MONDI_SCP

Celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP spustil prevádzkový pokus na Spoločnej čistiarni odpadových vôd (SČOV) v Hrboltovej, ktorý má viesť k ďalšiemu zníženiu zápachu z procesu čistenia odpadových vôd. Pomôcť k tomu má nový typ baktérií v procese.

Po investíciách do nového biofiltra, biologického stupňa aj do prekrytia kanálov o rozlohe 4100 m2 v celkovej výške takmer 3,5 milióna EUR pristúpilo Mondi SCP k ďalšiemu prevádzkovému pokusu, ktorý v prípade úspešnosti povedie k zníženiu zápachu z SČOV.

Je ním dávkovanie mikrobiologických prostriedkov, ktoré podporujú rýchlejší metabolizmus baktérií, rozkladajú kal na CO2 a vodu a aktívne sa tak znižuje zápach z procesu čistenia vôd. Tie pochádzajú z priemyselnej výroby, ale aj mesta Ružomberok a obcí z regiónu dolného Liptova. Technológia bola už úspešne aplikovaná v Miskloczi a Tokai v Maďarsku a na Slovensku ju ako prvá testuje ružomberská čistiareň odpadových vôd.

„Ročné náklady spojené s aplikovaním tejto technológie do praxe sú 108.000 EUR a po niekoľkých mesiacoch testovania budeme môcť konštatovať, či došlo k zlepšeniu“, hovorí riaditeľ energetiky, regenerácie a obslužných činností, Ján Fris. „Neustále jednáme s ďalšími spoločnosťami, chodíme na referenčné návštevy po iných čistiarňach odpadových vôd, stretávame sa s dodávateľmi inovatívnych technológií. Okamžite ako sa niečo zdá byť rozumnou voľbou, ktorá by mohla priniesť výsledky, testujeme možnú aplikáciu v Ružomberku“, podotýka.

Ružomberská čistiareň odpadových vôd prečistí denne v priemere 113 000 m3 odpadových vôd od občanov mesta, obcí a z výroby celulózy a papiera. Rieka Váh poniže čistiarne je vyhľadávaným rybárskym revírom, čo svedčí o kvalite prečistenia odpadových vôd. Z procesu čistenia je produktom hygienizovaný biokal, ktorý slúžil na rekultiváciu lomov a aplikáciu do pôdy v kompostoch. Pre vyčerpané kapacitné možnosti takéhoto zhodnocovania na Slovensku spustil podnik projekt energetického zhodnocovania biokalov. V ňom dôjde k zmiešaniu s kôrou, ktorú biokal čiastočne nahradí pri spaľovaní v kotle na drevný odpad. Tento schválený projekt, ktorý neznamená zvýšenie emisií do ovzdušia (a pri oxidoch dusíka sa emisie inštaláciou tzv. DeNOx systému dokonca znížia), by mal nabehnúť v druhom štvrťroku 2013.

SČOV Hrboltová: Čistí odpadové vody z mesta Ružomberok, obcí dolného Liptova a z výroby Mondi SCP Je vo vlastníctve Mondi SCP Ročne vyprodukuje 28.000 ton biokalov ako výsledku čistenia týchto odpadových vôd Dostala za posledných 5 rokov investície do zlepšenia životného prostredia vo výške viac než 5 miliónov EUR.

Fotografia: Zástupca firmy dodávajúcej nový druh baktérií vysvetľuje zmeny v čistiarni zástupkyni mestskej časti Hrboltová, Anne Šanobovej.

Zdroj TS: MONDI SCP

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo