Meranie farieb bolo v polygrafickom priemysle vždy dôležité ako nástroj na zlepšenie konzistencie farieb, vernosti a kvality. Denzitometer je už veľa rokov nástrojom, ktorý sa bežne využíva v tlačiarni. Štandardizácia, certifikácia a metrológia sú pojmy, ktoré v polygrafii nadobúdajú zásadný význam a ktoré by mali prispieť k minimalizácii subjektívneho hodnotenia polygrafických výrobkov.

Tlačiarne čoraz viac pristupujú k štandardizácii tlačového procesu, ktorý je podmienený pravidlami v podobe noriem. Základnou polygrafickou normou je ISO 12647-1, ktorá definuje a vysvetľuje súbor primárnych parametrov riadenia procesu, ktoré sú potrebné na jednoznačnú špecifikáciu vizuálnych charakteristík a súvisiacich technických vlastností výrobných výtlačkov špecifických pre daný tlačový proces. Základná norma obsahuje rodinu noriem určenú pre jednotlivé technológie a procesy. Norma ISO 12647-2 sa vzťahuje na ofsetový proces tlače.

Uvedená norma definuje okrem iného aj spôsoby a podmienky merania farieb. Od tradičného merania denzitometrických hodnôt sa norma viac sústreďuje na spektrálne meranie, ktoré poskytuje viac informácií o farbe. Súčasná tlač s prepojením na nové tlačové technológie je pevne zviazaná so správou farieb – Color Management System (CMS), ktorá funguje na ICC profiloch zariadení a spektrálnych dátach.

Účelom tohto článku je pomôcť objasniť terminológiu, ktorá je v tomto smere dôležitá.

Kombinácia spektrálneho a denzitometrického merania prináša do tlačového procesu výrazne lepšie možnosti kontroly. Obmedziť kontrolu tlačového procesu len na meranie denzity je vhodné pri štvorfarebnej procesnej CMYK tlači (ofset, flexotlač, sitotlač ) kde sa používajú procesné CMYK tlačové farby. V prípade, že tlačiareň sa špecializuje na viacfarebnú tlač, pri ktorej sa používajú miešané farby napr. Pantone je nevyhnutné preferovať spektrálne meranie v režime CIE-L*a*b.
Poznámka: Informácia platí, tak pre ručné meracie prístroje, ako aj pre polo a automatické skenovacie systémy, ktorými sú vybavené tlačové stroje.

Čo je to hodnota denzity?

Je to miera množstva svetla, ktoré sa odráža zo vzorky. V rámci určitých limitov sú hodnoty denzity úmerné hrúbke vrstvy tlačovej farby. Vyššia denzita znamená viac farby, nižšia denzita menej farby. Pre správnu kontrolu farieb musí byť denzita tlačovej farby  udržiavaná na konštantnej hodnote a denzitometer poskytuje nástroj pre danú úlohu.

V odvetvi tlače je ofsetová tlač jednou z dominantných technológií. Komunita tlačiarov, technológov, grafikov, ale aj pracovníkov zodpovedných za kvalitu tlače je denne konfrontovaná s problematikou tlačového procesu a kvalitou výstupných výtlačkov. To je dôvod, prečo som sa rozhodol prezentovať detailnejšie a hlavne „zrozumiteľne“ jednotlivé funkcie merania.

Príklady merania sú realizované na výtlačkoch, ktoré boli zhotovené ofsetom. Pre meranie som použil spektrofotometer X-Rite i1PRO 2 s priamym prepojením na softvér Quality Control určený pre kontrolu kvality tlače.Denzitometer a denzitometrické meranie predstavuje nevyhnutný nástroj na monitorovanie CMYK tlačového procesu. Zatiaľ čo denzita je užitočná pre vyfarbenie a rovnomernosť tlače, tlačový bod alebo jeho zväčšenie a kontrast monitorujú poltóny. Tieto metriky sledujú kvalitu reprodukcie tónov, ktoré sa líšia v závislosti od podmienok tlače.
V tlačiarni počas tlačového procesu sa merajú na kontrolnom prúžku 100% hodnoty každej tlačovej farby. Získané denzitometrické hodnoty indikujú operátorovi tlačového stroja, či by sa malo množstvo farby zvýšiť alebo znížiť. Automatické skenovacie systémy sú navyše priamo prepojené z tlačovým strojom a dokážu priamo riadiť jednotlivé zóny farebníc.

Zmeraním kontrolného prúžku 100% plných oblastí CMYK farieb denzitometrom získate hodnoty vytlačených farieb. Ilustračné snímky obrazovky (screenshoty) demonštrujú meranie a hodnoty jednotlivých denzít vytlačených CMYK farieb.

V ďalšom pokračovaní sa budem venovať ďalším denzitometrickým funkciám: pretlači farieb tzv. trapping, kontrastu a charakteristike tlače.

Pripravuje: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo