Skupina Mondi, medzinárodný líder na trhu s kancelárskymi a obalovými papiermi oznamuje, že sa dohodla na získaní 93.4% splatného základného imania spoločnosti Nordenia International AG („Nordenia“ alebo “spoločnosť”) z fondov, ktoré spravuje Oaktree Capital Management, L.P (1). (“Oaktree”) a niektorých iných menšinových akcionárov za ponúkané peňažné plnenie vo výške 240 miliónov EUR (“akvizícia”). Okrem toho preberie skupina Mondi dlh vo výške 398 miliónov EUR a záväzky v podobe dlhu (2) a dlhu podobných záväzkov(2), ktoré by implikovali hodnotu podniku 655 mil. EUR (3) za 100% spoločnosti.

Nordenia je medzinárodný dodávateľ inovatívnych riešení spotrebiteľských balení a hygienických komponentov s 12 plne investovanými prevádzkami v Európe, severnej Amerike a Ázii. Okrem toho bude začiatkom roku 2014 spustená úplne vlastnená prevádzka, v súčasnosti budovaná na zelenej lúke v Číne. Z hodnôt EBITDA (4) a EBIT (4) spoločnosti NORDENIA za rok končiaci dátumom 31.12.2011, ktoré predstavujú 99 miliónov EUR a 70 miliónov EUR vyplýva, že predpokladaná hodnota podniku činí 6.6-násobok EBITD 2011 a 9.3-násobok EBIT 2011.

Ponúkané peňažné plnenie vo výške 240 miliónov EUR splatné za akvizíciu bude financované z nového, dvojročného úveru vo výške 250 miliónov EUR. Predpokladá sa, že akvizícia bude dokončená vo štvrtom kvartáli roku 2012 a je podmienená zvykovým podmienkam pre ukončenie vrátane odsúhlaseniu príslušných orgánov ochrany hospodárskej súťaže. Komentujúc túto akvizíciu, prezident skupiny Mondi David Hathorn, povedal: „Akvizícia spoločnosti Nordenia ponúka skupine Mondi jedinečnú príležitosť vybudovať popredný segment spotrebiteľských obalov, ktorý nadväzuje na dlhodobé vzťahy so zákazníkmi naprieč podnikateľskými aktivitami oboch spoločností a vybudovať platformu pre ďalšie expandovanie na nové trhy s vysokým rastom“.

O SPOLOČNOSTI NORDENIA

Nordenia je dodávateľským lídrom v segmente inovatívnych riešení spotrebiteľských obalov a hygienických komponentov. Riešenia spotrebiteľských obalov sa podieľajú 60% na príjmoch spoločnosti Nordenia a radia sa sem uzatvárateľné vrecká, stojacie sáčky, zdokonalené plastové fólie a lamináty určené predovšetkým na rýchloobrátkový spotrebný tovar (“FMCG”). Na príjmoch spoločnosti Nordenia sa hygienické komponenty podieľajú cca 40% a patria sem komponenty detských plienok a fólie pre dámsku hygienu. V roku 2011 predstavoval predaj sektoru FMCG viac ako 90% príjmov Nordenie.

Nordenia je medzinárodná spoločnosť s 12 plne investovanými prevádzkami, ktoré sa nachádzajú v siedmych krajinách v Európe, severnej Amerike a Ázii. Okrem toho bude začiatkom roku 2014 spustená úplne vlastnená prevádzka, v súčasnosti budovaná na zelenej lúke v Číne. Viac ako 30% príjmov spoločnosti Nordenia bolo v roku 2011 generovaných na nových trhoch s vysokým rastom.

Nordenia si udržiava svoju konkurenčnú výhodu prostredníctvom inovatívneho prístupu k vývoju produktov a tým, že je vertikálne integrovaná naprieč hodnotovým reťazcom. Vďaka poprednému produktovému portfóliu spoločnosti a službám, ktoré ponúka sa Nordenia teší silným a pevným vzťahom naprieč základňou klientov s prvotriednym hodnotením.Tieto kľúčové vzťahy sú posilňované sústreďovaním sa na potreby zákazníka a podporu, ktorá sa opiera o vysoko úspešný systém starostlivosti o kľúčových zákazníkov spoločnosti Nordenia. Výsledkom je veľmi stabilná a dlhodobá základňa zákazníkov, pričom 10 najdôležitejších zákazníkov spoločnosti Nordenia je jej zákazníkmi už v priemere 19 rokov. Najväčší zákazník Procter & Gamble, ktorý sa podieľal 37% príjmov v roku 2011, je zákazníkom spoločnosti Nordenia už viac ako 30 rokov.

Nordenia má silný a stabilný manažérsky tím, ktorý vedie Ralph Landwehr (CEO), Andreas Busacker (CFO) a Andreas Picolin (COO). Tento tím má za sebou rozvoj a expanziu prevádzok spoločnosti Nordenia. Pod ich vedením sa spoločnosť výrazne a trvalo rozvíjala a výnosy vzrástli v priemere ročne o 6% počas uplynulých 14 rokov. Nordenia má vysoko odolný obchodný model a flexibilnú nákladovú štruktúru, ktoré vyústili do robustných, dvojciferných marží EBITDA. Za rok končiaci dátumom 31. December 2011, Nordenia vygenerovala výnosy na úrovni 881 mil. EUR, EBITDA (4) vo výške 99 mil. EUR a čistý zisk vo výške 14 mil. EUR. Ku 31.12.2011 predstavovali celkové aktíva spoločnosti Nordenia čiastku 504 mil. EUR.

V rámci akvizície preberie skupina Mondi obligáciu spoločnosti Nordenia vo výške 280 mil. EUR, ktorá má kupónový list, pričom sadzba je 9.75% a je splatná v roku 2017. Majitelia dlhopisov majú opciu na predaj obligacií po dokončení akvizície. Skupina Mondi má možnosť splatiť obligáciu predčasne za podmienky, že splatí celý doplatok v období do júla 2014.

Po dokončení akvizície skupina Mondi preorganizuje svoju divíziu Europe & International na štyri oblasti podnikania. Pôjde o Uncoated Fine Paper (“UFP”), Packaging Papers, Fibre Packaging a Consumer Packaging. Nordenia bude súčasťou divízie Consumer Packaging, ktorú povedie Ralph Landwehr. Ďalšie podrobnosti o preformulovaných informáciách o skupine Mondi budú poskytnuté v čase zverejnenia výsledkov za prvý polrok.

O DIVÍZII CONSUMER PACKAGING SKUPINY MONDI

Existujúci segment Consumer Packaging skupiny Mondi vyrába špecializované sáčky, uzatvárateľné vrecká, stojacie sáčky a zdokonalené plastové fólie a lamináty určené predovšetkým na balenie spotrebného tovaru. Za rok končiaci dátumom 31.12.2011 vygeneroval segment Consumer Packaging (5) skupine Mondi výnosy na úrovni 281 mil. EUR, EBITDA vo výške 30 mil. EUR a návratnosť investovaného kapitálu (“ROCE”) na úrovni 17%.

ODÔVODNENIE AKVIZÍCIE

Akvizícia spoločnosti Nordenia ponúka skupine Mondi významné výhody a príležitosti:
• Vytvára líderskú pozíciu v oblasti výroby spotrebiteľských obalov prostredníctvom kombinácie existujúcich obchodných aktivít spoločností Nordenia a skupiny Mondi
• Umožňuje skupine stavať na dlhodobých vzťahoch naprieč podnikateľskými aktivitami oboch spoločností
• Prináša vybudovanú platformu na nových trhoch s vysokým rastom. Skupina Mondi očakáva, že využije popredné technológie spoločnosti Nordenia, produktové portfólio, zákaznícke know-how a výrobné kapacity expandovať ďalej v týchto regiónoch
• Očakáva sa, že akvizícia, okrem príležitostí výnosov vytváraných kombináciou spoločností, so sebou do roka 2014 ročne prinesie hrubé nákladové synergie na úrovni viac ako 15 mil. EUR.

FINANČNÝ DOPAD AKVIZÍCIE
• Predpokladaná hodnota podniku 655 mil. EUR predstavuje 6.6-násobok 2011 EBITDA (4) a 9.3-násobok 2011 EBIT(4)
• Kombinácia spoločností so sebou do roka 2014 ročne prinesie hrubé nákladové synergie na úrovni viac ako 15 mil. EUR.
• Očakáva sa, že akvizícia okamžite zvýši základný zisk a dvojciferný základný zisk vzrastie do roku 2014, vrátane nákladových synergií (6)
• Očakáva sa, že návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) za akvizíciu bude viac ako cieľ skupiny Mondi 13% do roka 2014, vrátane synergií
• Skupina Mondi očakáva, že si udrží svoj úverový rating na úrovni Baa3/BBB-
• Po akvizícii, sa očakáva, že pro-forma 2011 čistý dlh voči EBITDA(7) bude približne 1.7-násobný a skupina Mondi bude mať ostávajúce nečerpané úvery vo výške viac ako 500 miliárd EUR
• Dividendová politika skupiny Mondi 2- až 3-násobného krytia počas cyklu ostane nepozmenená

vysvetlivky:

1 Získané od OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l. a OCM Luxembourg Nordenia OPPS S.à r.l., každá entita, ktorú spravuje Oaktree
2 Dlh v účtovnej hodnote. Záväzky v podobe dlhu zahrňujú faktorovanie dlhu, penzijné záväzky a určité iné čisté finančné záväzky
3 V súlade s nemeckým zákonom o spoločnostiach, ak akcionár získa v spoločnosti viac ako 90%, je akcionár oprávnený následne získať 100%-ný podiel v takejto spoločnosti
4 Hospodársky výsledok pred zohľadnením úrokov, daní a odpisov (“EBITDA”) a hospodársky výsledok pred zohľadnením úrokov a odpisov (“EBIT”) upravené na implikovaný podiel nástroja faktoringu vo výške EUR1m
5 Pro forma tržby divízie Consumer Packaging skupiny Mondi za rok 2011, EBITDA a ROCE vynímajúc Unterland
6 Vypočítané na základe výnosu na akciu 2011 skupiny Mondi
Pro forma čistý dlh 2011voči EBITDA vyplývajúci z vykázaných čísiel 2011 upravených na dopady akvizícií menšinových podielov Swiecie a Nordenia na celý rok

INFORMÁCIE O SKUPINE MONDI
Skupina Mondi je medzinárodnou papierenskou a obalovou skupinou s výrobnými prevádzkami v 28 krajinách a tržbami €5.7 miliárd v roku 2011. Kľúčové závody skupiny sa nachádzajú v strednej Európe, Rusku a Južnej Afrike a na konci roku 2011 zamestnávala skupina Mondi 23,400 ľudí. Mondi je plne integrovaná do procesu výroby papiera a obalových materiálov, od pestovania dreva a spracovania celulózy či výroby papiera (vrátane recyklovaného papiera), až po spracovanie obalového papiera na obaly z vlnitej lepenky, priemyselné vrecia a obaly potiahnuté fóliou. Skupina sa zaoberá výrobou obalového papiera, priemyslových obalových materiálov a nenatieraného bezdrevného papiera (UFP). Mondi je spoločnosť s duálnym zalistovaním na burze. Primárne je kótovaná na JSE Limited pre Mondi Limited pod kódom MND a prémiová kotácia na londýnskej burze pre Mondi plc pod kódom MNDI. Skupina bola ocenená za svoje plnenie požiadaviek na udržateľnosť jej zaradením do FTSE4Good vo Veľkej Británii, Európe a na Globálny index (od roku 2008) a na Index spoločensky zodpovedných investícii (SRI) JSE od roku 2007. Skupina bola tiež druhý rok za sebou zaradená na Index FTSE350 Carbon Disclosure Leadership.

INFORMÁCIE O OAKTREE
Oaktree je popredná spoločnosť zaoberajúca sa riadením globálnych investícií zameraná na alternatívne trhy s $77.9 biliónov spravovaných aktív k 31.3.2012. Firma vyzdvihuje oportunistický prístup, orientovaný na hodnotu a riadenie rizika v zmysle investícií do dlhov bankrotujúcich firiem (vysokovýnosných dlhov a nadradených dlhov), riadenia investícií, prevoditeľných cenných papierov, nehnuteľností a kótovaných akcií. So sídlom firmy v Los Angeles má firma vyše 650 zamestnancov a pobočiek v 13 mestách po celom svete. Dodatočné informácie nájdete na webovej stránke www.oaktreecapital.com.

Zdroj TS: MONDI

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo