Až o 30 % musia do roku 2030 členské krajiny EU vrátane Slovenska znížiť emisie oxidu uhličitého v porovnaní s úrovňou v roku 2005. Výruby lesov budú musieť byť kompenzované výsadbou nových stromov.

Vyplýva to z dvoch legislatívnych návrhov, ktoré schválil Európsky parlament v rámci napĺňania Parížskej klimatickej dohody. Tieto ciele by sa mali premietnuť do záväzných národných emisných stropov pre sektory poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa súhrne podieľajú na tvorbe približne 60 percent emisií skleníkových plynov EU.

Schválené nariadenia sú súčasťou úsilia EU znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov vo všetkých sektoroch o minimálne 40 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Obe nariadenia musí pred ich vstupom do platnosti schváliť aj Rada ministrov EU.

Cieľom nariadenia o lesoch je zmierniť dopady klimatických zmien prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov v sektore využívania pôdy a lesného hospodárstva a posilnenia schopnosti lesov absorbovať oxid uhličitý. Lesy v Európe v súčasnosti absorbujú necelých 10 percent všetkých emisií skleníkových plynov.

Členské štáty by na základe schválenej právnej upraví mali zabezpečiť, aby boli akékoľvek výruby stromov kompenzované výsadbou nových, a tiež prijať opatrenia, ktoré by umožnili zvýšiť mieru zachytávania emisií oxidu uhličitého v odvetviach využívajúcich ornú pôdu, pastviny a lesy. „Európska únia je globálnym lídrom v boji proti klimatickým zmenám. Prijali sme záväzok znížiť objem emisií vo vybraných sektoroch do roku 2030 o 30 percent. Podporíme tiež výsadbu nových stromov a revitalizáciu lesov,“ uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec.

Zdroj: TS

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo