Farebné priestory a gamut definujú možností tlačových zariadení.

Tlač má svoje pravidlá a pevne stanovené podmienky. Tí ktorí pripravujú dáta pre tlač určite potvrdia dôležitosť správy farieb, výber pracovného priestoru a príslušného farebného profilu, ktorý zodpovedá konkrétnym tlačovým podmienkam. Farebný priestor (gamut) predstavuje rozsah všetkých farieb, ktoré zariadenie dokáže rozpoznať alebo reprodukovať.

Farebný priestor CMY /K/ je založený na subtraktívnom miešaní farieb. Na jednotlivých osiach sú zložky azúrovej, purpurovej a žltej farby a na začiatku súradnicového systému je biela farba.

Tak ako priestory RGB aj priestory CMY sa radia medzi priestory závislé na zariadení – výsledná interpretácia jednotlivých súradníc farieb záleží na konkrétnom výstupnom zariadení, prípadne na zvolenom farebnom ICC profile.

Farebná vernosť je jedným zo základných ukazovateľov  kvality tlače. Reprodukcia farieb tlačou a zobrazením na obrazovke monitora je založená na odlišných princípoch – k zobrazeniu farieb na monitore sa využíva aditívne miešanie farieb (svetiel), zatiaľ čo pri tlači sa uplatňuje substraktívny spôsob miešania farieb.

space cube CMY
Space cube CMY

Podanie farieb býva rozdielne hlavne pri rôznych zariadeniach reprodukujúcich obraz (rôzne typy tlačiarní, tlačových strojov a tlačových techník). To poukazuje na jedinečné charakteristiky každého zariadenia a nastavenia podmienok pri reprodukcii.

Riešením problému odlišného podania farieb sa zaoberá „Správa farieb“ (Color management). Jej cieľom je zjednotiť reprodukciu farieb na všetkých typoch reprodukčných zariadení pri zachovaní čo najvyššej farebnej vernosti pôvodnej obrazovej predlohy.

Správa farieb využíva viacero systémov správy farieb: princíp uzavretého a princíp otvoreného systému správy farieb. Oba systémy využívajú tzv. ICC profily, ktoré definujú vzťah medzi hodnotami generovanými vstupným zariadením, resp. hodnotami výstupného zariadenia (dôležité pri prevode dát medzi farebnými profilmi).
Pri prevode je dôležité zohľadniť rozdiely jednotlivých tlačových zariadení a ich rozdielne gamuty, ktoré dokážu reprodukovať.

space CMY
Priestory CMYK

Pre grafické zobrazenie objemov farebných priestorov (gamutov) a pochopenie problematiky v článku boli použité dáta, ktoré sú typické pre štandardizovanú hárkovú ofsetovú tlač na natieraný papier (FOGRA 51) a nenatieraný papier (FOGRA 52), pre rotačný ofset / novinovú tlač (IFRA 26) a pre digitálnu tlač (FOGRA 59).

Objemy jednotlivých farebných priestorov

PSO Coated v3 (FOGRA 51) = 398 399 / počet farebných odtieňov
PSO Uncoated v3 (FOGRA 52) = 166 941 / počet farebných odtieňov
ISO newspaper 26 v4 (IFRA 26) = 86 487 / počet farebných odtieňov
eciCMYK v2 (FOGRA 59) = 580 888 / počet farebných odtieňov 

Priestor eciCMYK s extrémne veľkým farebným rozsahom pre digitálnu tlač

Kvalita výstupov nových digitálnych tlačových zariadenia dosahuje vyššiu farebnosť ako konvenčné tlačové stroje. To znamená, že dokážu zobraziť viac farieb, teda dokážu pokryť väčší farebný priestor (gamut) ako FOGRA 51 (ofsetová tlač na natieraný papier).

Aplikácie digitálnej tlače vyžadujú väčšie výmenné farebné priestory, aby sa využili možnosti moderných systémov digitálnej tlače.

Prvý eciCMYK výmenný farebný priestor (FOGRA 53) bol vyvinutý na základe analýz výstupov digitálnej tlače v roku 2017. Medzitým profil FOGRA 53 (eciCMYK) bol revidovaný a nahradený novým charakterizačným súborom FOGRA 59 (eciCMYK v2). Tento priestor pokrýva farebný rozsah výstupov všetkých súčasných tlačových procesov.

Cieľom je pripravovať tlačové úlohy v jednom extrémne veľkom farebnom priestore, ktorý je nezávislý od procesu farebnej tlače. Prechod (transformácia) od štandardu Fogra 53/59 k štandardom Fogra 51 a Fogra 52 sa dosahuje spojovacími profilmi „DeviceLink.icc“.

Profily DeviceLink dopĺňajú použitie bežných ICC profilov. Hlavnými oblasťami ich použitia sú transformácia z CMYK na CMYK a prispôsobená konverzia alebo optimalizácia pre veľmi špecifické účely.
Profily DeviceLink sú určené na konverziu farieb z jedného štandardu na druhý a súčasne umožňujú cielené obmedzenie celkového množstva farieb, ako aj optimalizáciu tlačovej farby alebo atramentu.

Použitie eciCMYK umožňuje pracovať s homogénnymi farbami vo všetkých fázach výroby, s nasledujúcimi hlavnými požiadavkami:

  • Väčší gamut než majú štandardné CMYK tlačové priestory.
  • Tento priestor je reprodukovateľný profesionálnymi nátlačkovými systémami a umožňuje spoľahlivú farebnú komunikáciu.
  • Vlastnosti tohto priestoru zodpovedajú charakteristikám konvenčného priestoru pre tlač CMYK.
  • Tento profil ICC má maximálnu hodnotu farieb 360% a maximálnu čiernu farbu na 90%.

Farebné výmenné priestory Fogra 53 a Fogra 59, sú užitočné spôsoby vytvárania a výmeny tlačových súborov pomocou štandardizovaného spôsobu práce. Umožňujú vám predvídať výsledok tlače.
Len čo zákazník schváli kvalitu farieb (na nátlačku), je možné z aplikácie ecicCMYK vykonať akúkoľvek farebnú konverziu potrebnú pre konkrétne tlačové podmienky.

FOTO: Grafika zobrazuje priestory (gamuty) CMYK, ktoré boli získané z referenčných dát ICC profilov Fogra.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo