Wood, Pulp and Paper 2014
Wood, Pulp and Paper 2014 / Polygrafia Academica 2014 12th and 13th March 2014 Bratislava, Slovakia

V roku 2014 uplynulo 40 rokov od založenia Oddelenia polygrafie a fototechniky na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT. Z tohto oddelenia vznikla neskôr (v roku 1991) Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.  V súčasnej dobe existuje opäť, ako jedno z oddelení Ústavu prírodných a syntetických polymérov, Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie. Pri príležitosti tohto vzácneho výročia zorganizovali v dňoch 12. a 13. marca 2014 jeho zamestnanci už ôsmy ročník vedeckého podujatia Polygrafia Academica 2014 (PA 2014), tentokrát ako medzinárodnú konferenciu prebiehajúcu súčasne s medzinárodnou konferenciou Wood, Pulp & Paper 2014 (WPP 2014).

Polygrafia Academica

Nazrime krátko do histórie vedeckých podujatí nesúcich názov Polygrafia Academica. Prvý seminár Polygrafia Academica sa konal v roku 1984 a nasledujúce dva ročníky sa uskutočnili ako bienále v rokoch 1986 a 1988 a striedali sa s partnerským podujatím Fotografia Academica v Pardubiciach. Semináre mali výrazne akademický charakter a boli ponímané ako vedecké konferencie. Búrlivé obdobie rokov 1989 až 1993, ktoré prinieslo popri celospoločenských zmenách aj zmeny v orientácii polygrafického priemyslu, znamenalo narušenie periodicity organizovania seminára. Štvrtý seminár Polygrafia Academica bol zorganizovaný až v roku 1994, nasledovali semináre s medzinárodnou účasťou v rokoch 2000, 2004 a 2010. V tomto období možno pozorovať výrazné prepojenie akademickej sféry s priemyselnou. Medzi účastníkmi a prednášajúcimi boli okrem vedecko-výskumných pracovníkov i odborníci z tlačiarní, obalového priemyslu, ostatných polygrafických firiem, vydavateľstiev, reklamných agentúr, papierní, zástupcovia výrobcov a dodávateľov polygrafických strojov, zariadení a materiálov, stredných a vysokých škôl polygrafického zamerania.

Cieľom ôsmeho ročníka konferencie Polygrafia Academica 2014 bola výmena poznatkov o stave, aktuálnych problémoch, inovatívnych riešeniach a prognózach polygrafického priemyslu, obalového priemyslu a polygrafického školstva. Počas dvoch dní boli prezentované zaujímavé informácie o novinkách z oblasti materiálov, strojov, zariadení a nových technológií pre polygrafický, obalový a papierenský priemysel, ako aj o výsledkoch výskumu akademických a iných polygraficky orientovaných pracovísk.

Odborný program konferencie zahájili spoločné plenárne prednášky pozvaných hostí zo spoločností The Confederation of European Paper Industries, IKEA Industry a univerzít v Ljubljane, Prahe a Bratislave. Nasledovali rokovania v samostatných sekciách konferencií PA 2014 a WPP 2014.

Štyri bloky prednášok boli venované rôznorodým témam: kvalite ink-jetovej tlače, ekologickým aspektom ofsetovej tlače, novým trendom v technológiách prípravy flexotlačových foriem, metódam hodnotenia kvality tlače, metodológii merania farebnosti.

Veľmi rozsiahlou tematikou bola materiálová tlač, tlač chemických komponentov (solárne články, RFID…) s využitím ovrstvovacích techník a klasických i digitálnych tlačových techník, ktorej bolo venovaných až 6 prednášok. Spomínané témy doplnila postrová sekcia, v ktorej sa prezentovalo 31 postrov. V nej sme zaznamenali okrem týchto tém aj príspevky z oblasti forenzného skúmania tlačovín a dokumentov, či ochrany historickej fotografie.

Medzinárodnej konferencie Polygrafia Academica 2014 sa zúčastnilo takmer 100 registrovaných účastníkov, z toho 12 zahraničných hostí bolo z Českej republiky a 8 z Chorvátska, Slovinska, Srbska, Poľska a USA.

Zdroj: FCHPT STU

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo