Pri procesnej tlači (CMYK) je dôležité, aby farba spĺňala požadované hodnoty.

Požiadavky trhu nútia zvyšovať kvalitu všetkých polygrafických výrobkov. Jednou z možností ako to dosiahnuť, je precízna kontrola a meranie vo všetkých fázach polygrafickej výroby.

Meranie je veľmi dôležitá činnosť a v tlačovom procese je nevyhnutnosťou. Presná farebná komunikácia pomocou meracích prístrojov výrazne zlepšuje výrobný proces, redukuje chyby a skracuje schvaľovací i výrobný proces.

V celom reťazci spracovania zákazky rastie tlak na štandardizovaný výstup. Len vhodné meracie zariadenie a správne meranie zaručí, že príprava a tlačový proces bude stabilný a opakovateľný. S meracími prístrojmi a meraním sa stretávame pri každom kroku výrobného procesu: od zadania farby, zobrazenia na monitore, pri schvaľovaní nátlačku, či pri receptúrovaní a miešaní farby až po samotné zobrazenie farby na finálnom výrobku.

Denzitometer verzus SpektroDenzitometerÚčelom tohto článku je pomôcť objasniť terminológiu, ktorá je v tomto smere dôležitá.

Meracie prístroje používané v grafickom a polygrafickom priemysle

Denzitometre a spektrometre sú optické fotometre, ktoré merajú prechádzajúce (transmisné) alebo odrazené svetlo (reflexné), prevádzajú signál na digitálny a zaisťujú výpočet optickej denzity alebo farebných súradníc priestoru CIE-L*a*b / CIE-L*C*h.
Na trhu sú prenosné/ručné prístroje aj automatické a poloautomatické skenovacie systémy, ktorými sú vybavené spravidla tlačové stroje.
Výrobcovia týchto meracích zariadení s dominantným postavením na trhu sú spoločností: X-Rite, TECHKON, Konica Minolta, Barbieri.

Funkčné porovnanie Denzitometra a SpektroDenzitometra

Pri rozhodovaní o vhodnom prístroji na meranie a kontrolu farieb je dôležité, aby ste porozumeli prevádzkovým charakteristikám, funkčným porovnaniam a zložitosti denzitometra a spektrofotometra.

Denzitometer verzus SpektroDenzitometerOptika klasických reflexných denzitometrov je pomerne jednoduchá: sú vybavené zdrojom svetla na osvetlenie vzorky a odrazené svetlo je odčítané cez štandardizované (normou definované statusy) optické farebné filtre „R-G-B-O“ – červený, zelený, modrý a oranžový.Červený filter dáva najvyšší signál na odčítanie azúrovej farby, zelený na odčítanie purpurovej farby, modrý pre odčítanie žltej farby. Pre meranie čiernej farby sa používa oranžový filter.
V USA platí norma ANSI a status T, pre Európu sa používa status E, definovaný normou ISO 13656.

Odrazené svetlo prechádzajúce každým z týchto filtrov dodáva „signál“ do snímača, výsledné hodnoty z tohto signálu sa zobrazujú na displeji denzitometra, zvyčajne v „C“, „M“, „Y“ a „V“ alebo „ K “, čo znamená: azúrová, žltá, purpurová a čierna.

Jednoduchšie denzitometre (transmisné) sú určené len pre meranie optickej denzity fotografických filmov a transparentných fólií. Reflexné denzitometre sú najpoužívanejším zariadením v tlačiarni. Používajú sa na meranie, kontrolu a monitorovanie tlačového procesu.

Denzitometria (meranie denzity)

Aby sme pri tlači neboli odkázaní len na subjektívne vizuálne ladenie farieb, použijeme meranie denzity (optickej hustoty) vytlačených farieb. Tento postup nám umožňuje vysokú mieru štandardizácie tlače. Meria sa rozdiel medzi maximálnou (vytlačenou farbou) a minimálnou optickou hustotou (papierovou podložkou).

Denzitometer verzus SpektroDenzitometerZískané denzitometrické hodnoty indikujú operátorovi tlačového stroja, či by sa malo množstvo farby zvýšiť alebo znížiť. Pri štvorfarebnej procesnej tlači (CMYK) je obzvlášť dôležité, aby bola denzita azúrovej, purpurovej a žltej v rovnováhe a spĺňala predpísané hodnoty. Ak na tlačovom hárku nameriame odporúčané hodnoty, mala by byť tlačovina optimálne vyfarbená.
Meranie sa prevádza na kontrolných škálach, ktoré sú súčasťou tlačového hárku.

Denzitometer verzus SpektroDenzitometer
Reflexné denzitometre sú vhodné pre posúdenie sýtosti vyfarbenia plných plôch procesných CMYK farieb, kontrolu rovnomernosti vyfarbenia tlače v celej šírke tlačového hárku a pre výpočet niektorých parametrov, charakterizujúcich kvalitu tlače napr.: veľkosť bodu v percentách, zväčšenie tlačového bodu (TVI), tlačový kontrast, pretlač farieb (trapping) a iné parametre.

Denzitometre nie sú vhodné pre meranie priamych (spotových) farieb, HKS a Pantone farieb, takisto denzitometre nedokážu zobrazovať kolorimetrické hodnoty (CIE-L*a*b*, L*C*h, Delta-E atď.).

Spektrálne meranie

Cieľom spektrofotometrov je meranie vizuálneho spektra, ktoré je zvyčajne definované ako odrazivosť v rozsahu 380 až 730 nanometrov. Väčšina spektrofotometrov je „skrátená“, čo znamená, že odčítavajú hodnoty v intervaloch naprieč vizuálnym spektrom (napríklad v intervaloch 10 nanometrov) a z týchto odčítaní interpolujú „spektrálnu krivku“.

Pre väčšinu tlačiarenských farieb je spektrálna krivka podobná „DNA“ odrazenej farby: rovnakým spôsobom, ako dôkaz DNA poskytuje vedcom schopnosť vypočítať veľa rôznych foriem údajov, zo spektrálnej krivky možno vypočítať veľa rôznych typov metrík.

Spektrofotometre umožňujú sofistikovanejšie merania farieb a môžu zachytávať viac údajov týkajúcich sa farieb. Pracujú tak, že zaznamenávajú svetlo pri špecifických vlnových dĺžkach v rozsahu vlnových dĺžok viditeľného svetla a potom prevádzajú tieto spektrálne údaje na kolorimetrické a denzitometrické hodnoty. Namiesto používania optických R-G-B-O filtrov pre stanovenie hodnôt CMYK farieb, (pri denzitometroch), spektrofotometre používajú na meranie plného farebného spektra holografickú difrakčnú mriežku.

Spektrálny denzitometer

Spektrálny denzitometer, kombinuje funkcie spektrofotometra, kolorimetra i denzitometra. Je ideálny pre všetkých, ktorí chcú presne a dôsledne merať farby. Spektrodenzitometer poskytuje operátorom tlače rýchly a pohodlný spôsob kontroly farieb aj denzity tlače. Spektrodenzitometer umožňuje meranie a kontrolu, tak procesných CMYK ako aj priamych tlačových farieb.

Denzitometer verzus SpektroDenzitometer
Moderné kombinované meracie prístroje špeciálne navrhnuté pre tlačiarne špecializujúcich sa výrobu obalov ponúkajú nie len meranie denzít a funkcie kolorimetrických hodnôt, ale tiež podporujú tlačové štandardy: ISO, PSO, G7. Niektoré ponúkajú možnosť vytvárať a spravovať štandardy a knižnice farieb priamo zo zariadenia, aby sa zlepšilo zaobchádzanie s priamymi farbami.

Avšak, nie všetky modely prístrojov ponúkajú plnú podporu funkcií. Cena jednotlivých modelov sa odvíja od možnosti ich využívania. Napríklad základné modely neumožňujú využívať všetky funkcie.

Ktorý prístroj je pre vás ten pravý?

Všetko záleží od Vášho zamerania a finančných zdrojov. Čím viac funkcií ponúka prístroj, tým je kvalitnejšia kontrola aj analýza. Denzitometer je vhodný pre 4-farebný tlačový proces na meranie denzít CMYK farieb a na základné vyhodnocovanie aplikácií, ktoré nevyžadujú prísnu kontrolu farieb.

Spektrálny denzitometer, kombinuje funkcie spektrofotometra, kolorimetra i denzitometra. Je ideálny pre všetkých, ktorí chcú presne a dôsledne merať farby. Poskytuje pohodlný spôsob kontroly farieb aj denzity tlače. Umožňuje meranie a kontrolu, tak procesných CMYK ako aj priamych tlačových farieb.

SpektroDenzitometre prijímajú spektrálne údaje a zobrazujú denzitometrické informácie. Výpočet denzitometrických informácií zo spektrálnych údajov má niekoľko výhod. Prístroje sú zvyčajne presnejšie, opakovateľné a ľahšie sa kalibrujú. Navyše mnohí výrobcovia ponúkajú prístroje, ktoré možno upgradovať na vyššiu funkčnosť bez nákladov na nákup nového prístroja.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo