SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier.

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov s podporou odborovej organizácie FESPA zorganizoval v Moste pri Bratislave v priestoroch spoločnosti KASI a.s. už šiesty pracovný sieťotlačový workshop. Počas dvoch dní viac ako 30 záujemcov z odboru, ale i priaznivcov sitotlače, mohlo načerpať nové informácie. Workshop tematicky nadviazal na predchádzajúci, na ktorom bola otvorená a preberaná problematika CMS (Color Management Systems), miešanie tlačových farieb a zošľachťovanie tlače. Seminár moderoval Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., sekretár SZSDT.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier

Zošľachťovanie technológiou sitotlače s použitím UV laku

Pridaná hodnota zvyšuje hodnotu výrobku a prináša aj vyšší zisk. Trh s tlačovinami sa veľmi dynamicky mení a rozvíja. Požiadavky a nároky zákazníkov rastú s potrebou neustáleho objavovania aj tých najmenších detailov kvality spracovania, kreatívnych prvkov a originality. Na nepreberné množstvo polygrafických výrobkov, ako sú knihy, časopisy, plagáty, obalový materiál, prospekty, etikety a pod. sú kladené vysoké požiadavky z hľadiska kvality spracovania, odolnosti, estetiky a v neposlednom rade tiež úžitkovej hodnoty. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť atraktívnosť výrobku je jeho povrchová úprava vhodným typom laku.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier

Využitie UV laku na papier v praxi

Hlavnú technickú časť workshopu zastrešoval Jacek Stencel riaditeľ spoločnosti PASJA, ktorá sa špecializuje na zošľachťovanie už vytlačenej ofsetovej i digitálnej produkcie technológiou sitotlače. Spoločnosť patrí medzi popredné firmy tohto zamerania v Poľsku a pod vedením Jaceka Stencela zozbierala viaceré národné aj medzinárodné ocenenia. Ako uviedol vo svojom príspevku existuje viacero typov lakov (tlačový, disperzný), ktoré sa aplikujú v tlačiarenskej praxi na papier, ale iba UV lak vytvrdzovaný UV žiarením je vhodný pre vytváranie špeciálnych a 3D efektov.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
Následne oboznámil účastníkov s úlohou, ktorú spolu s organizátormi naplánovali a mala by sa realizovať počas workshopu. Cieľom je postupne aplikovať na vytlačenú produkciu štyri efekty:

  1. Parciálny 2D UV lak
  2. Parciálny 3D UV lak
  3. Tlač 3D UV bielej farby
  4. Tlač glitrov

Vo svojej odbornej prezentácii detailne vysvetlil prípravu filmov, šablón a postup tlače. Ako uviedol realizácia zošľachťovania, obzvlášť vytváranie 3D efektov, je veľmi náročné. Vyžaduje dobrú znalosť problematiky a splnenie mnohých parametrov, aby výsledný efekt, 3D tlač, zodpovedal náročným požiadavkám klienta. Tlačiar musí kontrolovať, stabilizovať a štandardizovať celý technologický proces výroby.

Filmy by mali byť kvalitné s vysokou hodnotou denzity, ideálne sú  z osvitových zariadení s rozlíšením min. 1200 dpi až 2400 dpi. Šablóna (tlačová forma) pre tlač 3D efektov musí byť správne navrstvená a mať potrebnú hrúbku vrstvy.

Odporúča sa použiť sito s väčšou hrúbkou vlákna. Rozlíšenie a hrúbku sita je potrebné voliť podľa výsledného zámeru zošľachťovania. Pre 2D lak je možné použiť sito s vyššou jemnosťou (150-30 YPW), pre 3D lak sito s nižšou jemnosťou a väčšou hrúbkou vlákna (43-80 WPW). Tlač glitrov vyžaduje väčší otvorený priestor sita, aby jemné čiastočky glitrov mali v procese tlače dostatočný priestor na voľný prechod na substrát. Odporúča sa použiť sito s nižšou jemnosťou a väčším priemerom vlákna (napríklad 24-120 WPW).

Hlavné faktory pre úspešne zvládnutie celej výroby sú:

  • Príprava filmových podkladov (samostatný film pre každý efekt resp. ďalšiu farbu)
  • Príprava sít pre tlač – vhodná jemnosť sita a svetlocitlivá emulzia, ktorá určuje hrúbku šablóny
  • Tlačový proces (tlačový UV lak, UV farby, glitre)
  • Fixovanie v UV tuneli – dôležité je kontrolovať množstvo UV energie a rýchlosť pásu

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
Obr.: (Jacek Stencel – vľavo a Ľudovít Bartoš)

Na sérii kalendárov, ktoré spoločnosť Pasja realizovala, mohli zúčastnení vidieť množstvo použitých efektov, ktoré boli aplikované na základnú tlač. Využitie viac druhov UV lakov, špeciálnych efektových farieb a glitrov v rôznych vrstvách a hrúbkach bolo ohromujúce a prítomných právom zaujalo.

Rudolf Jančovič jr. zastupoval spoločnosť KASI, a.s., ktorá je významným dodávateľom zariadení a spotrebného tovaru pre oblasť sitotlače a tampónovej tlače.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
Vo svojej prezentácii hovoril o produktoch Printcolor a optimalizácii technologických parametrov tlače. Vysvetlil aj špecifikácie jednotlivých sitotlačových tkanín použitých pri tlači špeciálnych efektov.

Anton Puškár zo spoločnosti M&P s.r.o. Žilina, vo svojom príspevku vysvetlil dôležitosť softvérového a hardvérového vybavenia, ktoré je nevyhnutné pri správnom miešaní tlačových farieb. Ako pozitívny príklad uviedol firmu KASI a.s., ktorá investovala do softvéru InkFormulation a meracieho zariadenia eXact určeného pre miešanie farieb a navrhovanie receptúr.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
Dodal, že sa nedá spoliehať na vizuálnu kontrolu farebnosti, preto by mali tlačiari zvážiť a naplánovať kúpu meracieho prístroja. Meranie a číselné hodnoty farby sú dôležité aj pri vzájomnej komunikácii.

Sergej Gluško z Ukrajiny je uznávaným odborníkom v oblasti sitotlače a pravidelným hosťom, ktorý svojimi inšpiratívnymi a odbornými prezentáciami pomáha zvyšovať odbornosť tohto odvetvia aj na Slovensku. V jeho príspevku odzneli viaceré dobré príklady z praxe. Objasnil niektoré pravidlá, ktoré by mali sitotlačiari dodržiavať. Upozornil na dôležitosť pri napínaní sitotlačovej tkaniny a dôležitosť kontroly pomocou meracích prístrojov.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
Poukázal na možnosti stanovenia optimálnej hodnoty expozície pri osvite šablóny. Odporučil používať kalibračné filmy. V spojitosti s meraním a kontrolou prezentoval účastníkom aj dva ručné meracie prístroje (farebný denzitometer a spektrofotometer), ktoré sú cenovo veľmi zaujímavé a mohli by osloviť tlačiarov, ktorí chcú do výroby zaviesť precíznejšiu kontrolu tlače a farebnosti.

EUROPAPIER Slovensko – súčasťou programu bola aj prezentácia produktov spoločnosti Europapier Slovensko.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
Zástupcovia spoločnosti Katarína Hendrichovská a Ondrej Králik informovali o širokej ponuke tradičných aj kreatívnych papierov a novom sortimente materiálov divízie Visual Communication, učených pre oblasť reklamy.

Medzi jednotlivými blokmi teoretickej časti sa účastníci presunuli do výrobných priestorov, kde mohli vidieť priebeh jednotlivých postupov realizácie špeciálnych efektov. Mohli si prezrieť výrobné priestory firmy KASI napr. sklad, miešareň farieb, výrobu šablón a samozrejme detailne sledovať samotný tlačový proces a výsledky jednotlivých efektov na potlačených hárkoch.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
Počas stretnutia účastníci živo diskutovali o aktuálnych problémoch v oblasti sitotlače, ale aj o ďalších možnostiach uplatnenia tejto technológie.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier 
Workshop podľa vyjadrenia účastníkov splnil očakávania. Praktické ukážky priamo vo výrobnej fáze procesu pomohli objasniť a vysvetliť odborné otázky smerované zo strany účastníkov. Poďakovanie patrí organizátorom podujatia, zástupcom SZSDT, hlavnému hosťovi Jackovi Stenclovi za odborný výklad a technickú pomoc a tiež ďalším prednášajúcim. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu a zamestnancom firmy KASI a.s. za ústretovosť a možnosť realizácie tohto pracovného podujatia.

SitoWorkshop - tlač špeciálnych efektov na papier
V záverečnom hodnotení Ľudovít Bartoš (sekretár SZSDT) konštatoval, že aj tento workshop tematicky zaujal a bol veľmi prospešný pre mnohých účastníkov. Nepriamo potvrdil, že ďalší workshop sa bude venovať téme, ako aplikovať kvalitnú tlač technológiou sitotlače na textil.

Pripravil: František Martančík
konzultant: Ing. Ľudovít Bartoš, CSc.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo
Predchádzajúci článokHunkeler Innovationdays: Muller Martini demonstrated the epitome of Finishing 4.0
Nasledujúci článokHP predstavuje novú „tankovú“ tlačiareň pre veľkoobjemovú domácu tlač