Stroj KBA Rapida 145-8 SW4 SPC je najmodernejším hárkovým ofsetovým strojom tohto formátu na svete. Dokáže na jeden prechod obojstranne potláčať hárky veľkosti 1060 x 1450 mm rýchlosťou až 13 000 hárkov za hodinu.

Začiatkom roka v spoločnosti Neografii a.s. prebehla inštalácia nového osemfarbového hárkového ofsetového tlačového stroja B/0 formátu, KBA Rapida 145-8 SW4 SPC. Po testoch a skúšobnej prevádzke bol stroj oficiálne prvého júna slávnostne odovzdaný spoločnosťou KBA CEE. Viac informácii o tejto významnej udalosti v Neografii prinášame v nasledujúcom príspevku.

Neografia má bohatú históriu a je jednou z najmodernejších tlačiarní v strednej Európe

Spoločnosť Neografia, a.s. v Martine patrí k najstarším a najväčším tlačiarňam v strednej a východnej Európe. Ako jedna z mála tlačiarní ponúka možnosť tlače hárkovým aj rotačným ofsetom. Tlačiareň sa zaoberá výrobou vysokokvalitných polygrafických produktov.

Produkuje predovšetkým knihy spracované v tradičných väzbách – tvrdej a mäkkej, ale aj v menej štandardnom spôsobe – flexo väzbe, špirálovej väzbe a iné. Pre spracovanie tlačovej produkcie je vybavená modernými strojmi a výkonnými linkami pre zušľachťovanie, knihárske spracovanie a finalizáciu. Obchodnými partnermi sú významné tuzemské a medzinárodné vydavateľské domy, medzi ktorými figurujú aj najväčšie svetové vydavateľstvá. Neografia smeruje rozhodujúcu časť knižnej produkcie do viac ako 15 európskych krajín a dosahuje ročný obrat približne 50 mil. €.

Spoločnosť má bohatú históriu a významnou mierou prispela k formovaniu národného povedomia, v prehlbovaní vzdelanosti a v sprístupnení umeleckých hodnôt. Jej história siaha až jeden a pol storočia do minulosti, je plná udalostí nie menej bohatých ako sú udalosti celého tohto regiónu Európy. Toto obdobie jej činnosti prebiehalo v časoch meniacich sa politických systémov, ekonomických pravidiel a vlastníckych vzťahov, pokolení ľudí, rôznorodých technológií, desiatok strojov a zariadení, tisícov náhradných dielov, miliónov ton použitého papiera.

„Jediné, čo sa počas týchto dlhých rokov nezmenilo je kniha – nosič myšlienok a idey, začarovaných do papiera.“

Neografia Martin

Z histórie

1869 – V Turčianskom Svätom Martine (od roku 1951 len Martin) vzniká kníhtlačiareň a vydavateľstvo KÚS – Kníhtlačiarsky účastinársky spolok. KÚS v službách kultúry a národa vytlačil množstvo titulov kníh a časopisov pre kľúčové štátne inštitúcie a slovenské vydavateľstvá. Najviac pre celonárodnú slovenskú kultúrnu inštitúciu „Maticu slovenskú“.

1942 – Spisovateľ Jozef Cíger Hronský, predseda Matice slovenskej začína budovať mnohostranný kultúrny kombinát v podobe vlastnej novej tlačiarne spojenej s vydavateľstvom kníh a časopisov, modernú distribučnú službu aj s rozhlasovým vysielaním. Projekt získava meno „Neografia“ vhodné svojmu modernému zámeru a názov korešponduje tiež s odborným termínom v tom čase najmodernejšej reprodukčnej techniky. Neografia už od začiatku mala najmodernejší strojový park na vtedajšom Slovensku, ktorý sa takmer vyrovnával špičkovým tlačiarňam v Európe.

1943 – Matica Slovenská oficiálne otvára samostatnú firmu NEOGRAFIA účastnícky spolok v Turčianskom Svätom Martine, ktorý sa podľa koncesnej listiny zaoberal tlačou peňazí a platidiel, cenných papierov, zriaďovaním kníhtlačiarní, vykonávaním tlačiarstva a všetkých prác spadajúcich do grafického priemyslu.

1944 – Neografia finančne prispieva k Slovenskému národnému povstaniu ihneď po jeho vyhlásení.
Obdobie II. svetovej vojny – tlačiarni hrozilo odvlečenie strojov z tlačiarne, preto zamestnanci tajne rozmontovali stroje a zamurovali ich v pivniciach tlačiarne, tým ich ochránili a po vojne mohli plniť znovu svoje poslanie.

1951 – Kníhtlačiarsky účastinársky spolok (KÚS) zamestnávajúci 150 ľudí sa spája s Neografiou (330 zamestnancov) a s ďalšími polygrafickými závodmi v okolí Stredného Slovenska.

1953 –  Názov „Neografia“ bol zmenený na „Severoslovenské tlačiarne“

1958 – Názov „Severoslovenské tlačiarne“ sa mení na „Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. Martin“.

1966 – Začala sa prvá etapa najrozsiahlejšej rekonštrukcie strojového parku, došlo k 50% zvýšeniu objemu výroby hlavne v ofsetovej a hĺbkotlačovej produkcii, ktorá sa stala základom náročných obrazových publikácií.

1988 – Rozhodnutím Ministerstva priemyslu SSR, martinská tlačiareň sa stala samostatným štátnym podnikom pod názvom Tlačiarne SNP so sídlom v Martine.

1989 – Ukončenie činnosti hĺbkotlače, 680 000 tvrdých väzieb mesačne.

1994 – Neografia sa vrátila k svojmu pôvodnému štatútu akciovej spoločnosti a aj k pôvodnému majiteľovi – Matici slovenskej.

1999 – Spustenie moderného 32-stranového rotačného tlačového stroja Lithoman, vtedy najväčšej rotačky na Slovensku. Začiatok výroby časopisov a inštalácia obalovej techniky.

2001 – Inštalovanie novej technológie prenosu dát tlačových podkladov CTP ( Computer to Plate ) Vytvorenie digitálneho satelitného prenosu dát medzi hlavným sídlom v Martine a pobočkou v Bratislave.

2002 – Modernizácia technologických zariadení – inštalácia ďalších 4 hárkových strojov Heidelberg, ďalších dvoch rotačiek Lithoman a moderných zavesovacích liniek Kolbus.

2008 – 2010 – Ďalšia modernizácia technologických zariadení – hárkový ofsetový stroj Man Roland a Heidelberg. Investícia do zariadení pre knihárske spracovanie.

2012 – Položenie základného kameňa budovy nového závodu v Priekope.

2013 – Otvorenie novej budovy Neografie o celkovej ploche viac než 17 000 m2. Investícia do CTP zariadenia pre osvit tlačových platní a 4-farbového hárkového ofsetového tlačového stroja Heidelberg formátu B/0.

2017 – Významná investícia do najvýkonnejšieho 8-farbového hárkového ofsetového stroja s vysokým stupňom automatizácie KBA Rapida 145 formátu B/0.

Tlač plnofarebných publikácií vyžadujúce najvyššiu farebnosť reprodukcie a kvalitu spracovania

Po významných investíciách v roku 2013 do nových moderných výrobných priestorov a strojového parku sa Neografia stala prvou tlačiarňou v regióne s ofsetovým hárkovým strojom Heidelberg formátu B/0. Významne sa tak zvýšili kapacitné možnosti výroby a skrátil čas realizácie zákazky.

Zväčšujúca sa konkurencia v oblasti polygrafie a kvalitatívne požiadavky zákazníkov viedli k rozhodnutiu realizovať ďalší investičný zámer, kúpu osemfarbového hárkového stroja Rapida 145-8 SW4 S od spoločnosti KBA.

Neografia Martin
Neografia Martin

„Ako veľká firma s dlhodobou tradíciou a silnou pozíciou na európskom trhu zvládame s úspechom výzvy dnešného moderného obdobia a máme pred sebou jasný cieľ. Vďaka neustálym inováciám a investíciám sme pripravení na to, čo prinesie budúcnosť  a pozeráme sa týmto smerom s nádejou a perspektívou“, povedal pri slávnostnom odovzdávaní stroja Patrick Schwab, generálny riaditeľ spoločnosti Neografia.

Neografia Martin
Foto: Hynek Grebeň, riaditeľ obchodu a servisu KBA CEE gratuluje Patrickovi Schwabovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti Neografia a.s. k novému stroju.

Neografia Martin
Foto: Jan Korenc, MBA konateľ spoločnosti KBA CEE odovzdal Patrickovi Schwabovi, maketu stroja KBA Rapida 145.

Neografia Martin
Foto: Na slávnostnom odovzdávaní tlačového stroja KBA Rapida 145, boli prítomní predstavitelia mesta Martin, zástupcovia akcionára, vedenie tlačiarne a odborné média.

Neografia vsadila na veľký formát

Patrick Schwab bližšie vysvetlil, čo viedlo Neografiu realizovať investičný zámer a ako postupoval podnikový manažment pri výbere tlačového stroja. „Hlavným zámerom bolo modernizovať strojový park hárkového ofsetu, aby sa zabezpečila vyššia výrobná kapacita hárkovej tlače. Stratégia bola pokračovať v rozširovaní veľkého formátu (B/0), ktorý v knižnej produkcii má svoje benefity. Tentokrát vízia bola ambicióznejšia a vzišlo rozhodnutie investovať do stroja s 4+4 tlačovými jednotkami s obracacím zariadením, ktorý by výrazne zvýšil výrobnú kapacitu“.

Kritéria zo strany Neografie na nový tlačový stroj boli vysoké. Konfigurácia a výbava stroja boli koncipované tak, aby vyhoveli produktovému portfóliu tlačiarni. Vysoký stupeň automatizácie bol prioritou. Od stupňa automatizácie stroja sa zvyšuje jeho produktivita.

Dôraz bol kladený aj na spracovanie rôznych typov a gramáží papierov používaných pre knižnú produkciu. Z dvoch prípadných výrobcov vo finále padlo rozhodnutie pre spoločnosť KBA a stroj Rapida 145.

Neografia Martin
Neografia Martin
Foto: O nový tlačový stroj KBA Rapida 145 sa živo zaujímal aj Alexander Lilge, bývalý generálny riaditeľ Neografie.

Konfigurácia a výbava stroja KBA Rapida 145-8 SW4 SPC

Stroj KBA Rapida 145-8 SW4 SPC je najmodernejším hárkovým ofsetovým strojom tohto formátu na svete. Dokáže na jeden prechod obojstranne potláčať hárky veľkosti 1060 x 1450 mm rýchlosťou až 13 000 hárkov za hodinu.

Maximálna automatizácia obsahujúca okrem iného simultánnu výmenu tlačových platní SPC s identifikáciou tlačovej platne PlateIdent, beználožkové nakladanie SIS, paralelné umývanie ofsetových poťahov a tlakových valcov CleanTronic, inline meranie a regulácia vyfarbenia a sútlače QualiTronic alebo načítanie a ukladanie zákaziek alebo prenos prevádzkových dát pomocou LogoTronic Professional rozhodujúcim spôsobom skracujú prípravu zákazky.

Pri správnom nastavení i v prípade takto veľkého stroja ide len o niekoľko málo minút.

Neografia Martin Neografia Martin
 
Neografia Martin

Menšie náklady zvyšujú nároky na automatizáciu

„Od nového zariadenia sa očakáva najvyššia kvalita ofsetovej tlače a časová optimalizácia produkcie zodpovedajúca dnešným požiadavkám trhu, ktorý sa v priebehu času mení na väčší objem zákaziek menšieho nákladu. Z tohto dôvodu bol hlavným kritériom výberu vysoký stupeň automatizácie zabezpečujúci rýchlu výmenu zákaziek a osemfarebná konfigurácia umožňujúca produkovať obojstranne plnofarebne potlačené 32-stránkové hárky jedným prechodom strojom.

Tieto parametre sú prísľubom výrazného zvýšenia produktivity tlačovej sekcie a teda skrátenia výrobného času produktov“ informoval novinárov na tlačovej konferencii Bc. Miloš Lukáč, technický riaditeľ spoločnosti Neografia.

KBA boduje aj v merkantilnej a vydavateľskej tlači

„Spoločnosť KBA CEE, zastupujúca na Slovensku Koenig & Bauer Group, druhého najväčšieho výrobcu tlačových strojov na svete, nie je v regióne žiadnym nováčikom. S takmer štyridsaťpercentným podielom na trhu sa naopak dlhodobo radí v rámci skupiny na popredné priečky.

Napriek tomu patrí kontrakt so spoločnosťou Neografia a.s. na osemfarebný ofsetový stroj s obracacím zariadením vo formáte B/0 k najvýznamnejším dodávkam v poslednom desaťročí. Spoločnosť KBA je tak nielen hegemónom na trhu tlače obalov, ale zaznamenáva výrazné úspechy aj v oblasti merkantilnej a vydavateľskej tlače“ informoval Ing. Jan Korenc, MBA konateľ spoločnosti KBA CEE.

„Teší nás, že inštalácia stroja prebehla rýchlo a bez problémov. Pri rozbehu stroja, dolaďovaní parametrov a následných náročných testoch sme dosiahli kritéria, ktoré Neografia v kontrakte požadovala. Vážime si vyjadrenú spokojnosť na doterajšiu spoluprácu zo strany vedenia Neografie“ zdôraznil Ing. Hynek Grebeň, riaditeľ obchodu aservisu spoločnosti KBA CEE.

Neografia Martin

Foto: zástupcovia KBA CEE Ing. Hynek Grebeň, riaditeľ obchodu a servisu (vľavo), a Ing. Jan Korenc, MBA konateľ spoločnosti, a Ing. Patrick Schwab, generálny riaditeľ spoločnosti Neografia, a Bc. Miloš Lukáč, technický riaditeľ spoločnosti Neografia.

Budúcnosť a smerovanie Neografie

Súčasťou a zavŕšením najväčšej investície v histórii Neografie je okrem tlačového stroja Rapida 145 aj investícia do nového CTP zariadenia pre výrobu tlačových platní a investícia do podnikového informačného systému Navision PrintVis.

Spoločnosť Neografia a.s. je dnes modernou firmou so špičkovým technologickým vybavením, širokými výrobnými možnosťami a silnou pozíciu na európskom polygrafickom trhu. Objemom výroby patrí medzi prvé tri tlačiarne na Slovensku.

Pripravil: František Martančík
Fotografie: autor

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo