Cieľom polygrafickej výroby je tlačovina požadovanej kvality. Pod týmto pojmom rozumieme súhrn optimálnych užívateľských vlastností, medzi ktoré môžeme zaradiť kvalitu vyfarbenia, vernosť reprodukcie jemných detailov v celom tónovom rozsahu a precíznu sútlač (register) farieb.

Na vyhodnotenie kvality tlače tlačovým strojom sa v tlačiarňach väčšinou používajú vlastné testovacie formy a hodnotiace kritériá, vychádzajúce predovšetkým z charakteru vlastnej zákazkovej náplne. Často sa ale pri skúške tlačí len malý náklad, čo nie je dostačujúce pre objektívne hodnotenie kontrolných výtlačkov.

Aby sa dali včas odhaliť chyby a analyzovať nedostatky, je potrebné testy a tlačové skúšky vykonávať systematicky. Mimoriadny dôraz na kvalitu je kladený predovšetkým pri kúpe a vlastnom preberaní tlačového stroja od výrobcu, ale to neznamená, že tlačový stroj počas produkcie nemá byť kontrolovaný. Veľa kompetentných pracovníkov, ale aj tlačiarov podceňuje technický stav tlačového stroja a nevenujú mu patričnú pozornosť. Verím, že aj tento článok zmení niektoré názory a poodkryje ďalšie záhady ofsetovej tlače, resp. prinesie nové poznatky. Rozhodne je dobré poznať možnosti a parametre tlačového stroja.

Na európskom trhu sa presadila metodika kontroly vypracovaná nemeckou Výskumnou spoločnosťou pre tlač FOGRA pod názvom „Technická smernica pre preberanie hárkového ofsetového stroja“. Práve z tejto smernice vychádza „skúšobná / testovacia forma“. Skúšobná forma slúži na vyhodnotenie kvality hárkového tlačového stroja a tiež charakteristiky farebnej reprodukcie celého tlačového systému. Meracie prvky obsiahnuté na skúšobnej forme sa dajú rozdeliť do troch hlavných skupín.

Základné prvky slúžia na diagnostiku tlačového stroja a na sledovanie predpísaných tlačových parametrov, medzi ktoré patrí: sútlač, šmyk a zdvojovanie tlače, nárast tónových hodnôt (TVI), dodávka tlačovej farby vo smere tlače, tieňové obtláčanie a pruhovanie. Dosiahnutie predpísaných tolerancií sa dá zbežne preveriť pomocou vizuálnych prvkov, ktoré sú umiestnené na skúšobnej forme. Spravidla sú to vzorové obrázky, neutrálna sivá farba a sekundárne farby. Poslednou skupinou sú pomocné prvky. Pre vyhodnotenie jednotlivých parametrov sa využívajú štatistické metódy. Ich výsledná hodnota potom musí zodpovedať požiadavkám stanoveným spoločnosťou FOGRA. Ofsetový stroj by mal byť pred tlačou v dobrom technickom stave a mal by zodpovedať technickým požiadavkám tlače.


Obr. Meranie denzity jednotlivých tlačových farieb


Obr. Meranie TVI (dot gain) v 40% a 80% (nárast je 10,2% a 12,7%)

Zvýšenie tónových hodnôt (TVI – tone value increase)
Ide o percentami vyjadrený rozdiel tónových hodnôt na výtlačku so zodpovedajúcimi hodnotami na filme alebo v digitálnom súbore; nový pojem nahrádza v minulosti používaný termín zväčšenie – nárast tlačového bodu (dot gain). Optický rozdiel tónových hodnôt je spôsobený predovšetkým roztlačením farby. Na tvar a veľkosť tlačového bodu má vplyv viacero súčasne pôsobiacich faktorov. Sú to napr. reologické vlastnosti farby, množstvo farby privádzanej na tlačovú formu, vlastnosti ofsetového poťahu, technický stav tlačového stroja, tlačový tlak, rýchlosť tlače, kvalita a množstvo vlhčiaceho roztoku, rovnováha farba – vlhčiaci roztok, kvalita papiera a ďalšie faktory. Nárast tónových hodnôt je rozdielny v závislosti od veľkosti tlačových bodov, a preto sa väčšinou udávajú dve hodnoty – pre stredné tóny a tiene. V prvom prípade sa vychádza z plošného pokrytia na tlačovej platni 40 % raster, v druhom prípade je pokrytie = 80 % raster.

Popis prípadných chýb a ich odstránenie

Šmyk (slur)
Ide o pretiahnutie tlačových bodov v ľubovoľnom smere. Šmyk je spôsobený nedokonalým odvaľovaním medzi tlačovou formou a ofsetovým poťahom, alebo medzi ofsetovým poťahom a potláčaným materiálom. ďalšou príčinou šmyku môže byť vysoký tlak alebo nadmerný prívod farby. Následkom šmyku dochádza k nárastu tónových hodnôt, a tak sa pri viacfarebnej tlači mení farebný tón.

Zdvojovanie tlače (doubling)
Ide o svetlé kópie originálnych tlačových bodov, tento jav nastáva pri prekročení štandardných odchýlok sútlače. Zdvojovanie môže byť spôsobené nasledujúcimi príčinami: chybným podložením na valcoch (ofsetový poťah, tlačová platňa), zlým napnutím ofsetového gumového poťahu, chybným odvaľovaním, ale aj pri problémoch s papierom pri vyrovnávaní hárkoch v nakladači. Zdvojovanie tlače môže vznikať aj vo vnútri jednej tlačovej jednotky, a to následkom vôle alebo vibrácie.

Šablonovanie (ghosting)
Ide tieňové obtláčanie – negatívny obraz tlače vznikajúci nerovnomerným odberom farby z povrchu navaľovacích valcov. Tento jav sa dá obmedziť vhodnou konštrukciou valcov tak, aby výsledný nános farby na tlačovej forme vznikol nanesením väčšieho počtu tenkých vrstiev farby tak, aby sa jednotlivé odchýlky vo vyfarbení vzájomne vyrovnali. Počas vlastného tlačového procesu sa dá obtláčanie ovplyvniť nastavením vlhčenia a farebníka.

Odchýlky vyfarbenia v smere tlače (density variation in print direction)

Pruhovanie (streaking)
Ide o kolísanie vyfarbenia v smere tlače je zapríčinené predovšetkým konštrukciou tlačových valcov. Prítomné kanály spôsobujú nerovnomernosť tlačových tlakov, nedodanie a zlý prívod farby v mieste kanála formového valca spôsobuje náhle výkyvy hrúbky farbovej vrstvy a pod. Odchýlky vyfarbenia sa dajú do istej miery potlačiť vhodne zvolenou kombináciou amplitúdy, frekvencie a uhlovej polohy nasadenia stranového rozteru.

Reakcia vody (pH) v tlačovom procese
Pre vlhčiace roztoky v ofsetovej tlači sa odporúča menej kyslá oblasť v rozmedzí pH 4,8–5,3, pretože pomer medzi farbou a vlhčiacim roztokom je pri tomto pH najstabilnejší. Nízka hodnota pH môže v extrémnom prípade znížiť životnosť tlačového prvku, predlžuje dobu schnutia farby, znižuje stabilitu a zapríčiňuje koróziu tlačovej formy a tlačového stroja. Vysoká hodnota pH síce podporuje lepšiu hydrofilitu netlačiacich miest vlhčiacim roztokom, a tak urýchľuje schnutie farby, ale následne zapríčiňuje zvýšenie emulgovania vlhčiaceho roztoku vo farbe, zväčšenie tónových hodnôt v tieňoch kresby a pod.

Ofsetový poťah
Odporúča sa štandardne používať kompresibilný ofsetový poťah.

Tlačová forma (pre účely testovania)
Hliníková pozitívna alebo negatívna tlačová platňa; hustota rastra 70 lpcm; tvar rastrového bodu: kruhový bod; uhly separácií: C 15°, M 75°, Y 90°, K 45°.


obr. Eurostandard system Brunner – systém kontrolných škál

Na záver je potrebné upozorniť na používanie kontrolných škál (pásikov, klínov), ktoré plnia kontrolnú funkciu a v prípade reklamácie sú nevyhnutné. Preto by nemali chýbať na žiadnom tlačenom hárku.

Pripravil: Fero Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo