Celosvetovo druhý najväčší výrobca tlačových strojov Koenig & Bauer AG (KBA) dosiahol v treťom štvrťroku pri realizácii programu Fit@All a plnení svojich cieľov obrat a výsledok pre rok 2014 výrazných pokrokov. Obrat koncernu za prvých deväť mesiacov vzrástol o 8,5 % na 791,8 mil. €.

Nárast obratu s pozitívnym výsledkom a finančnými ukazovateľmi

Na strane výnosov ťahali vyšší obrat, rozšírený servis a dosiahnutie zníženia nákladov k prevádzkovému hospodárskemu výsledku okolo 18 miliónov €, čo predstavuje zlepšení o +7,0 mil. €. Výsledok pred zdanením (EBT) vzrástol po deviatich mesiacoch o +1,2 mil. € oproti –16,3 mil. € v rovnakom období predchádzajúceho roku. Výsledok koncernu po zdanení vo výške –2,3 mil. € zodpovedá podielovému výsledku na akciu – 0,12 €. V nasledujúcich štvrťrokoch očakáva predstavenstvo vďaka programu Fit@All ďalšie znižovanie nákladov s pozitívnymi dopadmi na výsledok.

Ekonomické prostredie na dôležitých trhoch a v častiach Európy sa zhoršilo. Následky finančnej krízy nie sú prekonané. Vojenské rozpory a starosti s Ebolou utlmili očakávania a brzdia nové obchody. Celkovo poklesli došlé zákazky v koncernu v čiastke 668,7 mil. € oproti hodnote predchádzajúceho roku (709,6 mil. €) o 5,8 %, ale v rôznej intenzite v oboch segmentoch. Zatiaľ čo v oblasti hárkových ofsetových strojov zaostali vďaka dobrému tretiemu štvrťroku došlé zákazky v prvých deviatich mesiacoch z 449,9 mil. € len o 1,9 % oproti predchádzajúcemu roku, poklesli objednávky kotúčových a špeciálnych strojov oproti roku 2013 o 12,9 % na 218,8 mil. €. Popri novom obchode s rotačnými strojmi pre tlač novín a akcidenčnú tlač, ktorý ostal ďaleko pod nevýrazným očakávaním, nabiehali v tlači bankoviek i cez množstvo projektov nové zákazky len pozvoľne. Tomu zodpovedal i stav zákaziek v koncerne v októbri vo výške 437,4 mil. €, ktorý bol výrazne nižší než pred dvanástimi mesiacmi (2013: 627,7 mil. €).

Pozitívne výsledky segmentu
Obrat v oblasti hárkových ofsetových strojov vzrástol o 6,5 % na 406,3 mil. € oproti čiastke 381,4 mil. € v predchádzajúcom roku. Nárast obratu, úspory a o niečo lepšie ceny viedli k pozitívnemu hospodárskemu výsledku vo výške +2,8 mil. € (2013: –7,8 mil. €). U kotúčových a špeciálnych stro-jov vzrástol vďaka vyšším tržbám v tlači cenín a potlači špeciálnych obalov obrat v porovnaní s rokom 2013 (348,5 mil. €) o 10,6 % na 385,5 mil. €. Aj napriek nízkemu vyťaženiu závodov na výrobu kotúčových strojov sa zlepšil výsledok segmentu na +4,2 mil. € oproti –2,9 mil. € v predchádzajúcom roku.

Podiel exportu viac ako 85 percent
S 85,3 % dosiahol podiel exportu dvojnásobnej hodnoty. Do európskeho zahraničia smerovalo 35,8 % dodávok (2013: 25,2 %). Dodávky na predtým dominantné trh KBA vzrástli o 54,2 %. Podiel obratu predajného regiónu Ázia/Tichomorie sa pohyboval z dôvodov konjunkturálneho poklesu v Číne vo výške 24,2 % pod predchádzajúcim rokom (28,9 %). Severná Amerika prispela k obratu koncernu prispela Severná Amerika vo výške 10,1 %, Latinská Amerika a Afrika s 15,2 %.


Foto: Talianska dcérina spoločnosť KBA-Flexotecnica pôsobiaca na trhu budúcnosti flexibilných obalov dosiahla potešujúcich úspechov v predaji v Nemecku a USA.

Silné Cashflow
Operatívne cashflow bolo vďaka zlepšeniu výsledkov a nižším pohľadávkam z obchodného styku vo výške 32,9 mil. € výrazne pozitívne, aj cez to, že zálohy zákazníkov klesli a likvidné prostriedky boli čerpané na zníženie počtu pracovných miest. Predstavenstvo v tom vidí potvrdenie svojho úsilia znížiť prevádzkový kapitál. Voľné cashflow vo výške 21,0 mil. €, ktoré sa pohybovalo takmer o 19 mil. € pod predchádzajúcim rokom, nechalo narasť likvidné prostriedky na 204,0 mil. €. Po odpočítaní bankových dlhov, ktoré boli znížené na 19,3 mil. €, ostala netto finančná položka vo výške 184,7 mil. €. Podiel vlastného kapitálu činí 23,7 %.

Počet zamestnancov naďalej klesá
K 30. októbra 2014 zamestnávala skupina KBA 5.930 zamestnankýň a zamestnancov, medzi nimi 429 učňov, resp. praktikantov. Bez zohľadnenia učňov, zárobkovo samostatných osôb, pracovníkov na dobu určitou a so skráteným pracovným úväzkom pred odchodom do dôchodku a bez no-vých konsolidovaných spoločností KBA-Kammann a KBA-Flexotecnica klesol počet zamestnancov o 445 na 4.907. S ďalším postupom realizácie nášho programu Fit@All sa zníží počet zamestnancov do roku 2016 pod hranicu 4.500 osôb.

Prognóza pre rok 2014
Aj cez politické konflikty a očakávania konjunktúry sa drží manažment svojich cieľov pre rok 2014. V správe za prvých deväť mesiacov potvrdil predseda predstavenstva Claus Bolza-Schünemann výhľad na rok 2014: „V KBA je v súčasnej dobe s ohľadom na postupné zabezpečovanie profitability koncernu veľa v pohybe. Napriek tomu dosiahneme z dnešného pohľadu v tomto hospodárskom roku obrat koncernu viac než 1 miliardy € a minimálne vyrovnaný koncernový výsledok pred zdanením (EBT). Po vysokých rezervách v ročnej uzávierke za rok 2013 očakávame v závere tohto roka len obmedzené zvláštne výdaje na Fit@All s dopadom na výsledok. Oproti tomu bude vidieť nižšie zaťaženie vďaka prevedeným reštrukturalizačným opatreniam.“

Popri už dosiahnutých úspechov pri budovaní servisu má rozšírenie a nárast aktivít na trhoch, ako je digitálna tlač a tlač špeciálnych obalov, prispieť k poslineniu výnosu v koncerne.

Dôležité upozornenie:
Táto tlačová správa obsahuje vyjadrenia zamarené na budúcnosť, ktoré sú založené na fundovaných predpokladoch a odhadoch vedenia koncernu Koenig & Bauer AG. Aj napriek tomu, že je vedenie koncernu toho názoru, že tieto predpoklady a odhady sú správne, môžu sa skutočné budúce výsledky a vývoj líšiť z dôvodov rôznych faktorov, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť. K týmto faktorom môže patriť napríklad zmena hospodárskej situácie, zmeny kurzov alebo zmeny v rámci polygrafického odboru. Spoločnosť Koenig & Bauer AG nepreberá záruku za to, že vývoj a skutočne dosiahnuté výsledky budú identické s číslami a vyjadreniami obsiahnutými v tejto tlačovej správe.

Zdroj TS: KBA

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo