Spojená konferencia Wood, Pulp & Paper a Polygrafia Academica 2020 bola organizovaná pri príležitosti 80. výročia založenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a 46. výročia od založenia Oddelenia polygrafie a fototechniky na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT.

Z tohto oddelenia vznikla neskôr (v roku 1991) Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V súčasnej dobe existuje opäť, ako jedno z oddelení Ústavu prírodných a syntetických polymérov, Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie.

Deviaty ročník vedeckého podujatia Polygrafia Academica 2020 (PA 2020) zorganizovali v dňoch 26. a 27. októbra 2020 jeho zamestnanci opäť ako medzinárodnú konferenciu prebiehajúcu súčasne s medzinárodnou konferenciou Wood, Pulp & Paper 2020 (WPP 2020).

Pripomeňme si krátko históriu vedeckých podujatí nesúcich názov Polygrafia Academica. Prvý seminár Polygrafia Academica sa konal v roku 1984 a nasledujúce dva ročníky sa uskutočnili ako bienále v rokoch 1986 a 1988 a striedali sa s partnerským podujatím Fotografia Academica v Pardubiciach. Semináre mali výrazne akademický charakter a boli ponímané ako vedecké konferencie.
Búrlivé obdobie rokov 1989 až 1993, ktoré prinieslo popri celospoločenských zmenách aj zmeny v orientácii polygrafického priemyslu, znamenalo narušenie periodicity organizovania seminára.
Štvrtý seminár Polygrafia Academica bol zorga­nizovaný až v roku 1994, nasledovali semináre s medzinárodnou účasťou v rokoch 2000, 2004 a 2010. V tomto období možno pozorovať výrazné prepojenie akademickej sféry s priemyselnou.
Medzi účastníkmi a prednášajúcimi boli okrem vedecko-výskumných pracovníkov i odborníci z tlačiarní, obalového priemyslu, ostatných polygrafických firiem, vydavateľstiev, reklamných agentúr, papierní, zástupcovia výrobcov a dodávateľov polygrafických strojov, zariadení a materiálov, stredných a vysokých škôl polygrafického zamerania.

Organizovanie a priebeh 9. ročníka spojenej konferencie Wood, Pulp & Paper a Polygrafia Academica 2020 (WPP PA 2020) nepriaznivo ovplyvnila epidemiologická situácia a súvisiace nariadenia.

Konferencia WPP PA 2020 bola pôvodne naplánovaná na 11. – 12. marca 2020, no vzhľadom na pandemickú situáciu bolo jej konanie preložené na 26. – 27. októbra 2020 s predpokladom, že v tomto čase budeme môcť konferenciu usporiadať prezenčne.
Žiaľ, ani aktuálna pandemická situácia nám to neumožnila. Preto sa organizačný výbor rozhodol uskutočniť konferenciu v danom termíne iba on-line formou priamo na domácej Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Niektoré ciele konferencie sa nám už podarilo naplniť v prvom termíne. Ako jeden z výstupov konferencie je zborník z konferencie, ktorý je k dispozícii v elektronickej forme na stránke konferencie – wpppa.educell.sk v menu Program/Zborník prednášok.
Ďalším výstupom je samotná on-line konferencia a samozrejme záznam prednášok z on-line konferencie a niektorých zaslaných prednášok, ktoré neboli prezentované on-line formou a budú sprístupnené účastníkom konferencie.

Cieľom deviateho ročníka konferencie Polygrafia Academica 2020 bola tradične výmena poznatkov o stave, aktuálnych problémoch, inovatívnych riešeniach a prognózach polygrafického priemyslu, obalového priemyslu a polygrafického školstva. Počas dvoch dní boli prezentované zaujímavé informácie o novinkách z oblasti materiálov, strojov, zariadení a nových technológií pre polygrafický, obalový a papierenský priemysel, ako aj o výsledkoch výskumu akademických a iných polygraficky orientovaných pracovísk.

Odborný program konferencie sa z pôvodného rozsahu dvoch dní a dvoch paralelne idúcich konferencií PA 2020 a WPP 2020 zredukoval do on-line formy ako jedna spojená konferencia s pôvodným rozsahom dva dni. Čiastočné zredukovanie prednášok bolo spojené s presunom termínu konferencie, kde sa nepodarilo uvoľniť sa všetkým pôvodne plánovaným prednášajúcim.

Polygrafia Academica 2020 a Wood, Pulp & Paper 2020
Polygrafia Academica 2020 a Wood, Pulp & Paper 2020

Plánované spoločné plenárne prednášky zahájili pozvaní hostia – Jori Ringman (generálny riaditeľ CEPI – the European forest fibre and paper industry), Štefan Boháček (generálny riaditeľ VÚPC, Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR) a úvodnú trojicu uzatvára Peter Blubla (prezident Zväzu polygrafie na Slovensku). Nasledovali prednášky v striedajúcich sa sekciách konferencií PA 2020 a WPP 2020.

Jednotlivé bloky prednášok boli venované rôznorodým témam:

  • Udržateľnosť a konkurencie schopnosť lignocelulózového biopriemyslu (ekonomické, technologické, sociálne a ekologické aspekty) – Sustainability and competitiveness lignocellulose biobased industry (economical, technological, social and ecological aspects).
  • Inovatívne trendy v polygrafickom priemysle – Inovative trends in graphic arts industry.
  • Súčasné produkty, ich rozvojové trendy a výskumná a vzdelávacia podpora (buničiny, papier, recyklácia atď.) – Current products trends challenges and the research and education response (pulp, paper, recycling, etc.).
  • Inovácie procesov (nové zdroje surovín, efektivita a znižovanie spotreby energie) – Process innovation (raw materials sourcing and efficiency and on energy reduction).
  • Moderné technológie, materiály a procesy v polygrafickom a obalovom priemysle – Modern technologies, materials and processes in printing and packaging industry.
  • Nové produkty a aplikácie v budúcnosti, trendy, výzvy a výskumná a vzdelávacia podpora (NFC, NCC, bioplasty a biokompozity) – New products and applications, trends, challenges and research and education support (NFC, NCC, bioplastics and biocomposites).
  • Materiálová a funkcionálna tlač – Material and functional printing.
  • Zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva na báze lignocelulózovej biomasy – Preservation of natural and cultural heritage from biobased sources.

Spomínané témy doplnila v zborníku plagátová sekcia, v ktorej sa prezentovalo 13 príspevkov z oblasti biodegradovateľných polymérov, biopalív, kvality papiera, interaktívnych obalov, urýchleného starnutia výtlačkov, tlačených solárnych článkov, ekológie, biotlače a forenzného skúmania tlačovín.

Medzinárodnej konferencie Polygrafia Academica 2020 sa zúčastnilo vyše 100 registrovaných účastníkov, z toho 20 zahraničných hostí bolo z Českej republiky, Chorvátska, Slovinska, Srbska, Maďarska a Nemecka. Medzinárodnej konferencie Wood, Pulp & Paper 2020 sa zúčastnilo vyše 80 registrovaných účastníkov, z toho 15 zahraničných hostí bolo z Českej republiky, Fínska, Nemecka, Holandska a Slovinska.

Spojené konferencie Polygrafia Academica 2020 a Wood, Pulp & Paper 2020 sa podarilo zorganizovať aj vďaka významnej podpore sponzorov. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na priebehu on-line konferencie tak prednášajúcim, ako aj prekladateľom a technickému a organizačnému tímu zabezpečujúcim konferenciu.

Veríme, že ďalšia naša konferencia sa bude konať za priaznivých okolností a stretneme sa na nej.

Vladimír Dvonka
za Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
a Oddelenie dreva, celulózy a papiera FCHPT STU

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo