Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov. Na zachovanie a udržanie týchto hodnôt je potrebné vychovávať odborníkov, ktorí budú ovládať jednak princípy konzervácie a reštaurovania materiálov a pamiatok, jednak súčasné i historické technológie ich ochrany a stabilizácie.

Medzi hlavné úlohy štátneho programu výskumu a vývoja pod názvom Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR – „Kniha SK“ , koordinovaného Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, patrí aj vytvorenie konzistentného výskumno-vzdelávacieho systému v oblasti chémie a technológie ochrany tradičných materiálových nosičov kultúrneho dedičstva.


Cieľom úlohy bolo pripraviť optimálne technologické riešenie záchrany historických nosičov informácií na kyslom drevitom papieri, vybrať a ďalej zlepšiť najlepšie dostupné technológie a vytvoriť podmienky na ich udržateľný rozvoj na území SR. Vybrala sa najlepšia dostupná technológia BAT (Best Avaible Technology) pre knihy – Papersave, a v projekte „Kniha SK“ sa podarilo zvýšiť kapacitu tejto BAT – najúčinnejšej dostupnej technológie sveta až na 300%. Výsledky získané na funkčnom modeli sa úspešne overili v podmienkach BAT v Nemecku.

 
Kľúčový realizačný výstup štátnej úlohy „Kniha SK“ – návrh optimálneho technologického riešenia pre ochranu kníh je zriadenie Integrovaného konzervačného centra Slovenskej národnej knižnice (IKC SNK). IKC je integrálnou súčasťou národnej siete technologických konzervačných centier na komplexnú ochranu kultúrneho dedičstva. IKC SNK je integrovaný systém, ktorý sa skladá z podsystémov:

> konzervovanie a reštaurovanie nosičov informácií (K)
> digitalizácia (D)
> výskum (V).

Z hľadiska systémového inžinierstva a správnej priemyslovej praxe sa dá kapacita klúčovej technologickej operácie, deacidifikácie, v IKC zvýšiť len konzistentne s nevyhnutnými technologickými operáciami priamo súvisiacimi s deacidifikáciou a digitalizáciou.

Hlavné realizačné výstupy štátnej úlohy sú:
Funkčný model Papersave „UniLab SK“ slúžiaci priamo na výrobu strojno-technologického priemyslového zariadenia Papersave „Uni SK“. To umožňuje podstatne efektívnejšiu deacidifikáciu a konzervovanie dokumentov najlepšou dostupnou technológiou BAT. Vyrobilo sa 13 funkčných modelov, ktoré môžu slúžiť v praxi ako samostatné zariadenia a 15 nových prístrojov. Je založené Národné Technologické centrum „Kniha SK“, ktoré obsahuje 5 laboratórií a viac ako 60 zdieľaných, nadobudnutých, modernizovaných a novo-vyvinutých technologických zariadení a prístrojov.

 
Nový študijný program „Ochrana materiálov a objektov dedičstva“, priniesol zvýšenie záujmu SŠ a VŠ študentov o chémiu a technológiu ochrany KD, vrátane záujmu o vyššie/VŠ vzdelávanie, výskum a moderné technológie analýzy a ochrany: boli obhájené: 2 dizertačné práce, 114 diplomových, bakalárskych a študentských vedeckých prác, stúpol záujem reštaurátorov z praxe o získanie chemického/ technologického vzdelania (5 študentov reštaurátorov 1., resp. 2. ročníka externého bakalárskeho štúdia na FCHPT STU), http://www.knihask.eu/, www.vedatechnika.sk/SK/, zdieľaný vedomostný priestor svetových a nových vlastných poznatkov, intranetový komunikačný systém a riešiteľský pracovný priestor riešiteľov SR http://kniha.chtf.stuba.sk/dav, 297 publikácií, z toho 51 karentovaných publikácií (CC), 22 vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých časopisoch, 210 odborných prác publikovaných v nerencenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch, 14 vedeckých monografií a odborných knižných publikácií.

Riešenie štátnej úlohy výskumu a vývoja „Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v SR“ prebiehalo v období 10/2003 – 12/2008 v súlade s plánovaným vecným a časovým harmonogramom. Okrem študentov FCHPT STU sa do štúdia problematiky ochrany KD zapojili aj študenti FA STU, TU vo Zvolene a Žilinskej univerzity. Hlavné ciele úlohy boli splnené.

Zdroj informácií: FCHPT STU Bratislava
Spracoval: Fero Martančík

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo