Na pôde Strednej Odbornej Školy Polygrafickej (SOŠP) v Bratislave, sa 15. decembra zišli predstavitelia Bratislavského samosprávny kraja (BSK), Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie, Zväzu polygrafie na Slovensku (ZPNS), zástupcovia tlačiarní aj dodávatelia polygrafických technológií, aby si vypočuli najnovšie informácie z oblasti stredného odborného školstva. V druhej časti programu prebehol slávnostný krst strojových zariadení.

Stredná Odborná Škola Polygrafická
Úvodný príhovor patril prezidentovi Zväzu polygrafie na Slovensku – Ing. Petrovi Blublovi, ktorý hovoril o význame školy, ktorá v tomto roku slávi 65-výročie. Upozornil na problematiku pracovnej sily v rezorte polygrafie. Ako uviedol intenzívne sa posledné tri roky v spolupráci s vedením školy venujú obnovovaniu pracovnej sily, teda vzdelávaniu pre rezort. Vyzval zamestnávateľov, aby podporili aktivity školy v príprave nových polygrafov. Na záver dodal, že bez odborníkov ani špičkové technológie a systémy nebudú funkčné.

Stredná Odborná Škola Polygrafická
O problematike súčasného stavu odborného vzdelávania a jeho smerovaní podrobne informoval riaditeľ školy Ing. Roman Šíp. Polygrafická škola od roku 2015 pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafia a médiá. Ponúka a pripravuje študentov v študijných odborov: príprava výroby, grafik tlačových alebo digitálnych médií, operátor tlače a učebný odbor: operátor knihárskych technológií. Momentálne študuje vo všetkých ročníkoch cca. 400 študentov.

Stredná Odborná Škola Polygrafická
Podľa riaditeľa školy Romana Šípa rezort polygrafie prechádza vážnym problémom s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. V najbližších desiatich rokoch bude v dôchodkovom veku čoraz viac ľudí a na pracovných pozíciách tlačiar a knihár nie je dostatok pripravujúcej sa kvalifikovanej pracovnej sily.

Stredná Odborná Škola Polygrafická
Tieto fakty a skutočnosti potvrdila realizovaná spoločná štúdia (ZPNS) v rokoch 2016/2017. Cieľom školy je participovať na krízovom riešení nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. Snahou je tento výpadok postupne nahradiť, čo môže trvať 2 až 5 rokov. Podľa riaditeľa školy je potrebné tieto povolania v spoločnosti viac zatraktívniť a pri vzdelávaní efektívnejšie spolupracovať s rodičmi, základnými školami aj zamestnávateľmi.

OPERÁTOR KNIHÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ

Momentálne je to učebný odbor „Knihár“, ktorý je trojročný a študenti končia s výučným listom. Žiaľ, tým, že ide o učebný odbor bez maturity je zo strany rodičov a žiakov základných škôl malý záujem. Pritom paradoxne v súčasnej modernej polygrafii typické remeslo zaniká a pracovník je súčasťou spracovateľského procesu (postpress) kde finalizácia tlačovej produkcie je realizovaná na moderných a vysoko sofistikovaných knihárskych linkách a zariadeniach.

Pokus postaviť tento odbor na vyššiu úroveň vzdelania
Kroky vedúce k experimentálnemu overeniu študijného odboru Operátor knihárskych technológií, začali už na jeseň v roku 2016 s odborovými zväzmi polygrafie SR a ČR a pokračovali v roku 2017 rokovaniami na Ministerstve školstva a ďalších zainteresovaných inštitúciách. Výsledkom a túžbou týchto často ťažkých rokovaní bolo dosiahnuť zmenu v zaradení a vznik nového 4-ročného študijného odboru „absolvent knihár“.

V novembri 2017 bol daný návrh Zväzu polygrafie na Slovensku na vyradenie učebných odborov zo siete:
3473 H 06 polygraf – grafik
3473 H 07 polygraf – tlačiar

Preradenie:
Učebný odbor 3473 H 08 polygraf – knihár do skupiny 85 umenie a umeleckoremeselná tvorba

Podľa informácii riaditeľa školy Romana Šípa je celá agenda (december 2017) na Ministerstve školstva SR kde prebiehajú administratívne procesy. V prípade schválenia, tak vznikne nový 4-ročný študijný odbor „absolvent knihár“. Následne budeme robiť nábor žiakov a verím, že od 1. septembra 2018 nastúpia noví absolventi dodáva Roman Šíp.

Modernizácia zariadení

Koncom roka 2017 škola zakúpila novú rezačku papiera a takisto získala za symbolické 1€ od spoločnosti Heidelberg ofsetový stroj, ktorý bol v užívaní školy. V rámci nového odboru škola plánujem rozšíriť doterajšie vybavenie knihárskej dielne o nové knihárske zariadenia, ktoré prispejú k praktickej výučbe študentov.

Plánované materiálovo-technické vybavenie:

  1. Etapa – 2017: Programovo riadený jednonožový rezací stroj
  2. Etapa – 2018: Programovateľná linka pre lepenú väzbu V2
  3. Etapa – 2019: Programovateľná linka pre zošitovú väzbu V1

Stredná Odborná Škola Polygrafická
http://polygraficka.sk/

Fotografie: Slávnostný krst strojových zariadení
 
 
 
Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo