Zväz polygrafie na Slovensku práve vydal ojedinelú publikáciu – Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie. Je to po niekoľkých desaťročiach prvá publikácia, ktorá sa venuje podrobnejšie knihárskemu spracovaniu v polygrafii, naposledy to bola ON 88 3750 Knižné väzby. Táto smernica/norma vyplnila priestor STN ISO noriem pre polygrafiu, pretože ISO norma pre dokončujúce spracovanie sa očakáva až o niekoľko rokov.

Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie

Prvé vydanie vyšlo v náklade 150 kusov digitálnou tlačou s personalizáciou každého výtlačku a je určené predovšetkým tlačiarňam, vydavateľstvám, strediskám dokončujúceho spracovania ako aj všetkým, ktorí zadávajú tlač.

Na 30 stranách formátu A4 sú uvedené spôsoby prebierky výrobkov v zmysle platnej STN ISO 2859-1 , príklad pre prebierku tovaru, definovanie hodnôt úrovne kvality AQL pre dokončujúce spracovanie, tolerancie pre hlavné operácie dokončujúceho spracovania.

Pre ilustráciu uvádzame obsah Smernice:

1. Všeobecné požiadavky
1.1  Príprava tlače/tlač
1.2  Výpočet prídavku na väzbu
1.3  Dodanie potlačených hárkov
1.4  Označenie dodaných tlačovín

2. Základné ustanovenia kontroly
2.1  Úvod
2.2  Odchýlky
2.2.1  Závažné chyby
2.2.2  Podružné chyby
2.3  Kontroly kvality
2.3.1  Úplná kontrola
2.3.2  Náhodná kontrola
2.4  Úroveň kvality AQL
2.4.1 Definícia
2.4.2  Ako sa určuje úroveň kvality?
2.5  Príklad pre stanovenie tolerancie pri preberaní dodávky

3. Hodnoty povolených tolerancií odchýlok dokončujúceho spracovania
3.1  Úvod
3.2  Odchýlky
3.3  Tolerancie
3.4  Prevzaté odchýlky
3.4.1  Papier
3.4.2  Kartón
3.4.3  Hárková montáž
3.4.4  Nakladanie pri tlači
3.4.5  Deformovaný hárok, nedostatočná rovinnosť hárku
3.4.6  Vlhkosť papiera
3.4.7  Smer vlákna
3.4.8  Odolnosť tlačovej farby voči oteru
3.4.9  Odolnosť voči oteru pri laminovaní
3.4.10  Nelakované a farbou nepotlačené plochy
3.4.11  Odchýlky formátov, spôsobené zušľachťovaním povrchu
3.5   Tolerancie pri dokončujúcom spracovávaní tlačovín
3.5.1  Tolerancie pri rezaní na jednonožovej rezačke
3.5.2  Tolerancie skladania pri skladacích strojoch
3.5.3  Tolerancie pri vyrovnávaní polohy listov pri lepenej väzbe a zložiek pri šitej väzbe
3.5.4  Tolerancie pri zavesovaní mäkkých väzieb
3.5.5  Tolerancie pri zavesovaní tuhých väzieb
3.5.6  Tolerancie pre rezanie pri automatických trojrezoch
3.5.7  Tolerancie rezania v trimeroch (znášacie automaty, linky kotúčových tlačových strojov)
3.5.8  Tolerancie pri šití zložiek drôtom, pre lepenú väzbu a väzbu šitú niťou
3.5.9  Technické požiadavky na kapitálik a záložkovú stužku
3.5.10  Tolerancie šírky chrbátnika
3.5.11  Tolerancie prebalenia knižného prebalu
3.5.12  Tolerancie rovinnosti knižných dosiek
3.5.13  Tolerancie rozmerovej stálostí kníh
3.5.14  Tolerancie „dutinky“ chrbátnika voči knižnému bloku
3.5.15  Jedna odchýlka nepôsobí sama osebe!

Prílohy
Príloha č. 1   Rozmerové a uhlové tolerancie hárkového papiera a lepenky
Príloha č. 2   Doporučené formuláre pre kontrolu a prebierku tlačovín

Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie bude doporučenou súčasťou všeobecných obchodných podmienok pre dokončujúce spracovanie v polygrafii.

Uvedená publikácia by nemala chýbať ani v jednej tlačiarni, vydavateľstve, taktiež ani u objednávateľov polygrafickej produkcie. Je to publikácia, ktorá definuje požiadavky a očakávania zákazníkov a možnosti a kvalitatívnu úroveň zhotoviteľov.

Zdroj: Zväz polygrafie na Slovensku

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo