Tím predstavenstva Koenig & Bauer pred strojom RotaJET.

Koenig & Bauer prekonal prognózu upresnenú v hospodárskom roku 2022 a počíta pre rok 2023 s ďalším rastom obratu. Na celosvetovo jedinečnom priemyselnom stroji pre digitálnu tlač vzniklo 2.500 rôznych obálok pre správu predstavenstva Koenig & Bauer za rok 2022. To opäť dokazuje, že v tlači je možné výborne spojiť vysokú variabilitu a najvyššiu presnosť vo vynikajúci výsledok. 

Spoločnosť Koenig & Bauer AG, Würzburg (Koenig & Bauer), dosiahla v hospodárskom roku 2022 profitabilný rast a prekonala v náročnom prostredí vlastnú EBIT prognózu aj očakávania trhu

„Vývoj v uplynulom hospodárskom roku dokazuje, že sme na správnej ceste k dosiahnutiu trvalého rastu. Vo všetkých podstatných ukazovateľoch sme sa dokázali zlepšiť“, hovorí Dr. Andreas Pleßke, hovorca predstavenstva Koenig & Bauer, a vyjadruje spokojnosť s dosiahnutým ročným výsledkom napriek náročným rámcovým podmienkam. Súčasne však ešte dopĺňa: „Preto sme sa tiež celkom vedome rozhodli pre motto našej výročnej správy „Metamor[e]fóza“. Lebo je súčasne podnikovým maximom a DNA našej viac ako 200-ročnej histórie spoločnosti sa neustále rozvíjať a ukazuje, aká je pre nás prispôsobivosť dôležitá, a ako stratégia Exceeding Print a program na zvýšenie efektívnosti P24x umožňujú zvládať potrebnú transformáciu.“

Všetky tri segmenty prispeli k nárastu obratu koncernu o 6,3 % na 1.185,7 mil. €, EBIT prekonal výsledkom 22 mil. € vlastnú upresnenú prognózu

Obrat koncernu vzrástol v hospodárskom roku 2022 o 6,3 % na 1.185,7 mil. € a dostal sa tak na hornú hranicu rozpätia 1.160 – 1.190 mil. € konkretizované v decembri. Už v predchádzajúcom roku bolo dosiahnuté takmer 30% obratu v oblasti servisu. Všetky tri segmenty prispeli k tomuto rastu – Digital & Webfed dokonca dvojmiestnym číslom. Predovšetkým v štvrtom štvrťroku 2022 zaznamenal koncern Koenig & Bauer obratom 380,0 mil. € (predchádzajúci rok: 328,4 mil. €) a EBIT výsledkom 25,0 mil. € (predchádzajúci rok: 11,8 mil. €) podstatný vzostup oproti porovnávanému obdobiu predchádzajúceho roka.

Kumulovane sa podarilo výsledkom pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 22,0 mil. € prekonať ako vlastnú upresnenú prognózu 15 – 20 mil. € (EBIT marža: 1,3 % – 1,7 %) tak aj očakávania trhu (predchádzajúce rok: 28,5 milióna €, 2,6 %). EBIT marža zakončila číslom 1,9 %. Pri zohľadnení úpravy rezervy na reštrukturalizáciu vykonanej v predchádzajúcom roku pre program P24x vo výške 23 mil. € zaznamenal koncern Koenig & Bauer významné zlepšenie operatívnej profitability. Hlavnú zásluhu na tomto vývoji mali predovšetkým efektívnejšie riešenie problémov v dodávateľskom reťazci a problémov s kapacitou aj docielené úspechy realizovaných opatrení programu na zvýšenie efektívnosti. Oproti tomu stál masívny nárast cien surovín a energií, ktoré nebolo možné preniesť v plnom rozsahu na zákazníkov, iba s oneskorením prostredníctvom oznámených, resp. realizovaných navýšení.

Pri zohľadnení výsledku úrokov – 8,8 mil. € vychádza výsledok pred zdanením (EBIT) vo výške 13,2 mil. €. Po zdanení príjmu a výnosu -2,1 mil. € je výsledok koncernu v hospodárskom roku 2022 celkom 11,1 mil. €. To zodpovedá podielovému výsledku á akcie 0,63 €. Prijaté zákazky na konci decembra 2022 v hodnote 1.329,3 mil. € prekonali o 3,0 % už dobré číslo predchádzajúceho roka. Ukazovateľ book to bill ratio vo štvrtom štvrťroku vo výške 0,8 bol práve tak v súlade s vlastnými plánmi. Stav zákaziek dosiahol 950,4 mil. € a predčil tým výrazne úroveň predchádzajúceho roka.

Koenig & Bauer
Mimoriadny zážitok pri rozbaľovaní: vedomí si našej zodpovednosti, rozhodli sme sa pre našu udržateľnú zásielkovú tašku z recyklovaného kartónu s FSC™ certifikátom. Interaktívne a udržateľne, tak dostanete náš kalendár s finančnými termínmi v tomto roku na kovovej karte. Vďaka veľkému množstvu možností, ktoré ponúka naša už široká paleta produktov a servisu, sme tak mohli už druhýkrát nabiť novo koncipované účtovné výkazy modulárnymi, digitálnymi a udržateľnými prvkami a substrátmi – a zhmotniť tak tri piliere našej firemnej stratégie Exceeding Print.

Urýchlená realizácia programu P24x

Podnik pracoval úspešne aj v hospodárskom roku 2022 na programe na zvýšenie efektívnosti P24x schválenom v septembri 2020. Vďaka urýchlenej realizácii sa podarilo už na konci roka 2022 zaznamenať efekty úspor nákladov približne 92 mil. €. K tomu významnou mierou prispeli predovšetkým opatrenia zamerané na zvýšenie produktivity koncernu a úprava kapacity aj nižšie výdavky na kvalitu. Navyše tu prispeli významné pozitívne efekty nákupu na základe úspešne vedených pohovorov s dodávateľmi a optimalizované skonto vzťahy, ktoré práve tak zásadne pôsobia proti aktuálnemu rastu cien. Ďalšie potenciály sa podarilo generovať v oblasti F&E (výroba a vývoj), napr. sériovým nábehom vybraných strojov.

Pozitívny vývoj v troch segmentoch – Digital & Webfed s významným zlepšením výsledku

Segment Digital & Webfed výrazne znížil svoj negatívny podiel na výsledku v roku 2022. Tak sa podarilo dosiahnuť pri obrate 139,8 mil. € EBIT hodnoty -19,3 mil. €. V roku 2021 predstavoval EBIT ešte -38,5 mil. € a bol negatívne ovplyvnený úpravou rezervy na reštrukturalizáciu na program P24x vo výške takmer 6 mil. €. Tým docielil tento segment vďaka svojim perspektívnym obchodným oblastiam v priemyselnej digitálnej tlači, vo všestrannej výrobe vlnitej lepenky aj na rastúcom trhu flexibilných obalov významného zlepšenia výsledku.

V segmente Sheetfed sa opäť podarilo navýšiť obrat vďaka rastu hárkových ofsetových strojov a postpress rodiny zo 642,4 mil. € na 672,2 mil. €. EBIT segmentu predstavoval 19,0 mil. € (v predchádzajúcom roku: 24,0 mil. €) a je tak aj naďalej na profitabilnom kurze rastu. V období predchádzajúceho roka EBIT pozitívne ovplyvnila úprava rezerv na reštrukturalizáciu na program P24x vo výške 9 mil. €.

Segment Special zaznamenal v roku 2022 obrat 417,1 € (v predchádzajúcom roku: 390,2 mil. €) a EBIT 23,2 mil. € (predchádzajúci rok: 34,9 mil. €). V tomto segmente bol EBIT v minulom roku pozitívne ovplyvnený sumou 18 mil. € v dôsledku úpravy rezerv na reštrukturalizáciu na program P24x.

Udržateľnosť ako základ značky

Udržateľnosť je už dlho pri koncerne Koenig & Bauer súčasťou identity. Spoločnosť pracuje aj tu na tom, aby sa aj naďalej zlepšovala. Preto prevzal Koenig & Bauer v účtovnom roku zodpovednosť za väčšiu ochranu klímy a urobil významné kroky na ceste k CO2 neutrálnej výrobe. Tak bude koncern časť svojej spotreby elektrickej energie vyrábať udržateľne v mieste – čo poslúži nielen ochrane životného prostredia, ale aj nezávislému zásobovaniu energiou.

V rámci stratégie koncernu Exceeding Print pracuje výrobca tlačových strojov na tom, aby do roku 2030 bola jeho výroba CO2 neutrálna pri emisiách kategórií 1 a 2. Aj zákazníci profitujú z toho, že Koenig & Bauer stanovuje nové merítka ako pri digitalizácii, tak aj v manažmente energií, napríklad novým systémom manažmentu energií, ktorý vyvinula jednotka Digital. Podnik však nechce byť iba sám priekopníkom na poli udržateľnosti, ale chce motivovať aj ďalších účastníkov trhu, aby sa vydali taktiež touto cestou. Preto v roku 2022 udelila spoločnosť Koenig & Bauer prvýkrát svoju cenu Green Dot Award.

Ocenením chce Koenig & Bauer každoročne vyznamenať vizionársku vedúcu osobnosť s vynikajúcimi nápadmi, ktorá už mimoriadnym spôsobom inovatívne prispela k udržateľnej tlači. K samozrejmé zodpovednosti ako podniku tiež patrí, že Koenig & Bauer sa pozerá cez okraj vlastného taniera a tam, kde je treba, pomáha slabším.

Koenig & Bauer
Metamor[e]fóza: nielen motto a imidž tohtoročnej správy predstavenstva skupiny Koenig & Bauer. Presnejšie povedané maximum podniku, pretože neustály rozvoj je pevne zakotvený v DNA našej viac ako 200-ročnej histórii spoločnosti. Usilovať sa o „Viac“ („mor[e]“) znamená ísť za hranicu známeho. Znamená to prekračovať hranice a byť otvorení novým veciam. Zároveň však ukazuje, aká dôležitá je už od nepamäti pre našu spoločnosť schopnosť prispôsobiť sa, a ako nám naša stratégia Exceeding Print umožňuje zvládať potrebnú transformáciu

Výhľad do roku 2023: Očakáva sa rast v ťažkom makroekonomickom prostredí

V aktuálnom hospodárskom roku budú pretrvávať zásadné dopady vojny na Ukrajine, pretrvávajúce vysoké ceny energií a surovín aj prísna menová politika medzinárodných centrálnych bánk v dôsledku inflácie. Konjunkturálny vietor tak zostane aj naďalej silný a dynamika celkového hospodárskeho rastu bude klesať.

Na hospodársky rok 2023 plánuje Koenig & Bauer napriek tejto náročnej makroekonomickej celkovej situácii obrat koncernu 1,3 mld. € s EBIT maržou 3 % a očakáva, že segment Digital & Webfed môže nadproporčne prispieť tak rastu EBITu, ako aj obratu. Pán Dr. Stephen Kimmich, CFO, k tomu hovorí: „Domnievame sa, že sme vďaka našej silnej pozícii v perspektívnych produktových segmentoch a pokračovaní nášho programu na zvýšenie efektívnosti P24x dobre pripravení na výzvy, ktoré nás čakajú“ a dodáva:

Strednodobé ciele prispôsobené efektom inflácie

Skupina Koenig & Bauer vychádza z toho, že v strednodobom horizonte dosiahne úroveň obratu v koncerne približne 1,8 mld. € a EBIT marža 8 – 9 %. Ďalším cieľom je potom zníženie čistého pracovného kapitálu na maximálne 25 % ročného obratu. Pritom by mal už v roku 2025 zaznamenať obrat 1,5 mld. € a EBIT maržu 6 – 7 %.

Koenig & Bauer

Prehľad čísiel
Výročná správa je k dispozícii vo formáte PDF na stiahnutie tu.
[more] options: Jednotlivé kapitoly súhrnnej výročnej správy si prečítate vďaka našej modulárnej forme účtovných výkazov buď na mobilnom koncovom zariadení pomocou QR kódu alebo priamo na annualreport.koenigbauer.com – v našom digitálnom svete správ o činnosti koncernu. Aby sme dosiahli stúpajúce nároky na transparentnosť a digitalizáciu, rozdelili sme účtovné výkazy do dvoch modulov.
Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo