Pre väčšinu ľudí mimo odbor, ale aj ľudí pracujúcich v oblasti printu a grafiky sú pojmy „Jas a Belosť“ často nejasné alebo zameniteľné. Pri popise charakteristík papiera však existujú dva dôležité rozdiely medzi týmito dvoma pojmami.

Opakovateľná kvalita farebnej reprodukcie je čoraz väčšou výzvou pre výrobcov tlačových zariadení aj pre výrobcov papiera. Vlastnosti tlačového substrátu, ako je belosť, jas, lesk, nepriehľadnosť, pórovitosť, drsnosť povrchu atď… sú jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich tlačový proces a reprodukciu obrazových dát.

BELOSŤ / Whiteness papiera

kvantifikuje relatívnu rovnováhu svetla, ktoré sa odrazí od povrchu papiera v celom viditeľnom rozsahu spektra (približne 380 nm – 720 nm).

JAS / Brightness papiera

kvantifikuje množstvo svetla, ktoré sa odrazí od povrchu papiera len pri jednej špecifickej vlnovej dĺžke (457 nm) v modrej oblasti spektra.

spectrum
spectrum

Objekt (Papier) sa javí ako biely, ak odráža svetlo rovnomerne na všetkých vlnových dĺžkach naprieč viditeľným spektrom. Ak sú niektoré vlnové dĺžky absorbované, zatiaľ čo iné sa odrazia, objekt vykazuje farbu odrazeného svetla – farbu, ktorú je možné merať. Čistá biela je teda achromatickým reflektorom dokonalé vyváženého svetla.

„Achromatické svetlo: „Biele svetlo“: signál zložený zo žiarení všetkých vlnových dĺžok viditeľného spektra.“

Na rozdiel od JASU papiera, ktorý iba kvantifikuje konkrétnu vlnovú dĺžku odrazeného modrého svetla (457 nm), sú vzorce belosti papiera navrhnuté tak, aby paralelovali skúsenosť normálneho ľudského videnia.
Na stanovenie BELOSTI papiera existuje viacero štandardov a metodík merania. Najbežnejší používaný štandard merania belosti na celom svete je norma ISO 11475, tiež známa ako CIE Whiteness.

ISO 11475 – CIE Whiteness

Norma ISO 11475 špecifikuje index belosti i metodiku postupu, ktorý sa má použiť na stanovenie belosti papierov a lepeniek. Získané hodnoty zodpovedajú vizuálnemu vzhľadu bielych papierov a lepeniek s fluorescenčnými bieliacimi prostriedkami alebo bez nich, keď sa na ne pozerá pod štandardným denným svetlom CIE D65. Je založená na údajoch o odrazivosti získaných v celom viditeľnom spektrálnom rozsahu (VIS). Táto metóda nie je použiteľná pre farebné papiere obsahujúce fluorescenčné farbivá.

CIE Whiteness (belosť) je číselná hodnota vyjadrená ako jednotka belosti (0 – 100). Nefluoreskujúci biely papier, ktorý dokonale odráža všetky vlnové dĺžky svetla, teoreticky dosiahne pri meraní belosti CIE hodnotu 100. Nie je nezvyčajné stretnúť sa s hodnotami belosti CIE vysoko nad 100 v dôsledku prítomnosti fluorescenčných komponentov obsiahnutých v papieroch.

Fluorescencia

Na dopyt grafického priemyslu po jasnejších „modrobielych“ papieroch výrobcovia papiera reagujú tak, že pridávajú do komerčných tlačových papierov chemické zlúčeniny nazývané optické zjasňovače alebo fluorescenčné bieliace činidlá (OBA / FWA). Tieto chemikálie majú jedinečnú schopnosť absorbovať ultrafialové žiarenie a potom transformovať a opätovne emitovať neviditeľné vlnové dĺžky UV ako vysoko energetické fotóny svetla vo fialovo-modrej oblasti viditeľného spektra – jav nazývaný fluorescencia.

Papiere s vysokými hodnotami belosti sa preto javia modrejšie. Aj keď je vzhľad papiera s vysokou belosťou viac ovplyvňovaný UV zložkami rôznych zosvetľovacích látok, papier s vysokou belosťou zvyčajne zlepšuje dynamický rozsah tlače a produkuje jasnejšiu i kontrastnejšiu tlač.

Paper Whiteness analysis
Porovnanie charakteristík dvoch papierov.

Spôsob merania

Meranie sa prevádza spektrofotometrom pri štandardizovaných podmienok po nastavení prístroja tak, aby referenčný štandard mal rovnakú hodnotu belosti CIE, akú by mal podľa štandardu CIE Standard Illuminant D65 (pozorovateľ), a vypočíta sa hodnota belosti CIE a hodnota odtieňa. Fluorescenčná zložka belosti sa vypočíta z rozdielu medzi touto hodnotou merania bez filtra a hodnotou získanou s použitím UV filtra absorbujúceho UV žiarenie (uskutočňujú sa dve samostatné merania).
Súčasťou merania je aj  funkcia hodnoty odtieňa CIE, ktorá kvantifikuje belosť papiera – to je odchýlku od dokonalej bielej k červenej alebo zelenej spektrálnej oblasti. Čím ďalej je hodnota odtieňa od nuly (kladná alebo záporná), tým väčší je odtieň papiera.

„Dokonale biely papier má hodnotu belosti 100 a hodnotu odtieňa 0.“

Pripravil: František Martančík

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo