Krajina: autor Jakub Gabčo.

Tento rok sa organizovalo už 5. bienále fotografickej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl Fotografia Academica 2016. Súťaž prebiehala od 17. novembra 2015 do 29. februára 2016. Vernisáž s odovzdávaním cien sa konala 20. mája. 2016. Výstava súťaže potrvá minimálne jeden mesiac pre verejnosť a min. 6 mesiacov pre študentov FCHPT STU.

Cieľom fotografickej súťaže je ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného času, mož­nosť venovať sa svojmu koníčku, rozvíjať svoj talent, konzultovať svoju tvorbu s profe­sionál­nymi foto­graf­mi, prezentovať svoju tvorbu a urobiť ďalší krok na ceste do sveta foto­gra­fic­kého umenia.


Súťaž je organizovaná Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie, Ústav prírodných a syntetických polymérov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pod záštitou dekana fakulty prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc.

 
 
Informácia o konaní súťaže sa posielala elektronicky približne na 800 stredných škôl a 200 vy­sokých škôl. V tlačenej forme sa informácia rozposielala poštou do 345 škôl. Informácie o sú­ťaži sa zverejňovali na facebooku a sponzorsky v časopise PC Revue.

Do súťaže bolo zaslaných 474 fotografií spolu do všetkých štyroch kategórií.

Krajina
Klasická kategória zameraná na krajinársku fotografiu – 170 súťažných fotografií.
Človek
Portréty, street fotografia, sociálny dokument a čokoľvek, čo sa týka ľudských bytostí – 156 súťažných fotografií.
EcoLife
Nová kategória s ekologickou témou – 63 súťažných fotografií.
InstaLife
Ďalšia nová kategória zameraná predovšetkým na fotografie zhotovené mobil­ným telefónom alebo aplikáciami typu Instagram a fotografie zhotovené pomocou Polaroidu – 85 súťažných fotografií.

Tentoraz bolo súťažiacich výnimočne veľa, preto aj vyhodnotenie fotografií dalo zabrať po­rotcom a aj tímu organizátorov ich celkové spracovanie. Fotografie hodnotili profesionálni fotografi aj fotografi z akademickej pôdy — Yuri Dojč, Aňa Struhárová, Vlado Bača, Robert Vano, Petr Dzik, Pavol Gemeiner.

VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

Kategória krajina

1. miesto: Slávik Šimon, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2. miesto: Maléterová Soňa, Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach
3. miesto: Gabčo Jakub, Vysoké učení technické, Fakulta informatiky

Kategória človek

1. miesto: Kentošová Paula, Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach
2. miesto: Kekelák Lukáš, Katolícka Univerzita v Ružomberku
3. miesto: Urbanová Nicol, Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach

Kategória EcoLife

1. miesto: Jurči Martin, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Kategória InstaLife

1. miesto: Dubinová Petrana, Stredná odborná škola vo Vranove nad Topľou

FA2016_Clovek_1_PaulaKentosova FA2016_Clovek_2_LukasKekelak
FA2016_Clovek_3_NicolUrbanova FA2016_Krajina_1_SimonSlavik
FA2016_Krajina_2_SonaMaleterova InstaLife
Stránka súťaže: http://fotografiaacademica.zenfolio.com/home-page
Tešíme sa na nové fotografie v rámci súťaže Fotografia Academica 2018 so začiatkom v novembri 2017.

Za organizačný tím
Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo