V digitálnej tlači chce spoločnosť KBA dodávať hlavne na trhy, na ktorých je požadovaná mimoriadna kompetencia v spracovaní náročných materiálov a veľkých šírok potlačovaných materiálov

Würzburg. Dňa 20. marca predložil koncern Koenig & Bauer AG (KBA) svoje výsledky za účtovný rok 2014. Obrat vo výške 1,1 miliardy € sa pohybuje takmer na úrovni prognózy (2013: 1.099,7 mil. €) a začatá reštrukturalizácia priniesla na začiatku roka 2014 prvé pozitívne efekty. Prevádzkový hospodársky výsledok, ktorý bol v predchádzajúcom roku ešte zaťažený nákladmi na reštrukturalizáciu vo výške 155 mil. €, je v roku 2014 pozitívny jak v segmente hárkových strojov, tak kotúčových a špeciálnych strojov, a navzdory ďalším mimoriadnym nákladom vo výške 10,0 mil. € s výsledkom +14,1 mil. € výrazne lepší, než bolo avizované pred rokom. Výsledok pred zdanením (EBT) vo výške +5,5 mil. € a koncernový výsledok +0,3 mil. € rovnako prekonal prognózu.

Nárast množstvá zákaziek hárkových strojov nemôže úplne vyrovnať pokles predaja kotúčových a špeciálnych strojov

Množstvo došlých zákaziek v účtovnom roku 2014 bolo negatívne prevádzané a poznačené viacerými konfliktami vo svete, slabou konjunktúrou v časti Európy i vo významných rozvojových krajinách i nízkou dynamikou rastu v Číne. O to viac potešujúci bol vývoj v oblasti hárkových strojov, pretože v tomto segmente sa podarilo príjem zákaziek oproti roku 2013 trocha navýšiť z 608,0 na 610,1 miliónov €, a to predovšetkým vďaka silnej pozícii v potlači skladačiek a tlači na plech.

Vývoj v oblasti tlače novín a publikácií viedol spoločne s ukľudnením dopytu v tlači cenných papierov k poklesu prijatých zákaziek v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 14,2 % na 346,8 mil. €. Celkovo nárast zákaziek hárkovej tlače nemohol vyrovnať pokles kotúčových a špeciálnych strojov; objem nových objednávok v koncerne bol nižší o 5,5 % oproti roku 2013 a činil 956,9 mil. €.

V rámci reštrukturalizačného programu Fit@All zaviedlo predstavenstvo potrebné opatrenia a z veľké časti už ich aj zrealizovalo: Opatrenia majú ukončiť závislosť na klesajúcich trhoch, ako je tlač novín a publikácií. Predstavenstvo od toho sľubuje stabilné vyťaženie a primeraný výnos i týchto obchodných jednotiek. Na konci roka boli v knihách koncernu zaúčtované zákazky celkovo za 417,3 mil. € oproti 560,5 miliónom € na konci roka 2013.

Podobný bol v tomto segmente i vývoj obratu. Zatiaľ čo tržby hárkových strojov vzrástli aj vďaka dynamickému obchodu v potlači plechov o 3,3 % na 590,6 miliónov €, klesol obrat kotúčových a špeciálnych strojov o 3,5 % na 509,5 miliónov €. Nižšie tržby v tomto segmente bolo možné z časti vyrovnať konsolidáciou spoločností KBA-Kammann a KBA-Flexotecnica, ktorá prebiehala po celú dobu vykazovaného obdobia. Tieto podniky dodávajú špeciálne stroje pre tlač obalov. Mierne sa zvýšili aj výsledky spoločnosti KBA-Metronic, ktorá sa zaoberá priemyslovým značením. K obratu takisto prispela obchodná oblasť digitálnej tlače prvým strojom KBA RotaJET 168, dodaným nemeckej tlačiarni dekórov.

Čína aj napriek prepadu rastu je najväčším trhom

Oproti roku 2013 poklesol obrat v Nemecku o 8,3 % na 180,6 mil. €, odpovedajúcim spôsobom vzrástol podiel vývozu z 82,1 na 83,6 %. Dodávky do Európy sa zvýšili o 17,8 % na 389,8 miliónov €, pričom podiel tohto regiónu na obrate koncernu stúpol z 30,1 na 35,5 %. Severná Amerika prispela k obratu 117,6 miliónmi €, resp. 10,7 % oproti 12,8 % v predchádzajúcom roku. Rozvojové trhy Latinskej Ameriky a Afriky sa pohybovali podielom vo výške 13,5 % mierne nad obvyklou úrovňou. Obrat v regióne Ázia/Tichomorie z dôvodu prepadu rastu v Číne a nízkej konjunktúre v Thajsku poklesol z 301,0 mil € v predchádzajúcom roku na 263,4 mil. €, regionálny podiel potom z 27,4 na 23,9 %. Čína však ostáva i naďalej najväčším samostatným trhom.

Prevádzkový zisk 11,5 mil. € v segmente hárkových strojov …

Po výrazne negatívnom výsledku segmentu z dôvodu vysokých nákladov na reštrukturalizáciu a úpravu hodnoty v roku 2013 (–77,6 mil. €) dosiahla oblasť hárkových strojov v roku 2014 pozitívny prevádzkový výsledok +11,5 mil. €. Okrem veľkých pokrokov na strane nákladov a cien v závode v Radebeule a v spoločnosti KBA-Grafitec prispel k tomu i potešujúci vývoj obchodov v spoločnosti KBA-MetalPrint v Stuttgarte. Predseda predstavenstva KBA označil vývoj výsledkov hárkovej tlače pre budúcnosť za vyslovene povzbudzujúci.

… a operatívny výsledok 2,6 mil. € pri kotúčových a špeciálnych strojov

Pri kotúčových a špeciálnych strojoch bol prevádzkový hospodársky výsledok po mimoriadnych opatreniach +2,6 mil. € pod úrovňou minulých rokov. Z dôvodov vysokých jednorazových efektov nie je číslo predchádzajúceho roka –53,1 mil. € zrovnateľné. Okrem plánovaných mimoúradných výdajov na premiestnenie výroby a ostatných opatrenia v rámci reštrukturalizácie sa na významnom zvýšení nákladov podieľalo i nedostatočné vyťaženie závodov na výrobu kotúčových strojov. Zlúčením s rastúcou digitálnou tlačou do novej obchodnej jednotky KBA-Digital & Web Solutions dostane kotúčový ofset do budúcnosti jasnú perspektívu.

Silné cashflow ostáva aj napriek vyplateniu vysokého odstupného
Cashflow z prevádzkovo obchodnej činnosti prekročilo výšku 43,2 mil. €, i napriek nižším platbám zákazníkov a významného odlivu prostriedkov na odstupné, výrazne hodnotu predchádzajúceho roka 34,1 mil. €. Voľné cashflow po odpočte prostriedkov na investície sa pohybovalo na úrovni 28,7 mil. € oproti 3,2 mil. € v predchádzajúcom roku. Zlepšenie výsledkov bolo dosiahnuté dôsledným znížením zásob a nesplatených pohľadávok. Pre Dr. Mathiase Dähna, ktorý je od júna 2014 členom predstavenstva, má working capital management najvyššiu prioritu.

Viac než 200 mil. € likvidných prostriedkov na konci roku

Vďaka pozitívnemu vývoju cashflow vzrástli likvidne prostriedky na konci roku 2014 na 207,6 mil. €. Po odpočítaní dlhov v bankách, ktoré boli znížené na 15,2 mil. €, disponoval koncern KBA finančnou položkou +192,4 mil. € netto. Z uzatvorených úverových liniek boli čerpané len čiastky ručenia pre záruky na akontácie. Nižšia diskontná úroková sadzba pre tuzemské dôchodky viedla ku zníženiu podielu vlastného kapitálu z 25,3 % na 22,4 %. Napriek tomu je koncern KBA pri porovnaní s inými podnikmi v odvetví i naďalej vyslovene dobré financovaný.

O 678 zamestnancov menej než na konci roka 2013
Na konci roka 2014 mala skupina KBA 5 731 zamestnancov. Je to o 678 pracovníkov menej než na konci roka 2013. Bez učňov, praktikantov a už prepustených zamestnancov sa počet personálu koncernu znížil na 5 114. V súvislosti s novou orientáciou poklesne číslo zamestnancov do konca roka 2016 na približne 4 500. Nadpriemerný ostane podiel učňov v KBA vo výške 7,4 %.

Príprava novej štruktúry spoločnosti

V rámci nové orientácie pripravuje predstavenstvo k posilnenie corporate governance prechod z funkcionálnej na divizionálnu štruktúru spoločnosti. Cieľom je väčšia transparentnosť, jasná zodpovednosť manažmentu a stanovené úlohy vo všetkých obchodných jednotkách, nulová tolerancia aspektov vytvárajúcich stratu, žiadne subvencie naprieč koncernom a nasadenie kapitálu podľa strategických cieľov a očakávaného výnosu. Nová štruktúra má byť predložená valnej hromade dňa 21. mája 2015 a mohla by v prípade súhlasu vstúpiť do platnosti so spätnou účinnosťou od 1. januára.

V novej štruktúre vystupuje Koenig & Bauer AG ako holding s centrálnymi funkciami. Pod ich zastrešením sú plánované operatívne obchodné jednotky: hárkový ofset (KBA-Sheetfed Solutions), digitálna & kotúčová tlač (KBA-Digital & Web Solutions) a spoločná výrobná základňa presahujúca rámec jednotlivých závodov (KBA-Industrial Solutions). Vyčlenené spoločnosti majú právnu formu AG & Co. KG. Spoločnosť zodpovedná za bezpečnostnú tlač, KBA-NotaSys, bude priradená k reťazcu tvorby pridanej hodnoty a konsolidovaná ako spoločnosti KBA-MetalPrint, KBA-MePrint, KBA-Metronic, KBA-Kammann a KBA-Flexotecnica v novo vytvorenom segmente špeciálnych strojov. K väčšej transparentnosti má tiež prispieť nové podávanie koncernových správ plánované pre rok 2015 pre segmenty hárkové stroje, digitálne & kotúčové stroje a špeciálne stroje.

Výhľad 2015: Podobný obrat s EBT maržou až 2 %

Z dôvodu veľkej nevyváženosti svetového hospodárstva nepredpokladá KBA pre rok 2015 zásadný rast trhu s tlačovými strojmi. Potenciál rastu vidí manažment predovšetkým v digitálnej tlači a potlači obalov. Pritom sa chce KBA v digitálnej tlači sústrediť vo zvýšenej miere na aplikácie s náročnými materiálmi a veľkými šírkami potlačovaných materiálov. K tomu stroje Rota-JET L a RotaJET VL vytvorili vo vykazovanom roku flexibilné platformy. Okrem toho podnik očakáva prvé pozitívne impulzy z partnerstva s firmou Hewlett Packard (HP) pri spoločnom vývoji Inkjet zariadení pre digitálnu tlač na vlnitú lepenku.

V rastovom segmente obalov je skupina KBA už dobré pripravená a v oblasti potlače kartonáže, tlače na plech a priamej potlače skla má vedúce postavenie. Integrácia spoločnosti KBA-Flexotecnica pôsobiaca na trhu flexibilných obalov má v roku 2015 výrazne pokročiť. Spoločnosť KBA-Kammann sa sústredí na zariadenia pre dekorácie dutých predmetov a spolupracuje so spoločnosťou KBA-MePrint na novom vývoji pre tlač kvalitných etikiet. Podnik KBA-Metronic, ktorý sa angažuje v identifikačnej tlači, plánuje v Ázii ďalší rast. Okrem toho chce koncern navýšiť profitabilný obrat zo servisu a obchodu.

V budúcej ročnej uzávierke za rok 2015 neočakáva predstavenstvo z hľadiska v tej dobe už do značnej miery ukončeného programu reštrukturalizácie žiadne významné mimoriadne výdaje. Oproti tomu sa vo výsledku a dostupnej likvidite objaví narastajúcou mierou pozitívne efekty z realizovaných opatrení. Za pomerne stabilných rámcových podmienok usiluje predstavenstvo v účtovnom roku 2015 obrat koncernu vo výške 1 miliardy € a očakáva oproti roku 2014 zlepšenie výsledkov na EBT maržu až 2 % z obratu. Rozsiahlejšie vyjadrenie k účtovnému roku 2015 môže urobiť manažment v súčasnosti len obmedzene, a to z dôvodu meniaceho sa hospodárskeho a politického prostredia.

 

Zdroj: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo