Typický akcidenční stroj: Rapida 106 X jako osmibarvový stroj s obracením archů pro tisk 4/4 a dodatečnou lakovací jednotkou.

Se strojem Rapida 106 X uvádí společnost Koenig & Bauer na trh nové vysoce výkonné archové ofsetové stroje pro střední formát 740 x 1 060 mm. Splňuje všechny nároky na automatizaci, digitalizaci a workflow řešení, která si v současné době lze vůbec představit, a je tak opět průkopníkem průmyslového ofsetového tisku budoucnosti.

  • Celá řada funkcí pro vyšší produktivitu a autonomní procesy
  • Design stroje: suverénní a směřující do budoucna
  • Logistika desek: bez manuálních zásahů z osvitové jednotky přímo do měniče desek
  • Světová premiéra: 20.000 archů/h při tisku líc/líc a líc/rub
  • Špičkové řízení kvality
  • Chytré koncepty obsluhy
  • Obsáhlé nabídky opcí pro vyšší dostupnost a větší výkon

Rapida 106 X – nový výkonový standard v průmyslovém tisku

Suverénní, dynamická a hodnotná – to jsou vlastnosti, které ztělesňuje Rapida 106 X se svým novým oceněným designem. Boční stěny z bezpečnostního skla, nový koncept ovládání s dotykovými panely a výrazná řeč tvarů, to vše poukazuje na to, že tu jde o moderní tiskový automat. Můžete to vidět na první pohled – je to nejvýkonnější stroj Rapida, jaký kdy byl.

Cílem nové řady Rapida 106 X je ještě výrazněji posílit ziskovost společností dalším zvyšováním výkonnosti. K tomu přispívá mimo jiné těchto pět kritérií:

1.     Kratší přípravné časy – rychleji k tisku

Aby se u přípravných časů nevěnovala ani vteřina zbytečně, disponuje Rapida 106 X průkopnickými a přesně navzájem koordinovanými funkcemi. Ty sahají od simultánní výměny desek pod jednu minutu s neohnutými a bezprocesními deskami přes četné paralelně probíhající přípravné procesy až po autonomní tisk zakázek s automatickým startem počítadla dobrých archů (AutoRun). V této úrovni automatizace se Rapida 106 X stává dokonalým tiskovým automatem.

Jakmile počitadlo archů dosáhne požadovaného nákladu aktuální tiskové úlohy, tisk se vypne a Rapida 106 X automaticky přejde do módu výměny zakázky. Po dokončení se bez zásahu obsluhy zahájí tisk následující úlohy. Měřicí a řídicí systémy samostatně rozpoznají, kdy jsou v tisku dosaženy požadované kvalitativní vlastnosti, a zapnou počítadlo dobrých archů. Po vytištění nákladu stroj opět přejde do módu výměny zakázky. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud se nezpracuje celý zakázkový řetězec.

Rapida 106 X
Foto: Pro výrobu obalů zvýšený stroj Rapida 106 X se sedmi tiskovými jednotkami, dvojitým lakováním, další tiskovou jednotkou za první lakovací věží a zařízením na nanášení fólie za studena FoilTronic.

Logistika desek až po tiskovou jednotku

Nová logistika desek PlateTronic, kterou společnost Koenig & Bauer může na přání vybavit novou Rapidu 106 X, je také vysoce automatizovaná. Má modulární strukturu a lze ji flexibilně přizpůsobit požadavkům v každém tiskovém provozu.

Od přípravy úlohy v Print Production Software (PPS) systému LogoTronic Professional přes osvitovou jednotku desek, podávání tiskových desek do stroje a do příslušných jednotek, jakož i odvádění starých tiskových desek, probíhá proces bez jakéhokoli ručního zásahu. V rámci logistiky se desky řadí k příslušným tiskovým jednotkám, takže pořadí, ve kterém se desky dostávají ke strojům, se může kdykoli měnit. Logistika společnosti Koenig & Bauer vede tiskové desky přímo do měniče desek. Obsluha se stará výhradně o monitorování procesů.

Právě u akcidenčních provozů s krátkými náklady nebo častými jazykovými změnami, resp. výměnou signatur, nabízí logistika desek důležité výhody z hlediska produktivity. Odstranit staré tiskové desky z osmi nebo více zásobníků a založit stejný počet nových tiskových desek během tisku přibližně 350 archů – to obsluha zvládne jen po omezenou dobu. Tato technologie je zde jasnou výhodou a zajišťuje kdykoli rychlý návrat stroje Rapida 106 X do tisku.

Rapida 106 X
Foto: Novinka: logistika desek PlateTronic až po šachtu měniče desek. Od osvitové jednotky přes zásobník desek až po měnič desek probíhají všechny procesy plně automaticky

2.     Vyšší výkon – rychlejší tisk

Ve světové premiéře dosahuje Rapida 106 X v tisku líc/líc a líc/rub výkon až 20 000 archů / h. Dostává se tak do zcela nové dimenze výkonu pro tiskové stroje s obracecím zařízením. Uživatelé v akcidenčním tisku, kteří používají osmibarvové stroje pro výrobu 4/4, budou mít určitě radost, protože dostanou k dispozici stejně výkonnou technologii jako provozy, které pracují na strojích čistě s tiskem líc/líc.

V optimalizaci pořadí tiskových úloh je další potenciál ke zvýšení denní produkce archových ofsetových strojů. Za tímto účelem společnost Koenig & Bauer představuje s tiskovým strojem Rapida 106 X zcela nový nástroj: Job Optimizer. Funguje jako spojovací článek mezi MIS (manažerský informační systém) a PPS a optimalizuje zakázky zadané v plánování dodacích termínů MIS podle technologických a strojově specifických parametrů. K těm prvním patří formát, gramáž, typ laku a úrovně kvality komplexních forem. V případě těch druhých se jedná o možné paralelní procesy nebo formy, které jsou vhodné pro vyjetí barvy do papíru místo spouštění časově náročnějších mycích procesů. Díky optimalizovanému pořadí tiskových úloh lze zkrátit přípravné časy znovu o 30 až 50 procent v závislosti na zakázce.

Nový LogoTronic Cockpit vás informuje o tom, zda jsou splněna kritéria OEE (celková účinnost systému). Analyzuje všechna výrobní data a časy just-in-time a zobrazuje je v přehledných grafech. Na první pohled lze porovnat, jak se vyvíjí tiskový výkon a přípravné časy ve srovnání s referenčním nastavením. Paralelně lze na základě výrobních údajů provést dodatečnou kalkulaci, kterou je možné porovnat s plánovanými hodnotami. Ukazuje zisky a ztráty v reálném čase.

3.     Bezpečné procesy – bezpečný tisk

Společnost Koenig & Bauer stanovuje také standardy pro měřicí systémy. Pomocí kamerového systému (u strojů s obracením 2 kamery) lze mapovat až tři funkce: inline regulace vybarvení, inspekce archů včetně kontroly produkčního tisku a porovnání tištěných archů s PDF z prepressu.

QualiTronic ColorControl měří arch po archu denzitu v kontrolním proužku. Na základě naměřených hodnot systém každých deset archů reguluje vybarvení. V kombinaci s rychle reagujícím barevníkem stroje Rapida 106 X jsou tak úlohy obzvláště rychle v odpovídajícím vybarvení – počet makulaturních archů při rozjezdu a po zastavení stroje znatelně klesá: v závislosti na úloze a kvalitě na 25 až 50 archů.

QualiTronic PrintCheck rozšiřuje inline regulaci vybarvení o kontrolu produkčního tisku. Po zahájení tisku systém načte několik dobrých archů, z nichž vygeneruje referenci. Poté porovná všechny následující archy s touto referencí. Zjištěné rozdíly se opticky znázorní a volitelně označí pásky ve stohu. Všechny tyto procesy se provádějí bez přípravných časů a zcela autonomně.

Porovnání tištěných archů s PDF zákazníka se provádí pomocí QualiTronic PDFCheck. Pomocí tohoto systému lze identifikovat chyby ještě před zahájením tiskové produkce – velké plus, zejména pro internetové tiskárny nebo tiskárny obalů. Porovnání s PDF se provádí během tisku arch po archu při 100 dpi. Zjistí-li systém rozdíly oproti PDF, obdrží obsluha výzvu k zásahu. Protokol poskytuje informace o dosažené kvalitě.

QualiTronic PDF HighRes provádí inspekci archů ještě přesněji. Obsah každého tištěného archu se kontroluje při 290 dpi. Lze určit, vizualizovat a zaznamenat nejmenší chyby a odchylky až do cca 90 µm. Za tímto účelem jsou na stroji Rapida 106 X nainstalovány další dvě kamery.

Chytré nástroje pro intuitivní procesy

Pokud jsou tolerance s ohledem na vybarvení v pořádku, používá Traffic Light jednoduchý systém semaforu, který vás informuje o kvalitě výroby. Přitom je možné zadat tři různé úrovně kvality. Pokud je semafor zelený, kvalita je správná a počítadlo dobrých archů se aktivuje automaticky. Pomocí systému Traffic Light lze omezit makulaturu, tisknout definovanou srovnatelnou kvalitu a provádět kontrolu v rámci celé tiskové úlohy.

V aplikacích Rapida LiveApp nabízí společnost Koenig & Bauer chytré nástroje pro proces tisku. Pomocí ErgoTronicApp lze stroj kompletně zobrazit na mobilním koncovém zařízení. Tiskaři naleznou všechny údaje o aktuální a následující úloze, délku trvání produkce, hlášení a upozornění na údržbu včetně pomoci k jejímu provedení. Díky této aplikaci je řídicí pult mobilní. Prostřednictvím ProductionApp lze spravovat sklady, sledovat šarže a ještě mnohem víc. Aplikace také následně poskytuje přesný přehled o tom, s jakými šaržemi materiálů, barev a pomocných prostředků byly tiskové úlohy vyrobeny.

new Rapida 106 X
Foto: Chytrý koncept obsluhy: díky aplikaci ErgoTronic App je řídicí pult mobilní. / Design stroje Rapida 106 X je ztělesněním suverenity, dynamiky a elegance – a to vše do nejmenšího detailu.

4.     Méně údržby – delší produkce

Služby založené na datech a digitální obchodní procesy vytvářejí základ pro optimalizaci údržby archových ofsetových strojů společnosti Koenig & Bauer. Většina služeb zaměřených na zákazníka je založena na údajích o výkonu stroje a jejich datových souborech.

PressCall zlepšuje komunikaci při dálkové údržbě a optimalizuje komunikaci odstraněním jazykových bariér. Visual PressSupport rozšiřuje možnosti dálkové údržby o přímý náhled do stroje přes chytrý telefon obsluhy. Pomocí fotografií a videí, přenosu zvuku a funkce komentářů lze problémy dálkové údržby mnohem lépe popsat a pomoc s ovládáním a mechanikou je pak snadnější.

Měsíční zpráva Performance Report představuje údaje o výkonu a klíčové ukazatele výkonu strojů v přehledné grafické podobě. Navíc je možné údaje o výkonu interně i externě porovnávat se stroji stejného typu – samozřejmě anonymně.

Rapida 106 X
Foto: Technologie samostatných frikčních pohonů DriveTronic (zde beználožkové nakládání DriveTronic SIS) nabízí jedinečně funkční vlastnosti.

5.     Digitalizace – špička v ziskovosti

Díky umělé inteligenci a používání signálů ze senzorů stroje vznikaly a vznikají stále nové nabídky na zajištění maximální produktivity tiskového stroje Rapida 106 X, na zvýšení jeho disponibility a umožnění rychlé komunikace na digitálních kanálech mezi uživateli a výrobci. Tato komunikace se provádí prostřednictvím Customer Community jako centrálního kontaktního místa. Zde lze vytvářet nové případy, prohlížet otevřené případy a zprávy o výkonu a používat další digitální služby. Uživatelé a výrobci mají přístup ke stejné informační základně a jsou při spolupráci na stejné úrovni. V budoucnu Customer Community sloučí všechny digitální služby pod jednou střechou.

Stále důležitější jsou data senzorů ze stroje, aby se chyby lokalizovaly dříve, než dojde k výpadku stroje. Pomocí metod umělé inteligence je možné hlášení senzorů o normálním chování stroje od abnormálního oddělit. Jakmile dojde k odchylkám, zasáhnou boti, které automaticky vygenerují servisní případ. Kompetentní servisní pracovník zahájí definovaná opatření a případně okamžitě kontaktuje uživatele, aby zabránil neplánovaným prostojům a dohodl se na plánované údržbě.

Díky opce Performance Analytics Plus vzniká na základě provozních a strojních dat nový a flexibilní nástroj pro vytváření reportů v systému LogoTronic, který bude v budoucnu přístupný prostřednictvím Customer Community. Performance Analytics Plus umožňuje tiskovým provozům analyzovat procesy z různých perspektiv za účelem dalšího zvýšení výkonu technologie stroje Rapida. Historie zakázek, zaznamenávání strojového času a mnoho dalších údajů lze vizualizovat ad hoc na flexibilních dashboardech a přizpůsobit tak individuálním potřebám. Dokonce i komplexní analýzy trendů, s nimiž lze sledovat dlouhodobé vlastní strategie, je možné provádět jen několika kliknutími.

Rapida 106 X
Foto: Výměna lakovacích desek je na stroji Rapida 106 X rovněž automatická a díky SAPC provedená bez použití nástrojů do dvou minut.

Všechny tyto detaily dělají z tiskového stroje Rapida 106 X ve středním formátu nejvýkonnější a nejefektivnější Rapidu všech dob.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo