Heidelberg sa zaviazal dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030 a pri riadení trvalo udržateľného rozvoja využíva holistický prístup.

Spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) zdvojnásobila svoje aktivity v oblasti riadenia udržateľnosti. V kontexte globálnych výziev spôsobených zmenou klímy a ako súčasť stratégie trvalo udržateľného rozvoja sa Heidelberg zaviazal dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2030.

Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť vytvorila tím pre životné prostredie, sociálne veci, riadenie (ESG) zodpovedný za rozvoj stratégie a definovanie, implementáciu a monitorovanie súvisiacich činnosti.

Na dosiahnutie tohto cieľa Heidelberg už definoval niekoľko protiopatrení a začal ich realizovať. Spočiatku sa bude klásť dôraz na zvyšovanie energetickej efektívnosti všetkých výrobných a distribučných závodov a zásobovanie týchto závodov zelenou energiou. To samo osebe povedie k výraznému zníženiu emisií CO2.
Spoločnosť v ďalšom kroku použije emisné certifikáty na kompenzáciu zostávajúcich nevyhnutných emisií. Následne sa bude Heidelberg snažiť najneskôr do roku 2040 dosiahnuť úplnú klimatickú neutralitu vo svojich závodoch bez potreby emisných certifikátov.

Heidelberg_Klima_Grafik
Heidelberg – klimatická neutralita do roku 2030.

Holistická stratégia udržateľnosti ESG presahuje klimatickú neutralitu

Stratégia udržateľnosti ESG spoločnosti Heidelberg však ďaleko presahuje otázku klimatickej neutrality. Spoločnosť chápe trvalo udržateľný rozvoj ako dlhodobú rovnováhu medzi životných prostredím, podnikaním a sociálnou zodpovednosťou a zameriava sa na oblasti klimatickej stratégie, produktov šetrných k životnému prostrediu, udržateľného riadenia ľudských zdrojov, dodržiavania noriem a dobrej správy vecí verejných.

Ľudské práva a environmentálne záujmy majú byť zakotvené aj v celom hodnotovom reťazci, ktorý zahŕňa všetkých dodávateľov skupiny Heidelberg.

Globálny trend smerom k udržateľnosti otvára Heidelbergu nové príležitosti

Stručne povedané, globálny trend smerom k ochrane klímy a životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju otvára Heidelbergu nové možnosti rozvoja. Týka sa to napríklad aktivít spoločnosti v oblasti elektromobility. Heidelberg je už v Nemecku lídrom na trhu nabíjacích staníc pre elektromobily Wallbox a svoje portfólio plánuje postupne rozširovať v oblasti nabíjacej infraštruktúry a inteligentnej domácnosti. Kľúčovým prvkom tejto stratégie je aj implementácia týchto riešení na medzinárodnej scéne.
Okrem toho má Heidelberg rozsiahle odborné znalosti v oblasti automatizácie a výrobných riešení s nulovými emisiami, ktoré sa dajú dobre využiť aj mimo polygrafického priemyslu.

Pripravil: František Martančík
Zdroj: Heidelberg

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo