Díky vlastním vývojovým programům, akvizicím a kooperacím se společnost Koenig & Bauer Sheetfed vypracovala k titulu One Stop Shop partner na rostoucím trhu skládaných krabic.

Spuštěn efektivní program Performance 2024 zaměřený na operativní zlepšení marže.

  • Zvládnutí možných důsledků korona krize má v současnosti nejvyšší prioritu, profesionální organizace projektu již ustálena
  • Uspokojivý objem přijatých zakázek ve 4. čtvrtletí 2019, přestože se v tisku cenných papírů a potisku na plech nepodařilo získat všechny očekávané zakázky
  • Strategicky důležité navazující zakázky v digitálním dekoračním tisku a potisku vlnité lepenky na konci hospodářského roku 2019 obdrženy
  • Obrat 2019 na úrovni předchozího roku
  • EBIT marže 4,6 % pod cílovou hodnotou z důvodu různých mimořádných vlivů
  • Výrazné zlepšení cashflow ve 4. čtvrtletí
  • Podíl vlastního kapitálu 34,3 %
  • Odložení výplaty dividend za rok 2019 v důsledku výrazně narůstající nejistoty způsobené korona krizí
  • Dopady korona krize na vývoj obchodu 2020 v současnosti zcela otevřené

Firma Koenig & Bauer se strategicky zaměřila na rostoucí trh obalů a vydala se tak úspěšnou cestou. Růstem obratu a hospodářského výsledku tohoto segmentu usiluje o snížení závislosti na tisku cenných papírů, který je náchylný na vývoj politické situace a poznamenán velkými projekty.

Díky akvizicím firem Iberica a Duran, projektu joint venture se společností Durst a různé partnerské spolupráci v oblasti softwaru došlo k dalšímu posílení portfolia pro trh potisku obalů. Po zkušební fázi archového flexotiskového stroje CorruCUT pro analogový přímý potisk vlnité lepenky převzal renomovaný pilotní zákazník, firma Klingele, stroj po náročném testu v závodě. Společnost Klingele se podílela i na jeho vývoji a v současnosti zařízení běží ve dvousměnném provozu v jejím závodě v Delmenhorstu u Brém.

Objednávkou na stroj CorruFLEX od firmy Thimm Packaging Systems obdržela skupina Koenig & Bauer strategicky důležitou navazující zakázku na potisk vlnité lepenky.

Třetí významnou zakázkou se stala objednávka firmy Interprint na tiskový systém RotaJET pro digitální dekorační tisk. Šestý prodaný stroj pro digitální dekorační tisk a klíčová zakázka od firmy Tetra Pak na digitální celobarevný potisk nápojových kartonů vyzdvihly mimořádnou úspěšnost platformy digitálního kotoučového tisku RotaJET na trhu.

Právě tak dobré ovoce přináší iniciativa servisu, která byla spuštěna již v roce 2016. Podíl servisu na obratu koncernu Koenig & Bauer se zvýšil z 25,9 % v předchozím roce na současných 28,2 %.

Koenig & Bauer
Obr.: Podíl servisu na obratu koncernu se podařilo v roce 2019 zvýšit na 28,2 %

CEO Claus Bolza-Schünemann

„Námi oslovované koncové trhy se strukturovaně rostoucím potiskem obalů a průmyslovým tiskem jsou v zásadě bezproblémové. Předpokladem růstu jsou nicméně ekonomicky běžné roky. Z důvodu velkých dynamických změn v průmyslu a rostoucích konjukturálních nejistot jsme rozhodli dále zásadně investovat do snížení výrobních nákladů a ještě více soustředit naše síly v koncernu. Pomocí opatření efektivního programu Performance 2024 se chceme v zesílené míře nezávisle na současné konjunktuře připravit na budoucnost a stát se konkurenceschopnějšími.“

Člen představenstva Dr. Andreas Pleßke, odpovědný za program Performance 2024

„Nasazením programu Performance 2024 usilujeme v současnosti o snižování nákladů až do roku 2024 ve výši více než 70 mil. € při jednorázových nákladech od 30 do 40 mil. €. Očekáváme, že soubor opatření dále rozšíříme. Do popředí četných projektů na optimalizaci koncernových struktur a procesů se dostává snížení výrobních nákladů pro výrazné zlepšení výnosů obchodu s novými stroji. To zahrnuje projekty Design to Cost, optimalizaci nákupu a další opatření. Kromě toho jsou na programu sdružování úkolů jako shared services a snižování holdingových nákladů i nákladů na prodej a správu.“

CFO Mathias Dähn

„Navíc vedle projektů na snižování nákladů se efektivní program zaměřuje na zkrácení časů průchodu montáží a na zrychlenou přejímku zákazníkem. Vedle kratších dodacích dob umožní tyto kroky i snížit pracovní kapitál a zlepšit cashflow. Pomocí dalších aktivit a vybraných opatření spolu s neustálým monitoringem se pracuje na zásadním snížení pracovního kapitálu. Značný potenciál vidíme především u segmentu tisku cenných papírů ve zlepšení práce se zásobami a pohledávkami optimalizovaným řízením prodeje a zaměřením na financování exportu. K obsáhlému balíčku opatření náleží také lepší vývoj obratu segmentu.“

Vývoj obchodu koncernu Koenig & Bauer v roce 2019

Poté, co se v roce 2019 nepodařilo získat všechny očekávané zakázky pro tisk cenných papírů a potisk kovu, pohybovaly se přijaté zakázky a jejich stav ve výši 1.141,3 mil. €, resp. 533,7 mil. € pod hodnotami předchozích let, které byly poznamenány velkou zakázkou z Egypta (1.222,0 mil. €, resp. 610,9 mil. €). Obrat koncernu ve výši 1.218,5 mil. € dosáhl úrovně předchozího roku (2018: 1.226,0 mil. €), přičemž výsledek byl zatížen vysokými výdaji na ofenzívu růstu 2023.

Zatímco chybějící příjmy na pokrytí výdajů v důsledku opožděných, resp. posunutých zakázek a vyšší náklady při realizaci zakázek snížily výsledek, projevily se pozitivně jednorázové výnosy. Saldo s EBIT hodnotou koncernu 56,0 mil. € dosáhlo marže 4,6 % (2018: 87,4 mil. €, resp. 7,1 %). Výsledek koncernu 38,4 mil. € v hospodářském roce 2019 (předchozí rok: 64,0 mil. €) odpovídá podílovému výsledku na akcii 2,31 € (2018: 3,86 €).

Z pohledu výrazně stoupajících nejistot v důsledku korona krize navrhují představenstvo a dozorčí rada valné hromadě upustit od výplaty dividend za hospodářský rok 2019 a převést bilanční zisk generovaný u holdingové společnosti Koenig & Bauer AG na nerozdělený zisk předchozích let. Zásadní politika výplaty dividend, rozdělit 15 % až 35 % výsledku koncernu, zůstává nedotčena.

Vývoj obchodu jednotlivých segmentů v roce 2019

Segment Sheetfed – vedle výrazně vyššího objemu servisních zakázek vedly vyšší objednávky strojů velkého a středního formátu k nárůstu přijatých zakázek u segmentu Sheetfed o 8,9 % na 625,3 mil. € (2018: 574,3 mil. €). Obrat se navýšil oproti roku 2018 (615,9 mil. €) o 2,6 % na 631,8 mil. €.
Lehce nižší stav zakázek v hodnotě 183,4 mil. € zůstal v porovnání s předchozím rokem (189,9 mil. €) na dobré úrovni. Z důvodu mixu produktů a regionů a vyšších nákladů na zakázku se pohyboval EBIT s hodnotou 19,4 mil. € pod předchozím rokem (35,4 mil. €).

V segmentu Digital & Web zůstaly přijaté zakázky ve výši 144,9 mil. € celkově 18,0 % pod hodnotou předchozího roku 176,6 mil. €. Vedle klesajícího servisu ofsetových kotoučových strojů se rozhodujícím způsobem projevily nižší objednávky ve flexibilním potisku obalů. Obrat vzrostl o 7,4 % z 153,3 mil. € na hodnotu 164,6 mil. €.
Stav zakázek se snížil ke konci roku 2019 z 85,8 mil. € na 66,1 mil. €. Výsledek EBIT ve výši –16,5 mil. € (předchozí rok: –10,2 mil. €) byl zatížen vysokými výdaji na uvedení na trh a negativním výsledkem ve flexibilním potisku obalů.

U segmentu Special se pohyboval objem přijatých zakázek ve výši 406,7 mil. € pod hodnotou předchozího roku 505,1 mil. ovlivněnou velkou zakázkou v tisku cenných papírů.  Po výsledku 491,5 mil. € v předchozím roce bylo dosaženo obratu 463,9 mil. €. Stav přijatých zakázek představoval ke konci roku 2019 hodnotu 287,3 mil. € (31.12.2018: 344,5 mil. €).
Z důvodu nižšího obratu, skladby produktů a neočekávaných výdajů na velký projekt cenných papírů nedosáhl EBIT i přes jednorázové výnosy ve výši 43,9 mil. € hodnoty 48,2 mil. € předchozího roku.

Koenig and Bauer 2019

Nadprůměrné bilanční poměry

Vedle vysokých investičních výdajů a výplaty dividend bylo cashflow ovlivněno jednorázovými efekty jako vázáním kapitálu na velkou zakázku do Egypta. Tím se dostalo cashflow z provozní obchodní činnosti –7,9 mil. € a volné cashflow – 52,3 mil. € pod hodnoty předchozích let (66,3 mil. €, resp. –19,5 mil. €). Konsorciální úvěrová linka sjednaná s renomovanými bankami s dlouhodobou splatností posílila stabilitu koncernu. Z hlediska bilančních poměrů je stabilita skupina Koenig & Bauer s podílem vlastního kapitálu 34,3 % velmi dobrá.

Směr pro rok 2020

CFO Mathias Dähn: „Již před vypuknutím epidemie korona viru byly ekonomické rámcové podmínky ve světě obtížné. Z hlediska se každodenně zhoršující celosvětové hospodářské situace způsobené korona virem jsou dopady na náš podnik a splnění plánů v současnosti zcela otevřené.
Pro rok 2020 je naším úkolem dosáhnout oproti předchozímu roku výrazně stabilnějšího obratu koncernu a EBIT úrovně předchozího roku – bez speciálních výdajů okolo 10 mil. € na program efektivity. Nejvyšší prioritu má však v současnosti zvládnutí možných důsledků vyplývajících z korona krize.“

Koenig & Bauer AG / Würzburg, 19. března 2020

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo