Kvalita plnofarebnej tlače hárkového ofsetu sa v polygrafii stala štandardom. Dodržiavanie tohto štandardu vyžadujú zákazníci, a preto tlačiarne by ho mali dodržiavať.

KVALITA TLAČE

Ako „kvalitné“ je vnímané to, čo vyvoláva pozitívnu odozvu a uspokojenie, naopak ako „nekvalitné“ to, čo vyvoláva negatívny pocit nespokojnosti a sklamanie predstáv.

Pre hodnotenie kvality tlače sa dá nájsť rad objektívnych kritérií a parametrov. Spravidla však rozhoduje skôr subjektívne hodnotenie zákazníka. Dôležité je, či výrobok spĺňa jeho očakávanie a požiadavky, teda nie len to, aké normy alebo štandardy spĺňa. Kvalita tlače je ovplyvnená radom dielčích faktorov, často vzájomne previazaných, ktoré dosiahnuteľnú kvalitu spoločne limitujú, ako naznačuje schéma ( obr. 1 ). Tlačový výrobok vzniká ako produkt reťazca následných operácií, z ktorých každá môže mať rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu.

kvalita tlace
Niektoré zlé rozhodnutia v grafickom návrhu, pri príprave tlače alebo voľbe potláčaného materiálu sa už nedajú v priebehu ďalšieho spracovania napraviť. Rovnako tak môže byť kvalitný výtlačok úplne znehodnotený nevhodným postupom pri zušľachťovaní, alebo finálnom dokončovaní.

Normy a kvalita tlače

Pre hodnotenie a posúdenie je určená medzinárodná polygrafická norma ISO 12647. Základná norma obsahuje rodinu noriem určené pre jednotlivé technológie a procesy.

  1. ISO 12647-1  Parametre pre kontrolu tlače
  2. ISO 12647-2  Hárková ofsetová tlač
  3. ISO 12647-3  Rotačná ofsetová tlač
  4. ISO 12647-4  Hĺbkotlač
  5. ISO 12647-5  Sitotlač
  6. ISO 12647-6  Flexotlač
  7. ISO 12647-7  Postupy pre výrobu nátlačkov z digitálnych dát
  8. ISO 12647-8  PSD (ProcessStandard Digital) tlač na digitálnych zariadeniach

Štandardizácia podľa dobré vypracovaných medzinárodných noriem a doporučených postupov uľahčuje automatizáciu a riadenie výrobných postupov. Je veľmi dôležitá napr. v obalovej tlači, kde je požiadavka, aby vzhľad obalu daného výrobku bol úplne rovnaký bez ohľadu na to, kde na svete bol vyrobený je už úplne bežná.

Štandardizácia, certifikácia a metrológia sú pojmy, ktoré v polygrafii nadobúdajú zásadný význam a ktoré by mali prispieť k minimalizácii subjektívneho hodnotenia polygrafických výrobkov.

KBA_printing
Kvalita tlačového produktu je pojem mnohoznačný – dá sa pod ním rozumieť estetická a vizuálna kvalitu samotného výtlačku, kvalita polygrafického výrobku z hľadiska jeho úžitkových vlastností alebo i kvalita celého výrobného postupu vedúceho k výsledným produktom.

Pri samotnom výrobku sa hodnotí hlavne vzhľad, obrazové a textové informácie, povrchová úprava, úžitkové vlastnosti po dobu plánovanej životnosti, súlad s platnými predpismi hygieny a bezpečného používania alebo odolnosť voči rôznym vplyvom určených spôsobom, miestom a dobou používania.

X-Rite-eXact_01
Príčin nekvalitnej tlačovej produkcie môže byť celý rad. Môžu to byť problémy spojené s tlačovým strojom a ďalšími zariadeniami, s materiálmi použitými pre tlač, problémy súvisiace s nedostatočnou kontrolou počas tlače, s nedostatkom technických prostriedkov pre riadenie a kontrolu výroby, i problémy spôsobené ľudským faktorom (kvalifikácia, riadenie a organizácia výroby a pod.).

Moderný prístup k hodnoteniu a riadeniu kvality tlače neznamená len využitie najmodernejších prostriedkov pri príprave, riadení a kontrole tlače, ale i komplexnú analýzu príčin  a súvislostí, ovplyvňujúcich výslednú podobu tlačeného produktu. Niektoré z nich sú spoločné pri všetkých tlačových technológiám, niektoré sú pre zvolenú technológiu špecifické.

Optimalizácia procesov a riadenie kvality

„Certifikácia procesu ofsetovej tlače podľa procesných štandardov ofsetu (PSO)“. Cieľom takejto štandardizácie je zavedenie a praktický správne využívanie štandardov uvádzaných v dotyčných ISO normách. Zavedenie štandardizácie (a programovanej tlače) PSO pozostáva z presne definovaných krokov. Táto štandardizácia je potom v prípade dosiahnutia kladného výsledku potvrdená certifikátom.

Certifikát PSO – poskytnutým certifikátom akreditovaná firma potvrdzuje, že auditovaná tlačiareň je schopná pracovať podľa procesných štandardov pre ofset (noriem zhrnutých v PSO), a že celý pracovný postup je týmto normám prispôsobený. Počet certifikovaných firiem každoročne rastie aj na Slovensku. Alternatívne existuje certifikácia procesu ďalších tlačových techník napr. flexotlače (PSF), hĺbkotlače (PSR), alebo digitálnej tlače (PSD – ProcessStandardDigital).

Hodnotenie kvality tlače zákazníkom
Bežný zákazník hodnotí tlač predovšetkým vizuálne a všíma si, či konkrétna tlač spĺňa parametre, ktoré zadal. Dôležité z jeho pohľadu je hlavne farebnosť, kontrast, ostrosť obrazu a prirodzené podanie farieb obecne známych objektov.

Results
Hodnotenie kvality tlače odborníkom
Odborník prevádza kontrolu sofistikovanejšie a to za pomoci lupy a meracích prístrojov. Kontroluje lupou, alebo špec. mikroskopom sútlač jednotlivých farieb, šmyk, vyfarbenie a deformáciu tlačového bodu. Hodnoty vyfarbenia stanovené ISO normou, alebo vlastné kontroluje farebným denzitometrom, alebo spektrofotometrom. Pre kontrolu kvality tlače sú k dispozícii aj špeciálne softvérové aplikácie, ktoré vyhodnocujú merania a formou reportov poskytujú užívateľovi podrobné informácie o kvalite tlače a parametroch nastavenia tlačového stroja.

Väčšia pozornosť sa vypláca

Vyhnite sa chybám, znížte množstvo makulatúry a odpadu! Chyby stoja peniaze a minimalizujú zisky spoločnosti. Ohrozujú pracovné miesta a úspech spoločnosti. Preto cieľom každej tlačiarenskej firmy, je znížiť počet chýb a náklady spojené s reklamáciami na minimum.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo