Dobrá situácia v zákazkách – očakáva sa zreteľný nárast obratu a hospodárskeho výsledku v druhej polovici roka.

•  Uzatvorené zákazky v objeme 607,5 mil. € sú o 33,2 % vyššie než v minulom roku.
•  Obrat s 426,9 mil. € je ešte za ročným cieľom 1 miliardy €.
•  6,9 mil. € zisk pred zdanením v 2. štvrťroku zlepšuje EBT na -10,8 mil. €.
•  Pozitívne výsledky vo všetkých obchodných oblastiach sú na dosah.
•  Fit@All-program s pozitívnymi nákladovými efektmi je takmer dokončený.
•  Prognóza výsledkov pre rok 2015 s EBT-renditou až 2 % sa nemení.


Koenig & Bauer AG (KBA) sa v druhom štvrťroku výrazne priblížila k svojmu cieľu dosiahnuť vo všetkých obchodných oblastiach pozitívne výsledky. Hlavne pri získavaní zákaziek mohol výrobca tlačových strojov v prvom polroku zaznamenať výrazný nárast 32% oproti 2014 na 607,5 mil. €. K 30. júlu boli kontrahované zákazky za 597,9 mil. €, teda o 43% viac než na začiatku roka. Oproti tomu bol polročný obrat s 426,9 mil. € pod úrovňou minulého roka (517,8 mil. €), resp. alikvotne pod ročným cieľom 1 miliardy €. Neproporcionálne rozdelenie obratu na druhú polovicu roka oznámilo predstavenstvo už skôr. Napriek tomu KBA mohla už takmer ukončeným Fit@All-programom zreteľne znížiť svoju nákladovú základňu, chýbajúce výnosy ešte zaťažovali hospodársky výsledok.

K tomu predseda predstavenstva Claus Bolza-Schünemann povedal: „Pozitívnym koncernovým výsledkom pred zdanením +6,9 mil. € v druhom štvrťroku sme zlepšili EBT z -17,7 mil.. € po prvých troch mesiacoch na -10,8 mil. € k polroku. Potešiteľné sú hlavne výrazné zlepšenia výsledkov pri Sheetfed a Digital & Web. Cez určitý sklz v polčase sa naďalej snažíme v rámci revitalizačného procesu dosiahnuť v roku 2015 EBT-rendity až 2% z obratu“. Po zdanení vychádza koncernový výsledok -9,3 mil. € (2014: -3,4 mil. €). To zodpovedá alikvotnému výsledku na akciu -0,55 € oproti -0,20 € v predchádzajúcom roku.

Vysoká netto likvidita ponúka strategickú flexibilitu
Napriek výške odstupného viac než 15 mil. € pri optimalizácii počtu pracovníkov sa zlepšil cash-flow z obchodnej činnosti podniku na -28,9 mil. € z minulých -33,7 mil. €. Preto bolo potrebné a rozhodujúce znížiť pohľadávky (-31,0 mil. €) a stúpajúce zálohy zákazníkov (+24,8 mil. €). Aj keď zásoby pre dosiahnutie obratu v treťom a štvrtom štvrťroku stúpli, mohol manažment redukovať prevádzkový kapitál v posledných dvanástich mesiacoch o cca 100 mil. €. Voľné cash-flow sa zreteľne zlepšilo na -25,2 mil. € z -43,0 mil. € v predchádzajúcom roku. Koncom júna 2015 dosiahli likvidné prostriedky 191,6 mil. €. Vysoká netto likvidita 172,8 mil. € po odpočte bankových záväzkov 18,8 mil. € poskytuje predstavenstvu strategickú flexibilitu na meniacom sa trhu. Vlastný kapitál kryje s 226,5 mil. € bilanciu z 22,8 %.


Obr.: Viac než 1 000 odborných návštevníkov z viac než 30 krajín prišlo v júni na UV-Open House do závodu Radebeul. S novými sušiacimi postupmi LED-UV je KBA-Sheetfed na trhu technologický na čele.

Pozitívny vývoj v jednotlivých segmentoch
Divízia Sheetfed Solutions bola v sledovanom období zvlášť úspešná a zvýšila objem zákaziek oproti roku 2014 (262,4 mil. €) o 40,3 % na 368,1 mil. €. Rozhodujúcim spôsobom k tomu prispel vysoký dopyt z obalového odvetvia. Obrat v hárkovom sektore sa zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 1,8 % na 239,0 mil. € a v druhej polovici roka porastie ešte výraznejšie. Objem zákaziek dosiahol ku koncu polroka 2015 s 310,6 mil. € najvyššej hodnoty od roku 2007. Pokroky na nákladovej a cenovej strane viedli k masívnemu zlepšeniu výsledkov segmentu z -8,4 mil. € v predchádzajúcom roku na +3,8 mil. €. V ďalších mesiacoch roku očakáva predstavenstvo ďalší výrazný nárast výnosov.

S novými uzatvorenými obchodmi pri digitálnych a novinových tlačových strojov stúpli objednávky v segmente Digital & Web Solutions oproti roku 2014 z 45,6 mil. € na 69,2 mil. €. Kvôli nízkemu stavu zákaziek v začiatku roku ostali výnosy s 36,7 mil. € pod hodnotou predchádzajúceho roku 71,3 mil. €, stav zákaziek na konci druhého štvrťroka bol oproti tomu s 83,4 mil. € zreteľne vyšší než v r. 2014 (69,1 mil. €). Pre prvý polrok vykáže segment -8,9 mil. € (2014: -11,5 mil. €). Zlepšeným stavom zákaziek a vyťaženia bol v druhom štvrťroku s -0,2 mil. € takmer dosiahnutý bodu zvratu. V nasledujúcich kvartáloch sa výsledok vďaka vyšším obratom a výraznejšie pôsobiacim úsporám bude ďalej zlepšovať.

Popri rastúcich úspechov v ešte mladej obchodnej oblasti flexibilných obalov prispelo viac zákaziek v potlači plechu, ceninovej tlači a značiacich systémoch k rastu nového obchodu v segmente Special Solutions o 21,0 % na 199,0 mil. €. S 169,9 mil. € ležal obrat divízie zreteľne pod predchádzajúcim rokom, ktorý bol ovplyvnený veľkými investíciami v ceninovej tlači (2014: 227,8 mil. €). V treťom a hlavne štvrtom kvartáli očakáva KBA v tomto obchodnom odbore výrazný nárast výnosov. K polovici roku boli evidovane zákazky v hodnote 224,5 mil. € (2014: 238,5 mil. €). Pretože v porovnaní s prvým polrokom 2014 obsahuje divízia produktový mix s nižšími maržami, je výsledok segmentu v aktuálnej perióde s 3,6 mil. € zreteľne pod hodnotou predchádzajúceho roku 33,9 mil. €.

Exportná kvóta stúpla na 84,9 %
Exportná kvóta stúpla v danej perióde na 84,9 % (2014: 83,4 %). Zreteľne nižší než v predchádzajúcom roku bol podiel dodávok do európskych krajín s 29,7 % (2014: 40,4 %). Oproti tomu stúpol obchod so severnou Amerikou vďaka rastúcim úspechom na trhu hárkových ofsetových strojov a flexotlačových rotačiek oproti roku 2014 z podielu 10,0% na 16,6%. Regionálna kvóta trhu Ázia/Tichomorie stúpla takisto z 24,3 % v predchádzajúcom roku na 29,3 %. Na Latinskú Ameriku a Afriku pripadá 9,3 % koncernového obratu (2014: 8,7 %).

Vývoj zamestnanosti ide podľa plánu
Koncom júla 2015 pracovalo v koncerne KBA 5 266 zamestnancov, o 844 menej než v predchádzajúcom roku. Bez učňov, praktikantov, prepustených zamestnancov a starších zamestnancov s čiastočným úväzkom kleslo osadenstvo na 4 599. Na konci roku 2015 bude dosiahnuté stanoveného čísla cca 4 500 zamestnancov koncernu. S kvótou učňov 6,3% má odborný dorast napriek tomu naďalej vysokou prioritu.


Obr.: Dekoračná tlač na digitálnom stroji RotaJET VL so šírkou tlače až 2,25 m je pre KBA-Digital & Web pomerne mladá, ale do budúcnosti orientovaná obchodná oblasť. Prvý inštalovaný stroj už vyrába niekoľko mesiacov u výrobcu dekorov Interprint v meste Arnsberg / Nemecko.

Predstavenstvo potvrdzuje jarnú prognózu
Konjunktúrne a politické prostredie pre exportne orientované strojárenstvo ostáva naďalej nestabilné. Skupina KBA ale vstupuje do druhého polroku so zreteľne naplnenejšími zákazkovými knihami a kapacitami než v roku 2014. Podstatná výzva spočíva v spracovaní súčasných objednávok. To platí predovšetkým pre silne vyťaženú obchodnú jednotku Sheetfed Solutions, ktorá tvorí zhruba polovicu koncernového obratu. Pretože trvá pozitívny vývoj dopytu v tomto segmente, boli učinené zvláštne opatrenia k navýšeniu výroby. V KBA-Digital & Web vo Würzburgu boli v sledovanom období prispôsobované kapacity veľmi redukovanému trhu rotačného ofsetu. Stúpajúci príjem zákaziek pri digitálnych a konvenčných rotačných tlačových strojov prispieva k aktuálne dobrej zamestnanosti v tomto segmente. V ďalšom priebehu roku očakáva KBA i v tejto divízii bod obratu pri štvrťročnom výsledku. Spoločností konsolidované v segmente Špeciálnych strojov musia k dosiahnutiu svojich cieľov v obrate a hospodárskom výsledku v ostávajúcich šiestich mesiacoch takisto výrazne zvýšiť svoju produkciu.

S reštrukturalizáciou koncernu, s materskou spoločnosťou ako holding a novo zriadenými operatívnymi obchodnými jednotkami, sú očakávané lepšie prehľady a zaostrenie na trh podľa výpovedi predsedu predstavenstva už zreteľné. Vyslovil preto nádej, že vďaka tomu sa bude disponibilný kapitál možno v budúcnosti nasadzovať ešte cielenejšie. Skladba produkcie, ktorá bude expedovaná v druhej polovici roku, je ziskovejšia než súčasná produkcia v sledovanom období správy. V súhrne preto predstavenstvo očakáva, že sa dosiahne oznámená pozitívna EBT-marža až 2 % z obratu. Reštrukturalizačný program Fit@All bude do konca roku 2015 ukončený. Mimoriadne účinky z ešte pripravených preventívnych opatrení, ktoré by mohli zaťažiť výsledok, manažment neočakáva.

Dôležitá informácia:
Táto tlačová správa obsahuje do budúcna smerované výpovede, vychádzajúce z fundovaných predpokladov a kalkulácií podnikového vedenia Koenig & Bauer AG. Aj keď je vedenie podniku názoru, že tieto predpoklady a odhady sú správne, môže sa budúci skutočný vývoj a budúce výsledky kvôli rôznym, podnikom neovplyvniteľným dôvodom odchyľovať. K týmto faktorom patrí napríklad zmena hospodárskej situácie, kurzu, alebo zmeny v polygrafickej branži. Koenig & Bauer AG nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za to, že budúci vývoj a skutočne dosiahnuté výsledky budú identické s číslami a výrokmi z tejto tlačovej správy.

Zdroj: KBA

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo