Trh s tlačovinami sa veľmi dynamicky mení a rozvíja. Požiadavky a nároky zákazníkov rastú s potrebou neustáleho objavovania aj tých najmenších detailov kvality spracovania, kreatívnych prvkov a originality. Na nepreberné množstvo polygrafických výrobkov, ako sú knihy, časopisy, plagáty, obalový materiál, prospekty, etikety a pod. sú kladené vysoké požiadavky z hľadiska kvality spracovania, odolnosti, estetiky a v neposlednom rade tiež úžitkovej hodnoty.

Vysoká kvalita spracovania je dnes samozrejmosťou

Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť atraktívnosť výrobku a zároveň zaistiť jeho ochranu a predĺžiť životnosť, je jeho povrchová úprava. Okrem iných metód a spôsobov ako pridať výrobku hodnotu sa využíva aj spôsob zušľachtenia povrchu vhodným typom laku. Zušľachťovanie lakovaním je samozrejme závislé od typu použitej technológie a typu použitého laku.

Základné rozdelenie lakov v polygrafii

Skôr, ako sa budeme podrobnejšie zaoberať problematikou lakov a princípmi ich nanášania, pozrime sa na ich základné delenie. Podľa zloženia a spôsobu aplikácie sa dajú laky rozdeliťna: tlačové, disperzné a UV laky.

Tlačové laky

Ide o veľmi rozšírenú skupinu lakov, ktoré sa ponúkajú v celom rade modifikácií. Medzi tlačové laky zaraďujeme laky lesklé, matné, oteru odolné, farebné, parfumované či metalické. Ide o systémy, ktoré sa aplikujú z farebníka tlačového stroja – majú obdobné zloženie ako tlačové konvenčné farby, ale neobsahujú žiadne pigmentové častice. Štandardne obsahujú aditíva, sušiace činidlá, rastlinné či minerálne oleje a pojivá. Tieto laky majú svoje klady, ale tiež zápory. Medzi výhody nesporne patrí predovšetkým ich ľahká aplikovateľnosť, záporom je potom skutočnosť, že sa dajú skôr použiť len na štandardné zušľachtenie tlačoviny. Pomocou tlačových lakov sa dá dosiahnuť len obmedzený stupeň výsledného lesku.


Obr. Tlačový lak – proces zasychania

Disperzné laky

Druhou skupinou sú laky disperzné. Tie sa vyrábajú takisto v celom rade modifikácií; rozlišujeme laky lesklé, matné, farebné, parfumované, stieracie, blistre, primery, metalické, termálne a veľa ďalších. Takéto disperzné systémy sa môžu aplikovať v konvenčnej ofsetovej technológii dvoma spôsobmi. Po prvé môžu byť tieto laky špeciálne upravené na nanášanie vo farebníku tlačového stroja (viď tlačové laky), po druhé sa dajú nanášať klasickou cestou pomocou lakovacej jednotky, zaradenej za tlačové jednotky ofsetového tlačového stroja. Disperzné laky sa vyznačujú úplne odlišným zložením, než aké majú tlačové laky. Obsahujú disperzie polymérov, vo vode rozpustné živice, vodu a aditíva. Tento druh lakov sa využíva na zušľachtenie tlačoviny s veľmi vysokým štandardom kvality, ako z hľadiska výsledného lesku, tak aj povrchovej ochrany.


Obr. Disperzný lak – proces zasychania

UV laky

Poslednou skupinou sú UV laky, vyznačujúce sa sušením pomocou polymerizácie, ktorá je vyvolaná aktiváciou fotoiniciátorov. UV laky sa vyrábajú lesklé a matné, u nás sú však väčšinou aplikované lesklé laky. Aplikujú sa z lakovacej jednotky, jednotlivé polakované hárky sú následne ihneď vystavené UV žiareniu, ktoré spôsobuje okamžité vytvrdenie vrstvy laku. Tieto laky majú opäť úplne odlišné zloženie od predchádzajúcich typov.


Obr. UV lak – proces zasychania

Obsahujú fotoiniciátory, aditíva, monoméry a oligoméry. Takéto typy lakov sa využívajú na zušľachtenie tlačoviny s maximálnou dosiahnuteľnou hodnotou lesku, ale aj na vytvrdenie a spevnenie povrchu tlačoviny.

Druhy lakovania
• celoplošné
• parciálne

Celoplošné lakovanie
Spravidla slúži na celkovú ochranu tlačoviny pred oterom farby (tlačové laky) alebo na zvýšenie hodnoty výrobku napr. obálky časopisov, pohľadnice, obaly a podobne (disperzné a UV laky).

Parciálne lakovanie
Vedľa celoplošného lakovania sa často používa tzv. parciálne lakovanie. To sa využíva pre lakovanie len určitej plochy, tá môže mať pravidelný aj nepravidelný tvar. Používa sa ako dekoračný prvok a dá sa ním tak zvýrazniť časť tlačoviny. Parciálne lakovanie sa prevádza všetkými druhmi lakov, ale prevažne disperznými a UV lakmi. Preferovaný je hlavne disperzný lak vzhľadom na jeho jednoduchšie nanášanie.

Aplikácia konvenčných variantov lakov farieb a UV lakov

Prvý a základný variant, ako používať UV laky v in-line konštrukcii tlačového stroja, je ich aplikácia v kombinácii s konvenčnými tlačovými farbami. Toto riešenie však kladie veľmi vysoké nároky na konštrukčné riešenie stroja. Ten musí byť vybavený dvoma lakovacími agregátmi s výkonným medzi sušením. Sušenie potom musí byť umiestnené tiež za jednotkami nanášajúcimi tlačovú farbu. Po zasušení tlačovej farby totiž prichádza k naneseniu laku, tzv. primeru, ktorý slúži na oddelenie konvenčných farieb od UV laku. Až po jeho dôkladnom zasušení je potom možné naniesť UV lak.

Aplikácia UV technológie

Druhým variantom, pri ktorom sa dá aplikovať UV lak v in-line výrobnom procese, je použitie UV farieb a UV laku. Aj toto riešenie si vyžaduje špeciálny tlačový stroj, ktorý musí byť vybavený zodpovedajúcimi sušiacimi zariadeniami a jedným tlačovým agregátom. Nanášanie UV farieb pritom vyžaduje okrem iného aj úplne upravené farebníky s takými materiálmi, ktoré sú odolné proti účinkom pomerne agresívnych UV farieb. UV lak sa v tomto prípade môže používať buď ako ochranný alebo na dosiahnutie vysokého lesku.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri tejto aplikácii je potrebné použiť ďalšie špeciálne materiály. Jedna z úprav sa týka napríklad tlačových platní. Tie sa musia zapekať podobne ako pri tlači väčších nákladov. Variantom je pochopiteľne aj použitie špeciálnych tlačových platní určených na styk s UV farbou. Ďalej je potrebné pravidelne upravovať farebníkové a vlhčiace valce na tlačových jednotkách.

Aplikácia hybridných farieb/UV laku

Ďalším z postupov, pri ktorom môže byť UV lak nanášaný v in-line procese, je aplikácia tzv. hybridných farieb. Aj tu sa dá naniesť buď ochranný alebo vysoko lesklý UV lak pri jednom prechode hárku tlačovým strojom, pritom však nie je potrebné medzi farbu a UV lak nanášať primer, ktorý by obe zložky tlače oddeľoval. Aj tu sú určité obmedzenia v oblasti materiálov vstupujúcich do tlačového procesu. Opäť sa to týka tlačových platní, ktoré je potrebné pred samotnou tlačou zapekať alebo je potrebné použiť špeciálne platne, určené na prácus hybridnými farbami. Podobne ako pri UV farbách, aj tu sa odporúča pravidelné zoraďovanie farebníkových a vlhčiacich valcov. Takisto práca s hybridnými farbami vyžaduje vyššiu pozornosť tlačiara, pretože aj tu platí, že vyváženie farba/voda je citlivejšie než pri konvenčných tlačových farbách. Pred lakovacím agregátom musí byť vždy nainštalované medzi sušenie, takže nedochádza k lakovaniu metódou „mokrá do mokrej“, ale hárok do lakovacej jednotky vstupuje už zasušený.

Základné charakteristiky variantov lakov pre ofsetovú tlač

Tlačový lak (60 – 65 bodov lesku)
• Olejový tlačový lak do farebníka ofsetovej tlačovej jednotky
• Tlač laku z ofsetovej tlačovej platne
• Celoplošná alebo parciálna tlač
• Nie je zaradená žiadna špeciálna lakovacia jednotka

Disperzný lak (80 – 85 bodov lesku)
• Disperzný lak na báze vody s nanášaním cez dvojvalcový systém alebo cez rastrový valec s komorovou stierkou
• Tlačová forma pre tlač z výšky pre parciálne lakovanie sa vyrezáva z gumového poťahu alebo sa zhotovuje zo špeciálnej sťahovacej (strip) /rezacej fólie, prípadne sa používa vymývaná flexotlačová forma či celoplošné lakovanie cez gumový poťah valca

Drip-off (80 – 85 bodov lesku)
• Tlač s konvenčnými farbami
• Tlač „efektového matného laku“ v ofsetovej jednotke cez ofsetovú tlačovú platňu
• Miesta, ktoré sa majú neskoršie lesknúť, sú vynechané
• V lakovacej jednotke sa nanáša celoplošne disperzný lesklý lak – špeciálne temperovaný, ten reaguje so skôr tlačeným matným lakom
• Lesknú sa vybrané miesta – bez matného laku

Pomarančová kôra (90 – 95 bodov lesku)
• Konvenčné farby s podielom UV (hybrid) alebo UV farby
• Tlač s „efektným matným lakom“ v ofsetovej jednotke cez tlačovú platňu
• Miesta, ktoré sa majú neskoršie lesknúť, sú pritom vynechané
• V lakovacej UV jednotke nanášaný celoplošný lak
• Na matne lakovaných miestach vznikne „pomarančový efekt“ vzájomným odpudzovaním oboch lakov
• UV vybavenie stroja je potrebné

UV lak (90 – 95 bodov lesku)
• Potrebné sú UV alebo hybridné farby a laky
• Lakovanie cez tlačovú jednotku alebo lakovaciu jednotku s UV lakmi (matné a lesklé)
• Dosiahnuteľný najvyšší lesk
• Celoplošné alebo parciálne lakovanie
• Pre parciálne lakovanie sa odporúča flexotlačová forma
• UV sušiace zariadenie je potrebné, ďalej aj plná UV výbava (napr. farebníkové valce atď.)


Na záver
Posledné zmeny vo svetovej ekonomike, tlak globalizácie menia charakter priemyselnej konkurencie od statického cenového súťaženia k dynamickému rastu firiem využívajúcich nové poznatky rýchlejšie ako ostatná konkurencia. Tlačiarenské firmy si musia túto skutočnosť uvedomiť a mali by svojim klientom ponúkať nové možnosti rozšírenia svojho ponukového portfólia. Pridaná hodnota zvyšuje hodnotu výrobku navyše prináša aj vyšší zisk.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokNové COOLPIXi od Nikonu
Nasledujúci článokNové Ultra HD televízory od LG