drevo_celuloza

 

V rámci 68. zasadania Drevárskeho výboru Európskej hospodárskej komisie OSN, ktoré sa konalo v dňoch 11. – 14.10. 2010 v Ženeve, prebehla široká diskusia venovaná súčasnej situácii a najbližším vyhliadkam trhu dreva, drevárskych produktov, ale tiež celulózy, papiera a lepenky. Rada členských štátov EHK, vrátane ČR, tam predstavila podrobné správy, súčasťou ktorých boli tiež informácie o vývoji priemyslu celulózy, papiera a lepenky. Cieľom tohto článku je informovať čitateľov o situácii a výhľadoch tohto odvetvia v kľúčových produkčných štátoch.

Najväčší svetoví výrobcovia
   Svetovou jedničkou v produkcii papiera a lepenky (PaL) sa v roku 2008 stala Čína, ktorá tak po prvýkrát predstihla USA, lebo tam bolo vyrobené cca. 83 mil. ton PaL, teda o takmer 9 % viacej oproti predchádzajúcemu roku. Zatiaľ čo produkcia vo Spojených štátoch dosiahla svojho vrcholu v roku 1999, výroba PaL v Číne vzrástla v rokoch 1999 až 2009 o plných 180 %. Presný údaj o výrobe v Číne v roku 2009 síce k dispozícii nie, avšak podľa zdroja China Paper OnLine výroba a spotreba v roku 2009 ďalej rástla, aj keď vzhľadom ku globálnej hospodárskej recesii miernejším tempom (cca o 6 %) a tento trend pokračoval aj v roku 2010.

Pozícia svetovej dvojky teraz patri USA, kde produkcia PaL v roku 2009 poklesla v porovnaní s rokom 2008 o 10,6 % na 71 miliónov ton. Aj napriek určitému oživeniu ekonomiky sa v druhom polroku výrobné kapacity PaL v USA v roku 2009 znížili o 2,5 % a 14 papierní s celkovým počtom 27 papierenských strojov bolo permanentne mimo prevádzku. Prognóza pre tento hospodársky rok (skončil v júni 2010) počíta s nárastom výroby PaL na úroveň 75,8 mil. ton (+ 7,8 %). Vývoz papiera , lepenky a papierenských výrobkov z USA ale v roku 2009 naopak vzrástol o 9 % na 39,8 mil. ton, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil dokonca o 10,6 % na 18,5 mil. ton. Produkcia guľatiny pre výrobu buničiny a aglomerovaných materiálov činila v roku 2009 celkom 126 mil. kubických metrov, čo bolo mierne pod úrovňou roku 2008.

Priemysel papiera a celulózy v Nemecku (svetová produkčná trojka) v roku 2009 zamestnával celkom 41,6 tisíc ľudí, čo bolo o štyri percenta menej než v minulom období. Jeho celkový obrat dosiahol cca 12,5 mld. EUR a bol o plných 16 % nižší než v roku 2008. Spotreba dreva pre nemecký papierenský priemysel sa v roku 2009 odhaduje na 9,8 miliónov kubíkov (pokles o 8,1 % oproti roku 2008).

Podľa štatistík zverejnených v tržnej správe pre Drevársky výbor EHK bolo v roku 2009 v SRN vyrobené celkom 2,54 mil. ton drevnej buničiny (pokles o 12,5 % oproti 2008), jej spotreba dosiahla 6,04 mil. ton (- 18,7 %), vývoz 1,05 mil. ton (+ 1,2 %) a dovoz 6,04 mil. ton (- 18,7%).

V rokoch 2010 a 2011 sa vo výrobe tejto suroviny očakáva stagnácia na úrovni cca 2,75 mil. ton. Výroba PaL v roku 2009 klesla oproti roku 2008 pomerne výrazne – o 8,5 % na 20,9 mil. ton, štát vyviezol 12,3 mil. ton, doviezol 9,74 mil. ton a spotreba činila 18,35 mil. ton (- 11 %). Vyhliadky výroby PaL sú v Nemecku na rok 2010 aj 2011 pomerne optimistické, lebo počítajú v obidvoch rokoch zhodne s objemom 23,4 mil. ton (+ 12 % oproti 2009), vývozom 15 mil. ton, dovozom vo výške 10,9 mil. ton a spotrebou 19,3 mil. ton.

 Medzi papierenské veľmoci sa zaraďuje tiež Kanada, ktorá v júni 2009 vyhlásila Zelený transformační program pre priemysel papiera a lepenky (PPGTP) v hodnote jednej miliardy USD. Ten sa má stať základom pre ekologickejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť kanadského papierenského priemyslu, vďaka podpore inovácií a environmentálne priateľskejších projektov, vyššia efektívnosť investícií a produkcie obnoviteľnej energie z drevnej biomasy.

Produkcia drevnej buničiny tam v roku 2009 výrazne klesla (o 16 % oproti 2008) na 17,2 mil. ton a túto úroveň nedosiahne ani v roku 2010 (15 mil. ton), ani v roku 2011 (16,8 mil. ton). To iste platí aj v spotrebe, ktorá v roku 2009 medziročne klesla o 18 % na 9,2 mil. ton, v roku 2010 sa tiež prepadne na 9 mil. ton a až v roku 2011 vďaka oživeniu v papierenskom priemysle opäť prekročí hranicu 10 mil. ton. Prognóza počíta aj s nižšími vývozmi (v roku 2009 – 8,3 mil. ton, v roku 2010 len 6,1 mil. ton a v roku 2011 – 6,9 mil. ton), zatiaľ čo dovozy tejto suroviny do Kanady sú zanedbateľné ( ročne okolo 100 – 300 tisíc ton). Výrazne v roku 2009 sa prepadla v Kanade aj výroba PaL – z 15,8 mil. ton v roku 2008 na 12,8 mil. ton v roku 2009 ( – 19 %). V roku 2010 malá síce vzrásť na 14,2 mil. ton, v roku 2011 však znova klesnúť na 13,5 mil. ton. Aj napriek tomu si Kanada zachová aj naďalej pozíciu významného svetového exportéra ( 2008 – 12,3 mil. ton, 2009 – 9,5 mil. ton, 2010 – 11,1 mil. ton a v roku 2011– 10,5 mil. ton), zatiaľ čo dovozy do zeme budú zhruba štyrikrát nižšie, len okolo 2,7 miliónov ton.

Situácia vo Škandinávii
Hospodárska recesia pomerne citeľné postihla tiež papierenský priemysel v Škandinávii. Dá sa to doložiť na príklade Švédska, kde sa produkcia drevnej celulózy v roku 2009 znížila oproti 2008 o 5 percent na 11,5 mil. ton, jej vývoz klesol o 7 % na 3,3 mil. ton a spotreba sa prepadla rovnako o 5 % – na 8,5 mil. ton. Pritom experti predpokladajú, že situácia v tomto sortimente sa postupne zlepší, lebo vývoz v prvom polroku 2010 medziročne vzrástol o 19 percent, čo bolo do značnej miery spôsobené priaznivým zmenným kurzom amerického dolára. Výroba by mala v roku 2010 činiť 11,9 mil. a v roku 2011 až 12,15 mil. ton a tiež vývoz, kde najväčším odberateľom je Nemecko, sa má zvýšiť na 3,5 respektíve 3,6 mil. ton. Kanadská výroba PaL klesla v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku o takmer sedem percent (10,9 mil. ton), pričom tento pád sa dá vysvetliť nižším globálnym dopytom spôsobeným hospodárskou krízou. Spotreba v Európe, hlavne ale na samotnom švédskom trhu, sa v roku 2009 znížila o 12 %. Najhoršie dopadli grafické a baliace papiere, zatiaľ čo dopyt po hygienických papieroch bol relatívne menej postihnutý (pokles o necelé dve percenta). Výhľadovo sa počíta s nárastom produkcie PaL v roku 2009 na 11,5 mil. ton a v roku 2011 o ďalších 250 tisíc ton, zatiaľ čo spotreba by mala stagnovať na úrovni 2,05 až 2,1 mil. ton. Aj výhľadovo však zrejme zostane Švédsko jedným z kľúčových exportérov PaL, pričom objem vývozu sa má zvýšiť z 9,9 mil. ton v roku 2009 na 10,2 mil. ton respektíve 10,4 mil. ton v rokoch 2010 a 2011.

Ešte horšie ako vo Švédsku sa svetová hospodárska recesia prejavila v papierenskom priemyslu vo Fínsku. Tak napríklad produkcia drevnej celulózy tam poklesla v roku 2009 oproti predchádzajúcemu roku o celú jednu štvrtinu na 8,7 mil. ton, výroba papiera o 21 % na 8,1 mil. ton a lepenky o 13 % na 2,5 mil. ton, z toho zhruba 90 % smerovalo na export . Tiež údaje o prepadoch vývozu týchto komodít nie sú veľmi povzbudivé, nakoľko vývoz buničiny sa medziročne znížil o 35 % na 1,46 mil. ton, pri papieri o 23 % na 7,05 mil. ton a v prípade lepenky o 14 % na 2,2 mil. ton. Pritom vývozné ceny celulózy poklesli o 19 %, zatiaľ čo pri PaL naopak mierne vzrástli, vďaka výraznej redukcii produkčných kapacít pri väčšine základných sortimentných druhov. Výhľad odvetvia na rok 2010 a 2011 sa javí oveľa priaznivejší, lebo výroba drevnej buničiny mala v roku 2010 stúpnuť na 10,5 mil. ton (+ 20 % oproti 2009) a v roku 2011 o ďalších 300 tisíc ton, pričom vývozné ceny buničiny v roku 2010 prudko vzrástli (+ 45 %). Výroba PaL sa v roku 2010 odhaduje na 12,1 mil. ton (+ 14 % oproti 2009) a v roku 2011 by mala dosiahnuť 12,8 mil. ton, avšak ziskovosť odvetvia má zostať stále na nízkej úrovni. Export PaL sa mal v roku 2010 zvýšiť na 10,8 mil. ton ( + 16,2 %) a v roku 2011 na 11,5 mil. ton ( + 6,5 % oproti 2010), zatiaľ čo dovoz celulózy a PaL má stagnovať na úrovni 400 tisíc respektíve 450 tis. ton.

Ostatné európske štáty
Vo Veľkej Británii sa v roku 2009 spotrebovalo 1,17 mil. ton drevnej celulózy , teda o celú jednu štvrtinu menej než v roku 2008. Prepad spotreby bol stimulovaný dovozom, ktorý sa medziročne znížil o takmer 29 % na necelých milión ton. Produkcia buničiny v UK v sledovanom roku poklesla len nepatrne – o 6 tisíc ton na úroveň 271 tisíc ton. Spotreba PaL v zemi sa v roku 2009 znížila v porovnaní so predchádzajúcim rokom o temer milión ton (- 8 %) na 10,4 mil. ton. Tiež produkcia a vývoz z Veľkej Británie oslabili a to o 14 % respektíve o 13 % zatiaľ čo dovozy Pal poklesli len o päť percent. Produkcia PaL v zemi klesla na 4,3 mil. ton, vývoz sa znížil na 900 tisíc ton, zatiaľ čo dovoz prekročil hranicu 7 mil. ton. Vyhliadky odvetvia pre rok 2010 a 2011 však v tržnej správe chýbajú.

Z ďalších štátoch sú zaujímavé výsledky zo Slovenska. V mesačníku „Papír a celulóza“ už boli zverejnené základné údaje Slovenska za rok 2009 a to v čísle 6, čitateľov by však mohlo zaujímať, aké sú odhady pre rok 2010 a hlavne 2011. V tržnej správe Slovenskej republiky sa uvádza, že v roku 2010 bude vyrobené 930 tisíc ton PaL (+1 % proti 2009), spotreba stupne na 530 tisíc ton tj. o 3,3 %, Slovensko vyvezie 800 tisíc ton (+ 2,6 percent ) a dovezie 400 tisíc ton (+ 7,5 %). Vzostupný trend má pokračovať aj v roku 2011, keď sa má výroba PaL zvýšiť na 950 tisíc ton, spotreba narasť pomerne výrazne – o takmer 23 percent na 650 tisíc ton, vývoz má klesnúť na 750 tisíc ton (- 6,2 %) a naopak dovoz stúpnuť na 450 tisíc ton (+ 12,5 %). V prípade drevnej buničiny sa s významnejším nárastom nepočíta, lebo výroba má stúpnuť len nepatrne (2010 – 690 tis. ton, 2011 – 700 tisíc ton) a minimálne posuny sa očakávajú aj v spotrebe (710 resp. 720 tis. ton), v exporte (stagnácia na 60 tis. ton) a v dovoze buničín ( stagnácia na úrovni 160 tis. ton).

V Poľsku, ktoré je najväčším producentom PaL z nových členských štátov EU-12, bol vývoj v posledných rokoch nasledujúci: Výroba drevnej celulózy dosiahla v roku 2009 prakticky rovnakej úrovne ako v roku predchádzajúcom tj. 1,2 mil. ton. z toho viac než 71 percent pripadlo na chemickú celulózu, 27 % na polochemickú a zvyšné dve percenta na mechanickú buničinu. Vývoz celulózy v roku 2009 medziročne klesol o jednu štvrtinu – len na 24,5 tisíc ton, zatiaľ čo jej dovoz sa zvýšil len o jedno percento – na 700 tisíc ton. Zhruba 55 % dováženej buničiny pochádzalo zo štátov EU-27. PaL bolo v Poľsku v roku 2009 vyrobené spolu 3,3 mil. ton, teda o osem percent viac než v roku 2008. V sortimentne – skladbe výroby pritom jasne dominoval baliace a grafické papiere (podiel 56 % resp. 33 %). Vývoz PaL sa udržal na zhruba rovnakej úrovni ako v roku 2008 (1,6 mil. ton), väčšinou smeroval do EU a tiež tu mali jasnú prevahu dva už zmieňované papierenské sortimenty. Do Poľska bsa doviezlo v roku 2009 spolu 2,7 mil. ton PaL (teda cca 83 % domácej produkcie) a tiež tu prevažovali dodávky obalových materiálov a grafických papierov. Oproti roku 2008 sa dovoz do Poľska znížil o päť percent a dominantnými dodávateľmi boli aj v tomto prípade štáty EU-27. S ohľadom na špecifičnosť poľského trhu s drevnou buničinou sa dá očakávať, že v období 2010 – 2011 nedôjde k výraznejším zmenám v tejto oblasti. Je však možné, že dovoz by sa mohol zvýšiť (o 5 % oproti roku 2009). V prípade PaL by sa mali v roku 2011 základné ukazovatele mierne zvýšiť: výroba na 3,5 mil. ton, dovoz na 2,8 mil. ton a vývoz na 1,7 mil. ton.

   Rok 2009 bol jedným z najťažších v histórii priemyslu celulózy a papiera v Rakúsku. Prepad začal už v novembri 2008 a priniesol pokles výroby, spotreby aj pád cien hlavne o zberovom papieri a chemickej buničine. Aj napriek tomu výrobcovia v snahe znižovať výrobné náklady boli nútení na niekoľko týždňov aj mesiacov prerušiť prevádzku papierenských strojov, čo malo negatívni dopad na stupeň využitia kapacít, produktivitu aj energetickú efektívnosť. Prudký pokles ekonomickej aktivity v prvom polroku 2009 priniesol zníženie produkcie PaL o zhruba 20 %, situácia sa však v druhej polovici roka stabilizovala, takže za rok bolo v zemi vyrobené 4,6 mil. ton, tj. o 10,6 % menej než v roku 2008. Najviac bola postihnutá oblasť grafických papierov (-17 %) a potom tiež natierané papiere a rovnako novinový papier, zatiaľ čo prepad výroby obalových materiálov bol len mierny (- 1,6 percenta). Do spotreby sa tento vývoj premietol takmer podobne, lebo spotreba poklesla o 9,5 % na 1,95 mil. ton, vývoz PaL sa medziročne znížil o 11 % na 3,8 mil. ton, zatiaľ čo dovoz tak isto o 11 % na 1,15 mil. ton.

Drevnej celulózy bolo v Rakúsku v roku 2009 vyrobené cca 1,8 mil. ton (- 8,6 percent) a jej spotreba sa znížila o 12 % na 2,13 mil. ton. Vývoz vo sledovanom roku vzrástol o 11 % na 300 tisíc ton, zatiaľ čo dovoz s ohľadom na nižšiu spotrebu poklesol o 12,5 % na 609 tisíc ton. Rok 2010 priniesol zlepšení, pričom výroba drevnej buničiny sa odhaduje na úrovni 1,98 mil. ton (+ 9 % oproti 2009) a v roku 2011 na 2 mil. ton. Jej vývoz by mal v dvoch sledovaných rokoch mierne klesať a to na 272 tis. ton respektíve 257 tis. ton, zatiaľ čo dovoz sa má pohybovať okolo 610 – 630 tisíc ton. Oživenie ekonomiky sa premietne aj do spotreby, ktorá sa mala v roku 2010 zvýšiť na 2,33 mil. ton a v roku 2011 na 2,35 mil. ton. Podobne priaznivý vývoj sa očakáva aj pri samotnej produkcii PaL, ktorá mala v roku 2010 dosiahnuť 5,05 mil. ton (+ 9,6 %) a v roku 2011 nárast o ďalších 100 tisíc ton. Takto očakávaný vývoj sa pozitívne premietne aj do vývozu (2010 – 4,15 mil. ton; 2011 – 4,25 mil. ton), zatiaľ čo spotreba by mala v obidvoch rokoch stagnovať na úrovni 2,14 mil. ton. Podľa „Austropapier“ sú pre budúcu konkurencieschopnosť rakúskeho papierenského priemyslu najväčšou hrozbou dva faktory: noví konkurenti na medzinárodnom trhu, predovšetkým Čína, Indie a Brazílie a ambiciózne, ale často len jednostranné ciele európskeho klimaticko-energetického balíčka.

   Pre informáciu ešte výpočet doplňujeme o vývoj v Ruskej federácii, kde tunajší papierenský priemysel vo sledovanom období neprešiel žiadnymi zásadnými zmenami a jeho vývoj bol podobný ako v rade ďalších štátoch. Výroba drevnej buničiny v roku 2009 poklesla oproti minulému roku o 6 % na 6,75 mil. ton, zatiaľ čo jej spotreba sa znížila len o 2,6 % na 5,08 mil. ton. Vďaka tomu export tejto komodity medziročne klesol o takmer 16 % na 1,72 mil. ton, zatiaľ čo dovoz bol na minimálnej úrovni (41 tisíc ton). V roku 2010 sa predpokladal nárast výroby o 235 tisíc ton (+ 3,5 %) a v roku 2011 o ďalších 1,2 % na 7,07 mil. ton. Hlavnými odberateľmi ruskej buničiny zostávajú aj naďalej Čína, Poľsko, Kórejská republika, Ukrajina a Nemecko.

Produkcia PaL sa v roku 2009 znížila oproti minulému roku o 4,2 % na 7,37 mil. ton, zatiaľ čo vo spotrebe bol tento prepad podstatne vyšší – o viac než 12 % na 5,74 mil. ton. V plusových hodnotách tak skončil len vývoz PaL (nárast o 3,2 % na 2,72 mil. ton), zatiaľ čo import naopak klesol výrazne – o 26,5 % na 1,09 mil. ton. Tiež v tomto prípade sú vyhliadky mierne optimistické, lebo výroba PaL sa mala v roku 2010 medziročne zvýšiť o 1,7 % na 7,5 mil. ton a v roku 2011 následne o 3,7 % na 7,78 mil. ton. Podobný trend sa predpokladá aj v spotrebe – v roku 2010 nárast o 2,8 % na 5,9 mil. ton a v roku 2011 dokonca o 5,6 % na 6,23 mil. ton. Vzhľadom k absencii vlastných nových kapacít na výrobu PaL zostane import aj naďalej významnou položkou (v roku 2010 – 1,2 mil. ton; 2011 – 1,35 mil. ton) a budú v ňom prevažovať sortimenty s vyššou pridanou hodnotu napr. kriedové papiere, vysokokvalitné lepenky a pod. Vývoz PaL z Ruska porastie miernym tempom (2010 – 2,8 mil. ton, v roku 2011 – 2,9 mil. ton) a hlavnými odberateľmi zostanú aj naďalej Fínsko, Švédsko, Nemecko, Bielorusko, Ukrajina, Čína a Rakúsko.

Autor: Ing. Milan Dráždil
Text prevzatý z časopisu: Papír a celulóza 12/2010 str. 352-354.

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo