16. novembra 2010 sa skupina Mondi stala víťazom na gala večere udeľovania PPI ocenení za rok 2010, ktorý sa konal v belgickom Bruseli. Mondi, prevzala 3 ocenenia pri príležitosti udeľovania ocenení PPI (Pulp and Paper International).

3 ocenenia za rok 2010 v kategóriách spoločnosť, závod a úspech jednotlivca

* Ocenenie za environmentálnu stratégiu roka v kategórii spoločnosť, ktoré bolo udelené Mondi, Rakúsko
* Ocenenie za environmentálnu stratégiu roka v kategórii závod, ktoré prevzala spoločnosť Mondi SCP, Ružomberok, Slovensko
* Ocenenie za úspech roka v oblasti výskumu, ktoré získal Andreas Kornherr, Mondi UFP

Peter Oswald, CEO divízie Mondi Europe & International, k tomuto dodáva: „Tieto ocenenia znamenajú pre skupinu Mondi veľa. Vynaložili sme veľa úsilia, aby sme sa k tomuto dopracovali a máme radosť, že sme dosiahli takéto uznanie nášho vynaloženého úsilia v toľkých oblastiach.“

Environmentálna stratégia roka v kategórii spoločnosť pre Mondi

Celkové zameranie sa skupiny Mondi na udržateľnosť je zakorenené v presvedčení o tom, že priemysel by mal zohrávať dôležitú úlohu v celosvetovom úsilí znižovania emisií skleníkových plynov a v ochrane svetových ekosystémov. Na jeho naplnenie sa skupina zameriava na niekoľko kľúčových oblastí životného prostredia, akými sú spotreba energií založená na uhlíku, spotreba vody, emisie do vody a ovzdušia, tvorba a nakladanie s odpadmi, nakladanie s recyklovaným materiálom. Cena je potvrdením programu komplexného environmentálneho zlepšenia ktorý trvá 5 rokov a je podporovaný mnohými efektívnymi projektmi. „Sme veľmi vďační za získanie takého prestížneho ocenenia“, hovorí Christian Ramaseder, environmentálny manažér skupiny. „Je to dôkaz o tom že sme prijali správne kroky na zníženie dopadu na životné prostredie a stali sa tak efektívni vo využívaní zdrojov.”

Environmentálna stratégia roka v kategórii závod pre Mondi SCP

Prostredníctvom projektu IMPULS realizovanom v závode Mondi SCP implementovala táto spoločnosť ďalšie výrobné procesy, ktoré chránia a udržiavajú ekosystém a krásy tejto lokality. Zavedením najmodernejších technológií (BAT) zníži závod Mondi SCP emisie vypúšťané do ovzdušia v priemere o 94% a do vody o 66%. Spotrebu čerstvej vody sa podarilo znížiť vďaka opätovného využívaniu odpadových vôd, čo je možné realizovať prostredníctvom čističky biologických odpadových vôd umiestnenej v závode. Závodu sa taktiež podarilo znížiť spotrebu energií, pričom sa spolieha predovšetkým na zelenú energiu pochádzajúcu z biogénnych zdrojov. „V Mondi SCP sme uskutočnili významné opatrenia, ktoré boli zamerané na ochranu okolitého životného prostredia a prostredníctvom týchto krokov pozitívne ovplyvňujeme aj celosvetové životné prostredie, “ hovorí Roman Senecký, prezident Mondi SCP. „Veľmi sa tešíme z toho, že uznanie prišlo v podobe získania tohto ocenenia.”

Úspech roka v oblasti výskumu

Ocenenie za úspech roka v oblasti výskumu šlo do rúk Andreasa Kornherra z Mondi Uncoated Fine and Kraft Paper. Za prácu spolu s ďalšími členmi tímu, v ktorom bol Paul Achatz a Gerhard Drexler a v úzkej spolupráci s Prof. Georgeom Reischlom z Katedry fyziky Viedenskej univerzity bol Kornherr nominovaný za jeho Zvukový tester prašnosti (ADT). Ide o novú patentovanú metódu, ktorá využíva zvukové vlny na vyvolanie mechanického tlaku na upevnené hárky papiera na zmeranie emisii nano alebo mikro častíc. Kornherr poznamenáva „je to naplňujúci pocit, ak ste súčasťou projektu, ktorý má priamy vplyv na ďalšie procesy v rámci priemyslu výroby papiera.”

Ocenenia PPI Awards organizuje RISI, jeden z vedúcich poskytovateľov informácií o výrobkoch v rámci oblasti celosvetového lesného hospodárstva. Ocenenia si kladú za cieľ oceňovať vodcovstvo, víziu, inovácie a strategické úspechy v rámci odvetvia priemyslu výroby celulózy a papiera.

Zdroj: Mondi

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo