Spoločnosť GRAFOBAL v súčasnej dobe dokončuje realizáciu ďalšej etapy rozvoja technologickej a výrobnej základni. V priebehu dvoch rokov obohatil GRAFOBAL svoj výrobný park o štyri tlačové stroje a dva výsekové automaty. Všetky nové stroje boli zaobstarané s najvyšším stupňom výbavy. Medzi novými zariadeniami je aj hybridný tlačový stroj Roland 707LTTLV HiPrint, ktorý zvolenou konfiguráciou, vybavený in-line technológiou a produktovou variabilnosťou je ojedinelý a výnimočný v strednej aj východnej Európe.

Slovenskú akciovú spoločnosť GRAFOBAL nie je potrebné odbornej verejnosti zvlášť dlho predstavovať. V odvetví polygrafického a obalového priemyslu patrí medzi najznámejšie podniky v stredoeurópskom regióne. Výrobca obalov z hladkej a vlnitej lepenky v súčasnosti nadväzuje na tradíciu, ktorá siaha až do roku 1905. Názov GRAFOBAL firma nesie od roku 1969. Společnosť GRAFOBAL dnes tvorí nadnárodné zoskupenie firiem s výrobnými podnikmi vo viacerých európskych štátoch. Spolu s ústredím a hlavnými výrobnými podnikmi v Skalici sú súčasťou spoločnosti GRAFOBAL tiež dcérske spoločností v Českej republike, Bulharsku, Litve a Rusku. GRAFOBAL je základnou jednotkou zoskupenia podnikov GRAFOBAL GROUP.

Výrobná náplň GRAFOBALu zahrňuje okrem výroby obalov z hladkej a vlnitej lepenky tiež široký sortiment klasickej polygrafické produkcie, ako sú kalendáre, katalógy, plagáty, pohľadnice, leporela a puzzle. V GRAFOBALe sa tiež tlačia etikety a papierové vrecká. Kreatívny tím GRAFOBALu pripravuje a spracováva pre zákazníkov návrhy konštrukcií obalov a ich grafické riešenie. Pre tak širokú škálu produktov je spoločnosť GRAFOBAL vybavená zodpovedajúcimi technológiami v pre-presse, tlači aj pre finálne spracovanie. V rámci najnovšej rozvojovej etapy bola výrazne zmodernizovaná predovšetkým oblasť tlače a čiastočne aj oblasť výsekových technológií. Prínosy nových technológií sme v GRAFOBALe v Skalici hodnotili na diskusnom stretnutí, ktorého sa za spoločnosť GRAFOBAL zúčastnili: Ing.Vladimír Blaha, technicko-investičný riaditeľ, Ing. Peter Sopúšek, riaditeľ divízie skladačiek, Ing. Ladislav Dubecký, technológ, a Ing. Marián Gaža, manažér marketingu.

V roku 2010 začal Grafobal tlačiť na nových veľkoformátových tlačových strojoch formát B1 a B0. Tieto moderné ofsetové stroje slúžia hlavne divízii skladačiek. Medzi novo zabezpečenými technológiami odbornú verejnosť určite zaujme tlačový stroj Roland 707LTTLV HiPrint pre tlačový formát B1. Stroj je umiestnený v novej výrobnej hale, v prostredí s regulovanou teplotou a vlhkosťou. Prostredie a optimálne podmienky a parametre sú dôležité pre hybridný spôsob využitia nového tlačového stroje. Pri jednom prechode strojom sa dá na obal (potláčaný materiál) naniesť (natlačiť) najrôznejšia kombinácia farieb a lakov. V minulosti sa tieto technologický vysoko náročné obaly potláčali na dvakrát, buď opakovaným prechodom jedným strojom, alebo postupne za sebou na dvoch tlačových strojoch.

V závere roku 2009 bol v GRAFOBALe uvedený do prevádzky tiež veľkoformátový tlačový stroj Roland 905LV HiPrint. Stroj potláča hárky vo formáte B0, to je až 1 x 1,4 m. Behom hodiny je schopný potlačiť až 14 tisíc hárkov, čo predstavuje takmer štyri hárky za sekundu. Obidva tlačové stroje sú vybavené nadštandardne. Formát stroje Roland 905LV umožňuje vyrábať veľké obaly z vlnitej lepenky, alebo dosahovať hospodárnejšiu produkciu pomocou vyradenia viac menších obalov v rozloženom stave na jeden tlačový hárok. „Nový Roland 905LV násobí kapacitu tlačiarne vo veľkoformátovej tlači,“ uviedol riaditeľ divízie skladačiek Ing. Peter Sopúšek. GRAFOBAL má už jeden stroj Roland 900 v konfigurácii šiestich tlačových jednotiek s lakovačkou a v produkčnej praxi využíva výhod zhodných tlačových platní, ofsetových poťahov a chemických prípravkov. Aj napriek tomu, že nový stroj bol dodaný vo vyspelejšom nadštandardnom prevedení HiPrint, zaškolenie obsluhy prebehlo veľmi rýchlo. Na vyššiu výbavu v prevedení HiPrint si tlačiari skoro zvykli. „Servisnú starostlivosť zo strany spoločnosti manroland hodnotíme ako štandardnú,“ konštatoval v tejto súvislosti Ing. Vladimír Blaha, technicko-investičný riaditeľ. S novým strojom Roland 905LV sa GRAFOBALu podarilo získať aj ďalšiu veľkú zákazku od významného európskeho zákazníka.

Súčasťou strojov vo formátoch B1 a B0 sú výkonné nakladače Roland Mabeg. Činnosť nakladacej hlavy a transport hárkov po nakladacom stole až k náložkám prvej tlačovej jednotky je monitorovaný súborom kontrolných funkcií. Tak isto tlačové jednotky, lakovacie agregáty, sušenie aj vykladač sú vybavené radom nadštandardných prvkov. Niektoré inovované technológie aplikované na nových strojoch sú na Slovensku použité po prvýkrát. Napríklad ColorPilot Plus je systém automatického denzitometrického a spektrálneho merania potlačených hárkov. Systém porovnáva namerané hodnoty so zadanými parametrami, alebo s hárkom odsúhlaseným zákazníkom (OK hárkom) a následne reguluje farebnosť behom tlačového procesu. Ku kontrole kvality slúži tiež systém InlineInspector. Kontroluje celý hárok za pomoci CCD kamery umiestnenej na poslednej tlačovej jednotke. Nové tlačové stroje sú zapojené do systému manroland TelePresence, ktorý nezávisle na obsluhe zaisťuje stále on-line modemové prepojení so servisným oddelením manroland v Offenbachu a s manroland czech v Čestliciach pri Prahe. Produktivitu práce pri obsluhe stroja a príprave na spracovaní zákazky zvyšuje tiež systém Aupasys Logistics, ktorý zabezpečuje poloautomatickou výmenu paliet vo vykladači. Inovačné riešenie a praktické poznatky z prevádzky tlačových strojov Roland 707LTTLV HiPrint a Roland 905LV HiPrint podrobnejšie zhodnotíme v samostatnom článku – pokračovaní na tomto webe.

Obidva nové stroje dodala spoločnosť manroland czech. Vo výberovom konaní navrhla pre GRAFOBAL najefektívnejšie riešenie. Vyhovela technickým podmienkam a ponúkla najlepšiu cenu z troch uchádzačov, ktorí sa zúčastnili verejnej obchodnej súťaže. Skalický GRAFOBAL vyčlenil v rámci svojho investičného programu na zabezpečenie nového ofsetového stroja Roland 707LTTLV HiPrint časť prostriedkov z jeho celkovej ceny. Významnou časťou prispeli európske fondy v rámci programu na zachovanie konkurencieschopnosti. Hybridný aj veľkoformátový stroj sú chladené vodou. Vzduchové kompresory majú umiestené mimo výrobné priestory. To všetko významne zlepšuje kvalitu pracovného prostredia. GRAFOBAL je dodavateľom obalov pre renomované svetové značky. Obidva nové tlačové stroje zvýšili výrobné kapacity tlačiarni, takže GRAFOBAL je schopný uspokojiť v nadštandardnej kvalite a požadovaných termínoch požiadavky najprestížnejších výrobcov a veľa ďalších spoločností pôsobiacich na globálnom trhu.

Skalický GRAFOBAL je hlavným článkom skupiny podnikov GRAFOBAL GROUP. Podľa rebríčka TOP 200 prestížneho slovenského časopisu Trend je GRAFOBAL GROUP s ročným obratom 686,21 mil. eur na Slovensku pätnástym najväčším nefinančným podnikom. Základom úspechu spoločnosti GRAFOBAL Skalica je odborne zdatný tím erudovaných pracovníkov, počínajúc vrcholovým manažmentom a končiac operátormi jednotlivých výrobných zariadeniami. Fortieľ zamestnancov sa nezriedka dedí a predáva z generácie na generáciu. GRAFOBAL je jednou z najväčších firiem v regióne. Okrem priamych pracovných miest vytvára sprostredkovane ďalšie pracovné príležitostí v rámci obslužných činností. V roku 2009 v podniku pracovalo 747 stálych zamestnancov, ktorí vyrobili viac než 22 tisíc ton obalov. Na ich dopravu bolo potrebných 1 700 kamiónov. Na domáci trh smerovalo 41 % produkcie, do Česka 15 % a do ďalších európskych zemí 44 %.

V roku 2009 investície v celkovej výške 5,26 mil. eur smerovali hlavne do dvoch nových tlačových strojov a jedného výsekového automatu. V roku 2010 GRAFOBAL preinvestoval viac ako 9 mil. eur, vrátane všetkého zisku z predchádzajúceho roku, ktorý po zdanení činil 1,19 mil. eur. Objem výroby sa v roku 2009 v podstate vyrovnal výsledkom z roku 2008. K dobrým hospodárskym výsledkom napomáha skvalitnenie služieb, získanie nových zákazníkov a využitie vnútorných rezerv. Výsledky roku 2009 boli ovplyvnené znížením cien základných materiálov v rozsahu od 2 do 30 percent a znížením podielu luxusných obalov. Štruktúru produkcie tvorili z 57 % obaly z hladkej lepenky, zatiaľ čo obaly z vlnitej lepenky mali podiel 23,3 %. Tretí najdôležitejší podiel predstavovala s 10,6 % polygrafická výroba. Na ostatné výrobky a služby pripadlo 9,1 %.

„Obaly a polygrafická produkcia z GRAFOBALu získali už mnoho prestížnych ocenení na medzinárodných súťažiach, vrátane ceny za najlepší obal na sveta – WorldStar Award,“ upozornil marketingový manažér pán Marián Gaža. Mezinárodná organizácia pre obaly World Packaging Organization vyhodnotila v novembri 2009 na Srí Lanke výrobok GRAFOBALu Skalica – obal na decku vianočnú kolekciu Orion – ako najlepší obal vo svojej kategórii a rozhodla sa mu udeliť ocenenie WorldStar. Predpokladom úspechu na trhu je stala starostlivosť o zákazníkov a investovanie do ľudského kapitálu a najmodernejších technológií.

Zvýšenie konkurencieschopnosti
GRAFOBAL uspel v projektoch zameraných na spolufinancovanie investičných zámerov z Fondu regionálneho rozvoja EU v rámci operačného programu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. „V roku 2008 GRAFOBAL spracoval projekt modernizácie polygrafickej výroby a požiadal o dotáciu zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Súčasťou prijatého projektu boli dva výsekové stroje Bobst a štyri ofsetové tlačové stroje. Realizácia projektu trvala takmer dva roky. V súčasnej dobe je už dokončená aj inštalácia posledného tlačového stroja, ktorým je Roland 706LV HiPrint. Tlačová kapacita GRAFOBALu bola totižto významne posilnená o stroje Roland 905LV HiPrint, Roland 707LTTLV HiPrint, Heidelberg Speedmaster XL 105 a Roland 706LV HiPrint,“ zhodnotil celou investičnú akciu technicko-investičný riaditeľ Ing. Vladimír Blaha. Tlačové stroje značky manroland majú v GRAFOBALe tradíciu. Svedčí o tom skutočnosť, že zo štyroch strojov dodal manroland tri. Všetky nové stroje boli nainštalované s plnou výbavou a z veľa nadštandardnými funkciami. Tlačové stroje sa využívajú vo štvorzmennej prevádzke. Spoločnosť GRAFOBAL svojimi investičnými aktivitami posúva svoju výrobno technickú základňu na najvyššiu európsku úroveň a zároveň naplňuje víziu, aby sa jej obaly stáli súčasťou výrobkov popredných európskych firiem.

Autor článku: Gustav Konečný – Svět tisku
Preklad a úprava: František Martančík

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo