V utorok 20. januára 2015 v Hoteli Nivy v Bratislave, viac ako 50 zástupcov tlačiarní, vysokých škôl a vydavateľstiev z celého Slovenska sa zúčastnilo na odbornom seminári „PANTONE FARBY ALEBO AKO NA OPTIMÁLNU REPRODUKCIU PRIAMYCH FARIEB“. Podujatie zorganizovala spoločnosť Europapier Slovensko, s.r.o., ktorá pravidelne organizuje odborné prednášky a semináre určené predovšetkým ľuďom zameraným na papier, tlačové farby a polygrafickú výrobu, ktoré sú podporené aktívnou účasťou odborných lektorov, spolupracovníkov z odboru a partnermi.

PANTONE FARBY alebo ako na OPTIMÁLNU REPRODUKCIU PRIAMYCH FARIEB

Tento jednodenný seminár pod vedením Ing. Ladislava Záhumenského, CSc. (výkonný riaditeľ Europapier Slovensko, s.r.o.) bol zameraný hlavne na problematiku systému tlačových farieb Pantone, miešania farieb a o vzájomnej komunikácii, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri definovaní a objednávaní priamych farieb, ak tlačiareň spolupracuje a využíva služby miešarne tlačových farieb. Ruka v ruke s problematikou tlačového procesu a miešania farieb Pantone, bol predstavený aj nový miešací systém CRS Max od spoločnosti Huber Group. Účastníci seminára sa dozvedeli aj o nových meracích zariadeniach X-Rite pre meranie a definovanie farby. Okrem týchto tém bola preberaná aj revidovaná ofsetová norma ISO 12647-2: 2013, ktorej uplatňovanie sa očakáva v tomto roku.

Hlavnú časť semináru si vzal pod taktovku Ing. Jan Smékal (UGRA PSO Expert) z ČR, ktorý vo viacerých samostatných blokoch informoval o problematike a riešení postupov pri aplikovaní priamych farieb v tlačovom procese, ale aj pri vlastnom systéme PMS miešania Pantone farieb.

Ako informoval problematika Pantone (priamych farieb) je oveľa zložitejšia a nie tak prehľadná ako napr. pri štandardizovanom CMYK tlačovom procese, kde existujú normy a pravidlá. Poukázal na niektoré nedostatky a farebné rozdiely (DeltaE) papierových vzorníkov Pantone. Upozornil, že namerané hodnoty z papierových vzorkovníkov nie sú zárukou zhody farebnosti. Pri miešaní vlastnej farby sa viac uplatní fyzická vzorka na konkrétnom médiu, alebo nameraná hodnota (CIE Lab, alebo spektrálna krivka), alebo hodnota z digitálnej knižnice.

Jan Smékal odporúča využívať pre komunikáciu najnovšie verzie papierových vzorníkov (2014) a najnovšie digitálne knižnice. Budúcnosť bude patriť systému digitálnych dát odtieňov farieb „PantoneLive“, ktorý sa postupne tvorí a rozširuje o odtiene farieb, substráty a tlačové technológie.

Miešaná (receptúrovaná) farba vo vlastnom tlačovom procese má tiež veľa premenných. Neexistuje ISO norma ani stanovená denzita pre samostatné farby, preto tlačiar musí nájsť správny nános, aby odtieň bol v súlade so vzorkou a tento nános udržal v celom náklade zákazky. Ďalšou neznámou môže byť nárast tlačového bodu (TVI) v prípade, že sa bude tlačiť samostatnou farbou raster na rôzne substráty. Pre kontrolu a posudzovanie farieb a farebnosti je potrebné zabezpečiť správne osvetlenie CIE D50 s indexom CRI nad 90 (ISO 3664:2009), ktoré dokáže čo najlepšie simulovať denné svetlo s farebnou hodnotou 5000ºKelvina.

Súčasťou vystúpenia Jana Smékala bola informácia aj o tom, čo prinesie revidovaná ofsetová norma ISO 12647-2: 2013. Ako uviedol, hlavne starosti a problémy pri jej zavádzaní do reálneho života. Zmeny nastanú v cieľových hodnotách farieb a papierov. Pribudnú nové typy (spolu 8 typov) tlačových papierov a ich definovanie z pohľadu množstva optických zjasňovačov (OBA). K zmene dochádza aj pri definovaní nárastových kriviek a meracích prístrojoch, kde špecifikuje norma ISO 13655 (odporúča) spektrálne meranie v režime M1 (CIE Illuminant D50). Staršie typy spektrofotometrov, ktoré merajú v režime M0 (CIE Illuminant A – žiarovka) sa budú dať využiť za určitých podmienok obmedzene.

Ako informoval Jan Smékal, nová ISO norma mala začať platiť už od januára 2015, ale zatiaľ neboli zverejnené štandardy (charakteristika nameraných dát) a ICC profily pre jednotlivé papiere, podľa ktorých sa bude tlač posudzovať (Fogra 39L prejde na novú referenciu Fogra 51L). Upozornil, že pri prechode na novú normu budú musieť tlačiarne vykonať nové kalibrácie tlačových strojov, zaviesť nové kompenzačné krivky do RIPu pre CTP zariadenie, v prípade výroby nátlačkov sa bude musieť nahradiť nátlačkový papier bez OBA za vhodný papier, ktorý bude obsahovať určité množstvo zjasňovačov, aby simuloval papier v tlačovom procese podľa novej normy. Tlačiarne by sa už mali začať zodpovedne zaujímať o novú ISO normu a začať pripravovať na jej prijatie.

Nový miešací systém CRS MAX

Zástupca spoločnosti Huber Group, Bernd Eigelsperger (školiteľ technikov pre ofset) spolu s Ladislavom Záhumenským predstavili nový miešací systém CRS MAX (Computer recepture system). Spoločnosť Huber Group je pionierom vo vývoji a v implementovaní miešacích systémov a dlhodobo spolupracuje s firmou X-Rite, od ktorej využíva workflow a softvér InkFormulation.


Systém umožňuje pripravovať doplnkové farby vo vlastnej réžii je veľmi rentabilný pre tých, čo uvažujú o zriadení vlastnej miešarne farieb. Systém je výnimočný a nastavuje nový štandard pre miešacie systémy. Vyššie rýchlostí tlače, redukcia alkoholu vo vlhčiacom roztoku a ďalšie faktory boli zapracované pri jeho vývoji. Systém pracuje s koncentrátmi farieb, ktoré sú mono-pigmentované. To znamená, že v každom koncentráte farby je obsiahnutý len jeden pigment, a to garantuje vysokú čistotu farby a jej stálosť. Systém CRS MAX umožňuje teoretický namiešať až 99% existujúcich odtieňov farby. Systém, ale neumožňuje namiešať neónové farby a metalické farby. Namiešané farby sa vyznačujú dobrými tlačovými vlastnosťami.

Postaviť tento systém vyžaduje minimálne základné vybavenie, ktoré pozostáva z certifikovaného spektrofotometra, softvéru X-Rite InkFormulation pre miešanie, nátlačkového zariadenia a zodpovedajúcich váh. K tomu je potrebný sortiment koncentrátov a ciachovacie údaje. Základ systému tvorí 24 koncentrátov farieb a príslušné aditíva. Systém je flexibilný, ľahko zrozumiteľný a vytvára predpoklady pre rýchle miešanie doplnkových farieb. Systém CRS MAX na rozdiel od iných nevyužíva minerálne oleje.

• Viac informácii o novom systéme CRS MAX získate od pracovníkov spoločnosti Europapier Slovensko.

Ako vybrať vhodný nástroj a ako efektívne spolupracovať?

Komunikácia je základnou ľudskou potrebou aj pracovným nástrojom. Internet od základov zmenil spôsob akým ľudia získavajú informácie, komunikujú a nakupujú. Prednášajúci Ing. Anton Puškár (technický riaditeľ), M&P, s.r.o. sa vo svojom príspevku zameral na komunikáciu a hlavne na meracie zariadenia a programy, ktorými musia byť firmy vybavené, ak chcú komunikovať medzi subjektmi navzájom. Ako vo svojom vystúpení uviedol spoločnosť X-Rite Pantone ponúka štandardizovaný postup, ktorý uľahčuje spoločnostiam riešiť svoje tlačové úlohy podľa potrieb zákazníka. V tlačovom procese, ale aj pri vlastnom miešaní a formulácii tlačových farieb je potrebné používať certifikované meracie prístroje.

Ideálne riešenie pre spektrálne meranie CMYK, samostatných farieb, nátlačkov a miešanie farieb (ink formulation) je pomocou ručného spektrofotometra X-Rite eXact vo verzii Advanced, ktorý je presný a kalibrovateľný pomocou softvéru NetProfiler 3, čo zabezpečuje zhodu medzi meracími prístrojmi XRGA (X-Rite Graphic Arts Standard). Tento prístroj má okrem prehľadného LCD displeja aj dostatočnú kapacitu pamäte, do ktorej sa dajú nahrať vždy najnovšie digitálne knižnice so spektrálnymi dátami farieb Pantone. V prípade spektrálneho merania umožňuje zariadenie využívať rôzne spôsoby merania a druhy osvetlenia a filtrov (M0, M1, M2, M3). Podmienky stanovuje norma ISO13655: 2009.

„V prípade definovania a kontroly farebnosti farieb Pantone, ale aj iných sa odporúča merať v režime M1 a prenos farebných dát realizovať vo formáte CxF 3 (Color Exchance Format). V prípade, že chceme zlepšiť spoluprácu s „miešarňou farieb“ je dobré v prospech kvality zaslať pre účely miešania okrem spektrálnych dát aj spektrálnu krivku meraného vzoru farby“ konštatoval Anton Puškár.

Spoločnosť M&P, s.r.o., na slovenskom trhu zastupuje okrem iných firiem aj firmy X-Rite, ESKO a Pantone, (ktoré sú momentálne vlastnené firmou Danaher Corporation). V súčasnosti X-Rite obmedzila ponuku ručných spektrofotometrov len na dva prístroje. Model spektrofotometra i1Pro 2, ktorý nahradil i1Pro 1 a nový typ spektrofotometra X-Rite eXact.

Záverečné slovo organizátora
Na záver stretnutia Ladislav Záhumenský poďakoval všetkým za účasť a vyslovil vyjadrenie spoločnosti Europapier:

„Naším záujmom je s vami komunikovať a chceme potvrdiť to, že sme pripravení v oblasti tlačových farieb a doplnkových farieb byť na tom najvyššom štandarde. Štandarde z pohľadu noriem aj z pohľadu kontroly dosahovania kvality. Na to, aby sme mohli vzájomne komunikovať sa potrebujeme dostať aj s vami na rovnakú úroveň, kedy vieme garantovať vzájomnú zhodu. Europapier chce predávať produkty a služby, a navyše je pripravený poskytnúť technickú podporu nielen veľkým tlačiarňam, ale aj ostatným potenciálnym zákazníkom.“

Pohľad nestranného účastníka
Mal som možnosť sa zúčastniť tohto tematický dobré pripraveného podujatia, ktoré hodnotím veľmi pozitívne. Spoločnosť Europapier má snahu cez svoje odborné prednášky ponúknuť svojím klientom aj takouto formou technickú podporu a podľa účasti prítomných sa jej to očividne aj darí.

K odborným seminárom patrí aj plodná diskusia k preberaným témam. Nebolo tomu ináč aj na tomto stretnutí, kde pre väčšinu prítomných bolo prekvapením, ak z prednášok vyplávalo na povrch niekoľko alarmujúcich skutočností napr. o tom, že papierové vzorkovníky Pantone sú nezáväzné a že sa nedá na ich farebnosť spoľahnúť, alebo že spektrofotometre budeme musieť certifikovať, alebo zameniť za nové (len jednej značky) kvôli novej norme ISO 12647-2: 2013, ktorá zdá sa, že v počiatku prinesie veľa nejasnosti a problémov. Žiaľ doba sa mení a globalizácia a monopol silnie, čo sa premieta aj do polygrafického odvetvia.

Úplne na záver jedno konštatovanie. Aj tento seminár potvrdil skutočnosť (ktorú si nechcú uvedomiť niektorí ľudia z odboru), že pod kvalitu sa podpisujú dôležité faktory: znalosť problematiky, prístrojová a programová zhoda, rešpektovanie všetkých platných noriem v danej oblasti a dobré zvolená vzájomná komunikácia.

Pripravil: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo