Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Slovenský zväz sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (SZSDT) v spolupráci s firmou KASI a.s zorganizoval v dňoch 23. – 24. februára 2024 pracovný workshop na tému: “Príprava kvalitnej šablóny pre potlač textilu”. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch spoločnosti Kasi a. s., v Moste pri Bratislave.

Cieľom už 10-teho pracovného SitoWorkshopu (SZSDT) bolo získanie skúseností pri príprave a výrobe šablóny určenej pre potlač textilu ako aj nadviazanie priamych osobných kontaktov a praktická výmena odborných skúseností.

Počas dvoch workshopových dní, viac ako 20 záujemcov z odboru, ale i priaznivcov sitotlače, mohlo načerpať nové informácie… od A až po AI (umelú inteligenciu), ktoré pripravil kolektív organizátorov na čele s Rudolfom Jančovičom, Kasi a.s. Bratislava. Okrem teoretickej časti bola pripravená a realizovaná demonštračná tlač na karuseli M&R s plastizolovou bielou farbou na čierne tričko.

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Podujatie otvoril Ing. Ľudovít Bartoš, CSc., sekretár SZSDT. Vo svojom príhovore informoval o aktivitách zväzu a pripravovaných akciách, ktoré sú naplánované pre tento rok. Informoval o možnosti zúčastniť sa na výstave FESPA Global Print Expo 2024 v Amsterdame. V závere doplnil, že cieľom zväzu v spolupráci s FESPA je posunúť vnímanie do kvalitatívne vyššej roviny a tak zabezpečiť členom lepšiu orientáciu v smerovaní odvetvia.

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Následne odbornú časť otvoril Rudolf Jančovič, Kasi a.s. Bratislava, ktorý v úvode programu predstavil spoločnosť. Kasi v rámci služieb ponúka odborné školenia a semináre, konzultácie u zákazníka a návrhy projektov na kompletné vybavenie sitotlačovej prevádzky s ohľadom na špecifikáciu výroby. Firma spolupracuje s renomovanými dodávateľmi kvalitných materiálov, ktorých produkty ponúka vo výhradnom zastúpení na slovenskom trhu. Ide o sitolačové tkaniny, sitotlačové a tampónové farby, textilné farby, fotochemikálie, čističe, technické zariadenia a ďalšie produkty.

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Program z množstvom tém
Tematický obsiahly program bol zložený z tém, ktoré tvoria technologický postup pri výrobe šablóny pre sitotlačový proces. Rudolf Jančovič zdôraznil, že proces je náročný a pri jeho nedodržaní môžu vzniknúť problémy, ktoré negatívne ovplyvnia výslednú kvalitu tlače. Následne sa venoval základným charakteristikám a výberu vhodnej sitotlačovej tkaniny pre potlač textilu. Nosnou témou workshopu bolo porovnanie nového typu otvorenej sitotlačovej tkaniny série PME od firmy SEFAR a typu 59-48Y PW ako aj 75-40 Y PW. S touto otázkou úzko súvisí výber vhodného typu rámu ako aj postup napínania sitotlačovej tkaniny na rám. Upozornil na význam a dôležitosť dodržania parametrov, ktoré odporúča výrobca a ich „kontrolu meraním“ pri napínaní sitotlačovej tkaniny na rám.

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

V ďalšej časti sa účastníci mohli dozvedieť viac o svetlocitlivých emulziách, odmasťovaní sita, vrstvení emulzie na sito a kontrole expozície (21 stupňová kontrolná škála) pri expozícii šablóny UV svetlom. Súčasťou tejto problematiky a procesu výroby kvalitnej šablóny je kvalitný film s motívom, ktorý sa v súčasnosti prevažne zhotovuje na inkjetových tlačiarňach. Problematika je pomerne široká a je potrebné jej venovať viac pozornosti. Ako uviedol Rudolf Jančovič, ideálnym riešením je vhodná atramentová tlačiareň s RIPom, ktorý umožňuje jej linearizáciu a vytváranie korekčných kriviek. Pre dosiahnutie optimálnej maximálnej denzity (zčernania) je potrebný vhodný atrament a kvalitný film opatrený vrstvou pre atramentovú tlač. Pre kontrolu a meranie je vhodné zabezpečiť meracie zariadenie (denzitometer).

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Do programu bola zaradená aj časť, ktorá sa venovala kontrolným a meracím zariadeniam, ktoré sú dôležité vo výrobných prevádzkach. Ďalšou veľmi dôležitou témou je napríklad problematika výberu vhodného typu stierky (rozdiely v tvrdosti v závislosti od potláčaného substrátu), retušovanie, ale aj v súčasnosti čoraz aktuálnejšia otázka AI (umelej inteligencie). Aj obrázok (motív astronauta), ktorý bol využitý pri demonštračnej tlači, bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Praktická časť – demonštračná tlač na karuseli
Počas worshopu bola zhotovená šablóna s textom „PRINTLAB … Kasi“, ktorý bol použitý pre demonštračnú tlač plastizolom na čierne tričko. Cieľom bolo porovnať výslednú kvalitu tlače pri jednom prechode stierky pre dve rôzne sitotlačové tkaniny – štandardnú vs. nový otvorený typ.
Druhý spôsob umožňuje dosiahnuť vyššie krytie farby a vysoký kontrast a ostrosť detailov.

Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.
Textil SitoWorkshop SZSDT 2024.

Workshop podľa vyjadrenia účastníkov splnil očakávania. Praktické ukážky priamo vo výrobnej fáze procesu pomohli objasniť a vysvetliť odborné otázky smerované zo strany účastníkov. Poďakovanie patrí organizátorom podujatia, zástupcom SZSDT, hlavnému prednášajúcemu Rudolfovi Jančovičovi, Kasi a.s. Bratislava za odborný výklad a technickú pomoc. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu a zamestnancom firmy KASI a.s. za ústretovosť a možnosť realizácie tohto pracovného podujatia.

Pripravil: František Martančík
V spolupráci s SZSDT a Kasi a. s.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo