Koenig & Bauer with improved profitability in 2022 on the basis of its preliminary figures.

Spoločnosť Koenig & Bauer AG, oznámila, že na základe svojich predbežných a zatiaľ neauditovaných údajov jej predbežný EBIT za rok 2022 prekonal jej vlastnú prognózu, ako aj očakávania trhu. Tržby skupiny vo výške 1,186 miliardy eur dosiahli hornú hranicu plánovaného rozpätia.

Koenig & Bauer Rapida 106.
Koenig & Bauer Rapida 106.

Výrazný nárast tržieb, najmä v štvrtom štvrťroku 2022

Aj napriek náročnému prostrediu charakterizovanému obmedzeniami v dodávateľskom reťazci a súvisiacim nárastom nákladov na materiál a energiu, ktoré nebolo možné preniesť na zákazníkov v plnej výške, EBIT vo výške 22 miliónov eur prevýšil vlastný zisk spoločnosti (prognóza 15-20 miliónov eur). K tomu sa pridala aj zrýchlená implementácia programu zvyšovania efektivity P24x, uviedla spoločnosť.

Konsolidované tržby na úrovni 1 186 miliónov eur boli na hornej hranici prognózovaného rozpätia 1 160 – 1 190 miliónov EUR. Prevádzková marža EBIT tak dosiahla 2 %. V predchádzajúcom roku tržby skupiny dosiahli 1,116 miliardy eur a EBIT – pozitívne ovplyvnený úpravou reštrukturalizačných rezerv na P24x vo výške približne 23 miliónov eur, dosiahol 28,5 milióna eur.

Dr. Andreas Pleßke, generálny riaditeľ

„Najmä od tretieho štvrťroka sa ukázalo, že sme sa strategicky správne a veľmi rýchlo prispôsobili zmenenému trhovému prostrediu. Okrem toho sme ďalej zintenzívnili náš už úspešný program zvyšovania efektivity P24x. Masívny nárast cien niektorých surovín a energií tiež viedol k vyšším materiálovým nákladom v roku 2022, ktoré sa nepodarilo v plnej miere preniesť cez zvyšovanie cien a zatiaľ len s časovým posunom.“

Spoločnosť Koenig & Bauer vykázala výrazný nárast, najmä v štvrtom štvrťroku 2022, s tržbami 380 miliónov eur (predchádzajúci rok: 328,4 milióna eur) a EBIT vo výške 25 miliónov eur (predchádzajúci rok: 11,8 milióna eur) v porovnaní s porovnateľným obdobím predchádzajúceho roka.

Segmenty: Digital & Webfed s výrazným zlepšením tržieb

Digital & Webfed výrazne znížil svoj negatívny príspevok k zisku v roku 2022. S tržbami vo výške 140 miliónov EUR (predchádzajúci rok: 121,4 milióna eur) bol vytvorený EBIT vo výške -19 miliónov eur.
V roku 2021 bol EBIT stále -38,5 milióna eur a bol negatívne ovplyvnený úpravou rezervy na reštrukturalizáciu pre P24x o približne 6 miliónov eur. Zlepšenie bolo pripísané sľubnému biznisu spoločnosti v oblasti priemyselnej digitálnej tlače, všestrannému sektoru vlnitej lepenky a rastúcemu trhu s flexibilnými obalmi.

Segment Sheetfed

V segmente Sheetfed (hárkový ofset) tržby vzrástli zo 642,4 milióna eur na 672 miliónov eur, pričom EBIT segmentu dosiahol 19 miliónov eur (predchádzajúci rok: 24 miliónov EUR), čo znamená, že je stále na trajektórii rastu ziskovosti. V rovnakom období predchádzajúceho roka bol EBIT pozitívne ovplyvnený úpravou reštrukturalizačných rezerv pre P24x o približne 9 miliónov eur.

Segment Special

Segment Special vygeneroval v roku 2022 výnosy vo výške 417 miliónov eur (predchádzajúci rok: 390,2 milióna eur) a dosiahol EBIT vo výške 23 miliónov eur (predchádzajúci rok: 34,9 milióna eur). V tomto segmente bol EBIT v rovnakom období predchádzajúceho roka pozitívne ovplyvnený približne 18 miliónmi eur v dôsledku úpravy reštrukturalizačných rezerv pre P24x.

Dr. Stephen M. Kimmich, finančný riaditeľ

„Úspechy, najmä v posledných dvoch štvrťrokoch 2022, potvrdzujú náš strategický prístup. Vidíme sa preto vo veľmi dobrej a efektívnej pozícii pre rok 2023 a ďalšie roky, a preto robíme významný krok smerom k našim strednodobým cieľom.“

Príjem objednávok na konci roka 2022 bol 1,3 miliardy eur (predchádzajúci rok: 1,29 miliardy eur), a teda bol na očakávanej úrovni. Počet nevybavených objednávok dosiahol na konci roka 2022 hodnotu 950 miliónov eur, a bol teda výrazne vyšší ako v predchádzajúcom roku 807 miliónov eur. Pre aktuálny rok 2023 očakáva predstavenstvo Koenig & Bauer výnosy vo výške približne 1,3 miliardy eur, sprevádzané maržou EBIT vo výške približne 3 %. Spoločnosť zverejní auditovanú ročnú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2022 koncom marca 2023.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo