Pozitívny vývoj v prvom štvrťroku 2023 podporuje výhľad na rok 2023.

Spoločnosť Koenig & Bauer AG, popredný svetový výrobca a dodávateľ technológií s osobitným zameraním na špeciálne tlačové aplikácie v sektore obalov, začala vo finančnom roku 2023 dynamicky.

V prvom kvartáli roku zaznamenala spoločnosť citeľný rast výnosov vo všetkých segmentoch. V pretrvávajúcom ťažkom prostredí trhu s vysokou mierou inflácie na celom svete a dočasným pretrvávajúcim rastom nákladov na materiál sa ziskovosť v prvom štvrťroku 2023 medziročne zlepšila.

Rast vo všetkých segmentoch viedol k zvýšeniu výnosov skupiny o 17,9 % na 281 miliónov eur, zatiaľ čo EBIT sa zlepšil o 62,4 % na -3,2 milióna eur.

Tržby skupiny v prvom štvrťroku 2023 vzrástli o 17,9 % na 281,0 milióna eur. K tomuto rastu prispela pozitívna výkonnosť vo všetkých segmentoch. Dva segmenty Sheetfed a Digital & Webfed zaznamenali mimoriadne dynamický výkon. Hrubý zisk sa zlepšil o 23,6 % na 76,9 mil. EUR s hrubou maržou 27,4 % (predchádzajúci rok: 26,1 %). Implementácia jednotlivých opatrení programu efektívnosti P24x tu mala zodpovedajúcim spôsobom pozitívny efekt. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vykázal výrazné zlepšenie o 5,3 mil. EUR na -3,2 mil. EUR. Marža EBIT dosiahla -1,1 % (predchádzajúci rok: -3,6 %). Koenig & Bauer tak podstatne zlepšil svoju prevádzkovú ziskovosť.

Koenig & Bauer - RotaJET
RotaJET sa stretol s dobrým ohlasom na všetkých koncových trhoch.

Hlavnými faktormi tohto pozitívneho výkonu boli najmä efektívnejšie zvládnutie výziev vyplývajúcich z narušenia globálnych dodávateľských reťazcov a celkovo pozitívny efekt objemu a mixu (približne 5,5 milióna EUR). Konkrétne vyššiu efektivitu možno pripísať skutočnosti, že nárast nákladov na materiál, energie a personálne náklady (okolo 6,5 mil. €) bol takmer kompenzovaný zvýšením cien, ktoré spoločnosť oznámila (cca 6,0 mil. €). K miernemu zlepšeniu výsledkov v roku 2023 prispeje aj program efektívnosti P24x, ktorý k 31. decembru 2022 splnil svoj cieľ na rok 2023 s úsporou 92 miliónov eur a bol takmer ukončený.

K 31. marcu 2023 príjem objednávok dosiahol 301,2 milióna EUR, čo splnilo očakávania. Nevybavené objednávky dosiahli 970,6 mil. EUR, čím prekonali hodnotu z predchádzajúceho roka.

Priaznivá výkonnosť vo všetkých troch segmentoch – Digital & Webfed a Sheetfed so značným rastom

Výnosy v segmente Digital & Webfed vzrástli v prvom štvrťroku 2023 o 26,8 % na 35,5 milióna EUR, čo bolo spôsobené silným dopytom po rolovom digitálnom tlačiarenskom systéme RotaJET.

„Náš RotaJET sa stretol s dobrým ohlasom na všetkých koncových trhoch. Dopyt zákazníkov je obrovský v sektore obalov aj kníhtlače. Nové obchodné modely vznikajú v spolupráci s našimi zákazníkmi. Naši zákazníci v oblasti tlače obalov získavajú dodatočnú flexibilitu vďaka našim technologickým riešeniam a sú schopné fungovať s väčším úspechom“, vysvetlil Dr. Andreas Pleßke.

Segment hárkových strojov vygeneroval rast výnosov o 23,5 % na 157,3 mil. EUR a ťažil z vysokej úrovne nových objednávok na konci roka. V špeciálnom segmente dopyt po riešeniach (tlač bankoviek a cenných papierov), pozitívny trend zaznamenali MetalPrint (kovové obaly) a Kammann (priame zdobenie dutých telies zo skla a plastu). Výnosy v tomto segmente sa zlepšili o 6,4 % na 97,1 mil. EUR.

Pozitívny vývoj v prvom štvrťroku 2023 podporuje výhľad na rok 2023

Náročné makroekonomické prostredie s vysokou mierou inflácie, ktorá zvyšuje kľúčové sadzby, spolu s trvalo vysokými nákladmi na materiál, energie a rastúcimi nákladmi na zamestnancov pokračovali v prvých troch mesiacoch podľa očakávania a povedú k oslabeniu makroekonomickej dynamiky počas roka. „Výsledky za prvý štvrťrok podporujú náš výhľad na finančný rok 2023. Napriek ekonomickým protivetrom sme vďaka našej silnej pozícii dokázali rásť v sľubných produktových segmentoch. Preukázali sme našu schopnosť rýchlo reagovať na otrasy na trhu. Naša efektívnosť programu P24x bude naďalej prinášať ovocie. Implementácia jednotlivých opatrení je takmer ukončená. Pre rok 2023 očakávame mierne pozitívne efekty od P24x.“

Konkrétne, Koenig & Bauer očakáva pre finančný rok 2023 tržby skupiny vo výške 1,3 miliardy EUR a maržu EBIT približne 3 %. Segment Digital & Webfed pravdepodobne neúmerne prispeje k EBIT a rastu výnosov.
V strednodobom horizonte tak Koenig & Bauer očakáva pre skupinu výnosy okolo 1,8 miliardy EUR a maržu EBIT 8-9 %. Čistý pracovný kapitál sa má znížiť na maximálne 25 % ročného príjmu. Tržby vo výške 1,5 miliardy EUR a marža EBIT 6 – 7 % sa majú dosiahnuť už v roku 2025.

Štvrťročný výkaz 1/2023 je dostupný ako súbor PDF tu.

Zdroj: Koenig & Bauer

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo