Posledné desaťročie je v spoločnosti predmetom diskusie „Priemyselná revolúcia 4.0“. Zatiaľ čo odborníci vedú debaty v ktorej etape sa nachádzame (niektorí považujú toto obdobie za piatu revolúciu zameranú na informačné a telekomunikačné technológie), väčšina súhlasí s tým, že priemyselná revolúcia 4.0 začala s príchodom internetu a bežných digitálnych technológií – konkrétne internetu vecí / IoT (zariadenia, ako sú smartfóny, tablety a mobilné zariadenia). No len málo z nich by namietalo, že sa momentálne nachádzame vo fáze obrovských zmien.

COVID-19 spôsobuje radikálne zmeny v pracovných postupoch naprieč planétou, dôvodom sú nariadenia a odporúčania, ktoré musia dodržiavať milióny ľudí v čase karantény. Dramatický priebeh pandémie urýchlil početné trendy, zatiaľ čo ostatné spomalil.

Otvára sa otázka, či je možné, s týmito narušeniami COVID-19 urýchliť zmeny v priemyselnej činnosti?

Industry 4.0 / Priemysel 4.0

Aj keď niet pochýb o tom, že COVID-19 je transformačná sila, neprenáša nás do Industry 5.0. Je to len zrýchlenie zavádzania Industry 4.0, čo vedie firmy a spoločností z rôznych odvetví do vyspelejšieho stavu technológií internetu vecí a pracovného procesu.

Odborníci sa domnievajú, že pre Priemysel 4.0 sú charakteristické štyri hlavné prúdy a ich pomenovania:

  • Inteligentná výroba (Smart manufacturing)
  • Inteligentná továreň
  • Inteligentná továreň bez prítomnosti ľudí (Lights Out Manufacturing)
  • Technológie IoT (Internet of Things)

Všetky štyri odrážajú výrazný trend: „AUTOMATIZÁCIU“.

Priemysel 4.0 zahŕňa použitie vylepšeného zberu údajov (umožňovaného zariadeniami IoT) na zefektívnenie pracovných postupov a výrobných procesov. Táto pandémia COVID-19 nadobudla okamžitú hodnotu. Myšlienka plne funkčnej výrobnej haly, ktorá nepotrebuje stály ľudský personál, znamená nepretržitú produkciu výroby. Mnohé organizácie však nie sú schopné alebo ochotné zaviazať sa k tejto úrovni automatizácie. Inteligentné továrne dramaticky znižujú počet pracovníkov, pretože väčšina jednoduchých úloh je automatizovaná.

Aj keď podniky v minulosti nemali dôvod prijať digitálne pracovné postupy, koronavírus poskytol ďalšiu silnú motiváciu k posunu smerom k inteligentnej továrni, doplnenej o inteligentnú výrobu (napr. procesy inteligentnej tlače). Súčasný stav potvrdzuje, že organizácie, ktoré boli najmenej postihnuté pandémiou COVID-19, boli tie, ktoré už majú zavedené postupy automatizácie a posilňovanie digitálneho pracovného toku.

Industry_print future

Skúmanie ďalších následkov COVID-19

Niektorí poskytovatelia tlačových a reklamných služieb budú musieť zhodnotiť svoj priestor na trhu. Musia si byť vedomí, že kríza zasiahla takmer každé odvetvie, ktoré ovplyvňuje ich podnikanie. Narušenie výroby a strata objednávok vo všetkých odvetviach vedie aj k útlmu tlačených výrobkov a zníženiu objednávok. Firmy by mali zaujať strategický postoj a zamerať sa na nové toky príjmov.

Súčasní poskytovatelia tlače sa musia pripraviť na zmeny a prehodnotiť svoje stratégie a plány do budúcna. Krajina aj spoločnosť sa zmenila a pravdepodobne sa v ďalších rokoch zmení ešte viac. Je ešte príliš skoro na to, aby sme predpovedali, ako sa zmenia priemyselné odvetvia a ktoré percento týchto zmien bude trvalé, ale je potrebné otvorene priznať, že dochádza k závažným zmenám.
Zatiaľ sme  v rovine čakania. Ďalší vývoj ukáže, či priemysel a firmy dokážu túto situáciu stabilizovať a zvrátiť súčasný nepriaznivý stav.

Pri pohľade do budúcnosti sa dá predpokladať, že industrializácia polygrafického priemyslu bude pokračovať. Je však potrebný nový prístup, aby bolo možné využiť stále existujúci výkonnostný potenciál. Budúcnosť automobilového priemyslu je v inováciách a v autonómnych autách, to isté sa dá očakávať aj v tlačiarenskom priemysle, ktorý smeruje k autonómnej tlači.
Je potrebné, ale priznať, že iba veľmi bohaté podniky ju dokážu naplno využiť, pri súčasnom zachovaní realistických očakávaní.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo