Zavedenie normy ISO 12647-2: 2013 a aplikovanie nových štandardov do praxe prinesie tlačiarňam presnejšiu farebnú zhodu a lepšie výsledky tlače v celom polygrafickom procese spracovania.

Revidovaná verzia medzinárodnej polygrafickej normy ISO 21647-2:2013 pre hárkový ofset vydaná European Color Initiative (ECI) už platí a začína sa zavádzať postupne do praxe. Nová verzia normy vznikla v spolupráci ECI, Fogra, Ugra a bvdm (nemeckým polygrafickým zväzom). Výsledkom spoločného úsilia a spolupráce vznikli nové referenčné dátové sady FOGRA, ECI profily a ECI/bvdm Gray Control Strip, kontrolná škála, pre overenie súladu farieb a tlačového procesu pomocou vyváženia sivej (CMY) a porovnania s (K), v súlade s normou ISO 12647-2:2013. Tieto nové nástroje sú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke www.fogra.de a tiež na stránkach partnerov bvdm a ECI.

ISO 12647-2:2013 (FOGRA51/52)

Norma ISO 12647-2:2013 prináša zásadné zmeny pre ofsetové tlačiarne. Nová norma nahrádza staršiu verziu ISO 12647-2/Amd:2007, ktorá používala referencie pre tlač s profilmi FOGRA39 pre natieraný a FOGRA47
pre nenatieraný papier.

Zmeny a vylepšenia pre praktické využitie

Od 30. septembra 2015 sú v platnosti nové štandardy (referencie) FOGRA.txt, a nové ofsetové ICC profily ECI pre prípravu tlačových dát, náhľadov i nátlačkov.

ECI ofsetový profil PSOcoated_v3.icc určený pre tlač na natieraných papieroch (typ PS 1) je odvodený z novej referencie FOGRA51.txt. Nahrádza doteraz používaný profil ISO Coated v2 (ECI) odvodený z referencie FOGRA39.txt.
ECI ofsetový profil PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc určený pre tlač na nenatierané papiere (typ PS 5) je odvodený z novej referencie FOGRA52.txt. Nahrádza doteraz používaný profil ISO Uncoated (ECI) odvodený z referencie FOGRA47.txt.

Print_validation
Revízia normy reaguje na papiere s vyšším obsahom optických zjasňovacích prostriedkov (OBA), zohľadňuje prirodzenú (lineárnu) prenosovú krivku pri príprave tlačových platní výhradne technológiou CtP i pokroky v štandardizácii osvetlenia a v meraní farieb. Nová verzia normy jasnejšie definuje typy papierov, farebnosť pre primárne a sekundárne farby aj nové tonové TVI krivky.

To všetko uľahčuje implementáciu štandardizovaného tlačového procesu podľa normy, zvyšuje predvídateľnosť tlače a zlepšuje možnosť vzájomného porovnávania nátlačkov s produkčnou tlačou. Norma je úzko previazaná aj s ďalšími normami, ktoré sú v platnosti a využívajú sa v oblasti polygrafického priemyslu.

Platné normy v oblasti: metrológie, osvetlenia, farieb, nátlačkovania…

ISO 13655:2009 – kolorimetria (M0, M1, M2, M3)
ISO 3664:2009 – štandardné svetlo (D50, UV excitácia, OBA)
ISO 5-3:2009 – denzitometria (spektrálne podmienky)
ISO 2846 – tlačové farby
ISO 12647-7 – skúšobná tlač (digitálny nátlačok)

schema_ISO_12647-2_2013

Aké zmeny prináša revidovaná norma a nové štandardy?

Nastal čas pozrieť sa na niektoré nové skutočnosti a rozdiely medzi novou a doterajšou verziou polygrafickej normy ISO 12647-2. Zameriame sa hlavne na definovanie nových tlačových papierov a nové TVI krivky.

Prečo zmena referencie?

Prečo, resp. čo je príčinou, že sa muselo pristúpiť k revidovaniu normy a k zmenám referencií, ktoré sme roky používali a ešte aj teraz používame? Hlavným problémom je, že referencie FOGRA39, FOGRA47 a ich tlačové ICC profily, ktoré sú v platnosti od roku 2007, nám dnes už nedokážu úplne zabezpečiť a garantovať farebnú zhodu certifikovaného nátlačku s ofsetovou tlačou, ani digitálnou produkčnou tlačou.

Príčinou a najväčším dôvodom sú optické zjasňovacie prostriedky (OBAs), ktoré sú stále vo väčšej miere primiešavané do tlačových papierov. Tie sa nám vďaka ním javia výrazne belšie, než v skutočnosti sú. Je potrebné povedať, že pri vzniku a zavedení referencie FOGRA39 pre natieraný papier sa rátalo s neutrálnym papierom resp. s nižším obsahom fluroscenčných látok (OBAs), aké obsahujú súčasné natierané papiere na trhu. Tento fakt znamená,
že referencie FOGRA39/FOGRA47 už nie sú schopné plniť podmienky tlače a vyhovieť potrebám súčasného trendu nových tlačových papierov!

Túto nepríjemnú skutočnosť koriguje a snaží sa napraviť nová verzia normy ISO 12647-2:2013. Nové referencie FOGRA51/FOGRA52 a nové tlačové ICC profily, boli vytvorené novým spôsobom merania (M1), ktoré presnejšie definuje OBA v jednotlivých typoch papierov. Vďaka tomu je oveľa jednoduchšie dosiahnuť farebnej zhody v celom tlačovom procese od prípravy dát, cez nátlačok až k ofsetovej tlači, či digitálnej tlači.

Nové kategórie tlačových papierov

Norma popisuje a kategorizuje osem typov papierov (4 natierané a 4 nenatierané) PS 1 až PS 8, a upravuje farebnosť CIE Lab primárnych farieb, sekundárnych farieb a pretlače CMY na všetkých uvedených typoch papierov. Definuje podmienky pre tlač (rozlíšenie a typ AM/FM rastra a TVI krivku). Pre ofsetovú hárkovú tlač sú určené papiere PS 1 a PS 5.

• PSO Coated v3 (FOGRA51): PS 1 – natieraný lesklý/matný papier.
• PSO Uncoated v3 (FOGRA52): PS 5 – bezdrevný nenatieraný biely papier.

paper_FOGRA51_FOGRA52
Obr.: Definované hodnoty papierov Lab povoľujú odchýlku +- 2.

Nové hodnoty TVI kriviek a zmena v ich používaní

Nové tónové krivky TVI (Tone Value Increase) sú označované ako krivky A-E. Hodnoty sú definované na základe lineárnej kalibrácii tlačových platní (CtP) s nárastom tlačového bodu pri 50 %; krivka A = 16, B = 19, C = 22, D =25 a E = 28%. Významnou zmenou je, že nové krivky aplikované na všetky procesné farby CMYK rovnako – už neplatí, že pre čiernu farbu je potrebné aplikovať krivku s vyšším nárastom tlačového bodu.

krivky_A-E
porovnanie standardov_NEW-OLD

Meranie a posudzovanie farebnosti

Pre odchýlky farieb norma ISO 12647-2:2013 predpisuje normatívne prípustné odchýlky farieb pomocou ΔE1976, ale ako informatívne sú uvedené i hodnoty odchýlky farieb ΔE2000, ktoré lepšie zodpovedajú vnímanému rozdielu pri pozorovaní a hodnotení odchýlok farieb ľudským zrakom.

X-Rite-eXact_M1
Norma uvádza hodnoty CIE Lab pre meranie v režime M1 (meranie zodpovedajúce osvetleniu D50 s kontrolovaným množstvom UV energie), čím vytvára predpoklady pre lepšiu zhodu pri kolorimetrickom posudzovaní farieb naprieč rôznymi aplikáciami normy, a to i pri použití OBA v papieri.

Prínos novej referencie

Farebná presnosť, konzistencia farieb a vzhľad sú stále prvoradou požiadavkou kladenou na všetky oblasti tlačených produktov. Nové referencie FOGRA51/ FOGRA52 a z nich vychádzajúce ICC profily PSOcoated_v3.icc/ PSOuncoated_v3.icc sú obrazom novej tlačovej normy ISO 12647-2:2013, ktorá výrazne zreálňuje súčasný stav tlačových strojov a hlavne používaných materiálov v tlači.

Zavedenie novej normy ISO 12647-2: 2013 a aplikovanie nových štandardov do praxe prinesie tlačiarňam presnejšiu farebnú zhodu a lepšie výsledky tlače v celom polygrafickom procese spracovania.

Pripravil: František Martančík

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo