10. ročník "Vysokotlačené tričko" v krásnom malebnom prostredí Malej Fatry na vrchole Veľkého Kriváňa.

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho pôsobenia v samostatnej slovenskej histórii. Tento medzník sa začal kreovať 2. septembra 1993. Viac o histórii a činnosti zväzu povedal Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., sekretár SZSDT.

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) patrí od svojho vzniku až podnes medzi uznávané zväzy odvetvia tlače a reklamy na Slovensku aj v zahraničí. Ako zväz vznikol a čo tomu predchádzalo?

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (ďalej len SZSDT, alebo zväz) je záujmové združenie jednotlivcov, firiem a organizácií, ktoré spája záujem o tlačovú techniku sitotlač a digitálnu tlač v Slovenskej republike.

30. výročie Zväzu sieťotlačiarov na Slovensku.
30. výročie Zväzu sieťotlačiarov na Slovensku.

Trocha histórie ….

I. zjazd Sieťotlačového zväzu SR, ktorý sa konal 26. septembra 1995 v Nitre, oficiálne odštartoval našu činnosť. Prezidentom SZSR bol zvolený Dr. Milan Žilavý, predsedom dozornej rady sa stal pán Ivan Ries, do funkcie sekretára zväzu bol menovaný Ing. Ľudovít Bartoš, CSc. Treba však spresniť, že základy našej činnosti boli položené už v roku 1993, kedy na ustanovujúcom zjazde v Banskej Bystrici vznikol prípravný výbor.

Odborníci ako pán Ries, Šándor, Bábik, Dr. Žilavý a iní mali pred sebou neľahkú úlohu pripraviť stanovy Sieťotlačového zväzu SR a ďalšie potrebné dokumenty pre oficiálnu registráciu a zabezpečenie plynulej činnosti. Túto prácu s úspechom zvládli a tak už 2. septembra 1993 bol Sieťotlačový zväz ako profesionálna záujmová organizácia zaregistrovaný na MV SR a následne v roku 1994 bol Sieťotlačový zväz SR na generálnom zasadnutí v Madride prijatý za riadneho člena Európskej federácie národných sieťotlačových zväzov známej pod skratkou FESPA. Aktuálne zastáva funkciu prezidenta zväzu od 01. marca 2005 pán Zlatko Šimko.

Vývoj priniesol zmeny v technológiách a digitálna tlač sa stala súčasťou výrobného cyklu. Ako ste reagovali na tento fenomén, ktorý dnes dopĺňa tradičné technológie tlače, ku ktorým nesporne patrí aj sitotlač?

V priebehu 30 rokov prešiel zväz postupným vývojom a rôznymi zmenami, vrátane dnešného názvu. Dôvodom je nárast digitalizácie. Tento vývoj a nový smer sa začal čoraz viac udomácňovať aj vo výrobných prevádzkach našich členov. To bol dôvod pre zmenu v názve zväzu a prijali sme i nové logo. Valné zhromaždenie členov pôvodného SZSR, ktoré sa konalo 14. októbra 2011 v hoteli Sorea Sĺňava, Piešťany rozhodlo o doplnení názvu zväzu o slovo „digitálny“.

Čo je poslaním zväzu?

Základným cieľom SZSDT je vytvorenie platformy pre rozvoj sitotlače a digitálnej tlače a zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov. Činnosť zväzu je zameraná na oblasť výchovy odborníkov, zvyšovanie ich kvalifikácie, ale aj na rekvalifikáciu a zabezpečovanie rekvalifikačných kurzov a s tým spojených odborných skúšok.

Keď sa sny, myšlienky a práca oplatia. Aké sú aktivity zväzu?

Prvé začiatky zväzu boli rozpačité a plné očakávaní z toho, ako sa zväz etabluje na trhu a ako ho príjmu samotní sitotlačiari. Čas ukázal, že zväz je životaschopný a do jeho radov pribúdajú noví členovia. Jedným z hlavných cieľov činnosti je vzdelávanie členov a rast ich odbornej úrovne. Potreba skvalitnenia odborných schopností vyústila do organizovania odborných workshopov, ktoré sa tešia veľkému záujmu. Zväz zastrešuje vzdelávanie na viacerých školách v regiónoch Slovenska.

Odborníci sú nápomocní pri výučbe a prezentáciách. Obľúbené sú aj odborné semináre pre členov, ktoré sa uskutočňujú spoločne v spolupráci s Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR (ASD ČR). Okrem iného zväz významným spôsobom prehlbuje a nadväzuje spoluprácu aj s viacerými zahraničnými zväzmi a vymieňa si s nimi odborné skúsenosti vo viacerých oblastiach. V súčasnej dobe má SZSDT 43 členov. Sídlo Zväzu je v Trenčíne.

SZSDT spolupráca a podpora FESPA

Ako riadny člen Európskej federácie sitotlačových zväzov – FESPA organizuje SZSDT, pre svojich členov ale aj nečlenov, návštevy medzinárodných výstav FESPA zameraných na sitotlač a digitálnu tlač, ktoré sa konajú v pravidelných cykloch v rôznych európskych mestách (Lyon, Mníchov, Amsterdam, Berlín, Ženeva, Barcelona, Londýn, Hamburg).
Okrem toho organizuje priebežne rad neformálnych stretnutí tlačiarov na rôznych úrovniach a udržiava a rozvíja kontakty s ostatnými národnými sitotlačovými zväzmi v Európe a vo svete.

Za zmienku stojí, že zväz od roku 2005 organizuje každý rok medzinárodný seminár „Bill“ (v tomto roku to bude už 18. ročník), a tiež obľúbenú akciu „Vysokotlačené tričko“ (tento rok sa uskutočnil už 10. ročník).

Každé výročie si zaslúži oslavu. Okrúhle výročia si zaslúžia veľkú oslavu. Ako oslávi zväz 30.výročie?

Otázku ako si dôstojne pripomenúť a osláviť toto významné jubileum sme dlho diskutovali na pracovných stretnutiach Výkonného výboru a Dozornej rady SZSDT. Vyhodnotili sme množstvo veľkých i menších aktivít SZSDT počas celého roka 2023. Aktuálne našim členom ponúkame možnosť zúčastniť sa prakticky na jednej akcii každý mesiac. Na základe toho sme rozhodli (aj vzhľadom na reálne časové a finančné možnosti našich členov), že nebudeme organizovať špeciálnu samostatnú oslavu a všetky aktivity zväzu v tomto roku sa budú konať pod logom 30 ROKOV.

Prvé významné podujatie, pri ktorom sme špeciálne vyzdvihli toto výročie a v bohatej diskusii si retrospektívne pripomenuli naše aktivity bola už spomenutá akcia 10. Vysokotlačené tričko, počas ktorej sme natlačili tričká v krásnom malebnom prostredí Malej Fatry na vrchole Veľkého Kriváňa.

Druhá dôležitá zväzová akcia s logom 30 ROKOV je 18. Medzinárodný seminár pre sitolačiarov a digitálnych tlačiarov – Bill 18. Bude sa konať 20. – 21. októbra 2023 v Esplanade Ensana Health Spa Hotel Piešťany. Tento seminár s medzinárodnou účasťou je považovaný už tradične za vrcholné podujatie nášho zväzového roka. Trošku s úsmevom a nadsadením konštatujeme, že seminár Bill 18 „dorástol do dospelosti“.
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov, ktorí majú záujem o aktuálne dianie v oblasti sitolače, digitálnej tlače a reklamy.

Zlatko Šimko, prezident SZSDT

„Zväz sa za svoje tridsaťročné pôsobenie veľmi dobre etabloval a rozvinul svoju činnosť. Nebolo to jednoduché a len ďalší čas ukáže ako sa ujmú jednotlivé aktivity medzi členmi a akým smerom sa bude uberať ďalší vývoj a činnosť. Chcel by som sa v mene zväzu poďakovať všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou pomáhajú k napredovaniu sitotlače a odvetviu digitálnej tlače na Slovensku. Hlavne členom zväzu za ich zodpovedný prístup k šíreniu osvety a tradície. A v neposlednom rade patrí vďaka aj našim priaznivcom, nadšencom a priateľom, ktorí nám pomáhajú v činnosti a inšpirujú nás do ďalšej aktívnej práce v prospech rozvoja odvetvia.“ „Vždy s úctou spomínajme na našu históriu a tešme sa s každých aktivít, ktoré už teraz píšu ďalšiu históriu“, uzatvára Zlatko Šimko.

Mottom zväzu je „Rozvíjame sitolač a digitálnu tlač“ (pre neformálne a spoločenské aktivity používame aj okrídlenú vetu „…my sme taká Komunita…“).

Za redakciu: K 30.výročiu Slovenského zväzu sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov prajeme jeho všetkým členom najmä pevné zdravie, a nech je zväz aj naďalej spoľahlivým partnerom v odvetví tlače a reklamného trhu.

Pripravil: František Martančík v spolupráci s SZSDT

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo