a udržateľného podnikového manažmentu.

Účastníci sa zaviazali podporovať desať princípov OSN Global Compact v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii a presadzovať 17 cieľov v rámci príslušnej sféry vplyvu a každoročne podávať správy o dosiahnutom pokroku.

Hovorca predstavenstva Dr. Andreas Pleßke: „Zodpovednosť a angažovanosť v sociálnych otázkach, životnom prostredí a spoločnosti sú pre Koenig & Bauer mimoriadne dôležité už od založenia spoločnosti pred 204 rokmi. Princípy a ciele OSN Global Compact zodpovedajú hodnotám a princípom, podľa ktorých podnikáme. V rámci strategického ďalšieho rozvoja našej skupiny spoločností, všade tam, kde môžeme uplatniť vplyv, chceme ešte viac naplniť našu sociálnu, ekologickú a spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom rôznych aktivít a inovácií.

17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja zhrnutých v Agende OSN 2030 je zameraných na udržateľnú globálnu ekonomiku. Spoločnosť Koenig & Bauer identifikovala sedem z týchto cieľov ako priority a podporila ich strategickými iniciatívami v oblasti udržateľnosti.

Najmä ciele trvalo udržateľného rozvoja „3 – Zdravie a blahobyt“, „4 – Kvalitné vzdelávanie“, „5 – Rodová rovnosť“, „8 – Dôstojná práca a ekonomický rast“, „12 – Udržateľná spotreba a výroba“, „13 – Opatrenia“, pre ochranu klímy“ ako aj „17 – Partnerstvá na dosiahnutie cieľov“ v centre pozornosti rôznorodých aktivít spoločnosti Koenig & Bauer AG v oblasti udržateľnosti.

|Global Compact|

„Global Compact“ je dobrovoľná iniciatíva pod záštitou Organizácie Spojených národov, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať adekvátne praktiky v podnikateľskej sfére a zdieľanie nových skúseností v oblasti ľudských práv, práce a životného prostredia, tým, že sa podniky zaviažu k dodržiavaniu desiatich všeobecne prijímaných princípov.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo