Profesionálny rad 10 bit monitorov EIZO ColorEdge sa rozšíril o 24 palcový monitor ( s uhlopriečkou 61 cm) ColorEdge CG245W s unikátnou novou koncepciou vstavaného (zabudovaného) kolorimetra. Monitor svojim zobrazením gamutu (98% AdobeRGB), parametrami a rozlíšením 1920 x 1200 pixelov smeruje do radov profesionálov. Vzhľadom na skutočnosť, že touto novou koncepciou nastáva historický aj revolučný prelom a tým praktický aj nové smerovanie v oblasti merania a kalibrácie grafických monitorov, rád by som túto problematiku opísal čitateľom obšírnejšie.

Základom ostáva resp. po technickej stránke je model CG245W (identický) postavený na báze modelu monitora ColoEdge CG243W, teda má ten istý LCD panel a všetky podstatné HW komponenty pre zobrazovanie. „Čo je úplne nové a unikátne je práve koncepcia“, keď historický po prvý krát je zabudovaný merací systém do vnútra (resp. je súčasťou) monitora spolu s kalibračným softvérom integrovaným do OSD a nezávislosť kalibrácie na (ne-)pripojenom počítači. Model monitora CG243W ostáva v bežnej ponuke firmy EIZO a spoločne s modelom CG245W je pre profesionálne pracoviska (fotoateliéry, redakcie, tlačiarne a pod.) určite potešiteľne, že tieto modely sa dajú v celom pracovnom reťazci (workflow) kombinovať bez kompromisov v zobrazovaní. Systémovo tieto CG modely dopĺňa aj model SX2462W s rovnakým LCD panelom, ale bez podpory kalibračného softvéru ColorNavigator. Stratégia takéhoto „odstupňovania“ výbavy (a tým aj ceny) monitorov na rovnakom základe zobrazovania (panel + procesor) je tiež tým, čo dlhodobo odlišuje EIZO ako výrobcu, ktorý sa špecializuje na profesionálne riešenia pre grafický priemysel od ponúk iných producentov na trhu. Monitor CG245W po koncepčnej stránke je skutočne pokrokovým produktom aj keď technológia auto-kalibrácie (auto-rekalibrácie) s interným senzorom nie je pre spoločnosť EIZO úplnou novinkou, alebo neuváženým experimentom, ale naopak táto technológia je už viac rokov aplikovaná v „top“ produktoch určených pre špeciálne účely (segment medical) a po skúsenostiach z reálneho využitia bolo rozhodnuté aplikovať túto koncepciu aj do grafického segmentu.

Merací systém a monitor tvoria originálny pár, ktorý je zladený (sparovaný) už vo výrobe. Táto vzájomná originalita úplne vylučuje chyby, ktoré bežne vnikajú v procese kalibrácie a rekalibrácie monitorov, keď sa pre meranie, kalibráciu, rekalibráciu a validáciu používajú ručné meracie prístroje (kolorimetre, spektrofotometre) rôznych značiek a kvality (je potvrdené, že niektoré prístroje vykazujú výrazne odchýlky.) Srdcom pre tento monitor je vysoko integrovaný 16 bit signálový procesor, ktorý integruje všetky podstatné operácie s obrazovým signálom. Technologicky najvýraznejším prvkom je koncipovaná 3D LUT (3 x 12 bit vyhľadávacia tabuľka, do ktorej sa ukladajú jednotlivé nastavenia – kalibrácie), ktorá je použitá v monitoroch tejto CG kategórie. V predchádzajúcich generáciách sa používali oddelené jednoduchšie LUT tabuľky pre každý z farebných kanálov R, G, B, čo spomaľovalo a komplikovalo interný kalibračný postup, ktorý je teraz s novou 3D LUT evidentne presnejší. Kombinácia rozšíreného gamutu a presnejšieho kalibračného algoritmu sa v praxi prejaví napríklad v precíznom výslednom aditívnom RGB-zobrazení neutrálnych šedých tónov alebo v CMYKovom workflow a dosahovaných tolerancií pri simulácii dát podľa požiadaviek štandardov Fogra39 a pod. Pre presnú a spoľahlivú prácu na profesionálnych monitoroch triedy „CG“ teda aj na monitore CG245W, od ktorého sa logicky očakáva aj nadštandardný komfort pri ovládaní, sa môže využívať nová verzia kalibračného programu EIZO ColorNavigator 5.2.x. (program je súčasťou balenia.) 

Vzhľad – možností pripojenia – OSD menu

Monitor CG245W je osadený na stojan FlexStand. Ten je výškovo nastaviteľný a umožňuje monitor nielen naklápať, ale aj otáčať na výšku (pivot). Zabudované ložiska znižujú mechanické namáhanie pri jeho otáčaní a zároveň uľahčujú samotnú manipuláciu. Monitor umožňuje okrem DVI pripojenia aj pripojenie cez DisplayPort. Podsvietené tlačidla s info menu umožňujú pohodlne definovať a robiť výbery v jednotlivých oknách menu. Užívateľ si môže zvoliť z ponuky napr. pre svoju prácu (simuláciu dát) požadovaný prednastavený pracovný priestor.

Automatický kalibračný (rekalibračný) systém
Monitor má zabudovaný kalibračný systém s možnosťou pravidelnej automatickej hardwarovej rekalibrácie. Meracie zariadenie (senzor) je umiestnené v hornej časti rámu monitora a vopred v naprogramovanom čase (resp. pri manuálnom režime) sa vysunie a zaháji automatický proces kalibrácie. Užívateľ teda nemusí používať externé kalibračné sondy a výhodou je tiež možnosť rozvrhnúť si časy rekalibrácie podľa potreby. Proces internej autokalibrácie je úplne nezávislý na prítomnosti obsluhy i počítača a jeho operačnom systéme. Kalibrácia tak môže prebehnúť s akýmkoľvek operačným systémom, aj keď ho bežný kalibračný software nepodporuje. Na druhu stranu ale kalibrácia môže prebiehať aj s podporou programu ColorNavigator. Automatická rekalibrácia výrazne prispieva k vyššej bezpečnosti zobrazovaných dát, pretože automaticky zaisťuje proces prevádzania pravidelných kontrol. Stabilitu nastavených obrazových parametrov (jas, farebná teplota bieleho bodu) ešte viac zvyšuje integrovaný teplotný senzor, ktorý udržuje konštantnú farebnú teplotu bieleho bodu (K) nezávisle na zmenách teploty (°C) vo vnútri monitora. Dôležitou funkciou z hľadiska stability plní tiež integrovaný senzor pre automatickú stabilizáciu jasu a ultra-rýchly nábeh po spustení nezávisle na starnutí systému podsvietenia.

Obr. Aktivovaný kalibračný senzor a vlastný proces automatickej kalibrácie

Proces kalibrácie
Pred vlastným kalibračným procesom je potrebné definovať hodnoty bieleho bodu, jasu a hodnotu gama. Tieto hodnoty budú následne aplikované v samotnom procese kalibrácie a pri tvorbe vlastného ICC profilu monitora. Automatická kalibrácia (SelfCalibration) sa spustí tlačidlom (C calibration) proces kalibrácie netrvá dlhšie ako dve minúty. Pre precíznejšiu a prehľadnejšiu prácu je vhodné použiť kalibračný program EIZO ColorNavigator 5.2.x.

Kalibrácia – Rekalibrácia – Autokalibrácia
Vzhľadom na skutočnosť, že po prvýkrát sa pri monitore ColorEdge CG245W využíva vstavaný systém merania je potrebné si ozrejmiť nové pojmy spojené s týmto systémom.
kalibrácia – pri „klasickej kalibrácii“ sa predpokladá, že optimálne hodnoty zobrazenia ešte nepoznáme a v rámci tohto „definovanie+nastavenie“ definovania a nastavenia požiadaviek pracoviska budú príslušné hodnoty nájdené a celé nastavenie na „dosiahnuté hodnoty“ bude následne prevedené (implementované) do praktickej prevádzky.
rekalibrácia – pokiaľ už ráz bol dosiahnutý stav reprodukcie (kalibráciou), tak logický následne vzniká požiadavka na udržanie takého stavu po celý čas aktívnej prevádzky pracoviska (údržba workflow) to môžeme zabezpečiť len opakovaným premeraním a prípadnou korekciou na znovu dosiahnutie známych a overených hodnôt. Tento proces potom nazývame „rekalibráciou“.

Práve s hore uvedenou problematikou sa koncepcia monitora CG245W snaží zmeniť doterajšiu históriu. Systém dokáže na základe naprogramovania automatický spúšťať proces rekalibrácie. Spoločnosť EIZO už veľa rokov využíva metódu sledovania interného času počas ktorého je systém podsvietenia LCD monitorov skutočne zaťažený a tento údaj potom môže byť rozhodujúci pre spustenie „rekalibrácie“.

Definovanie podmienok pre kalibráciu
Vzhľadom na skutočnosť, že sme uvedený monitor mali k dispozícii na test, tak sme sa rozhodli vytvoriť tri nezávislé ICC profily monitora. Využili sme kalibračný program ColorNavigator a definovali sme postupne tri hodnoty bieleho bodu: D50 – 5800K – D65. Jas bol definovaný na hodnotu 120 cd/m2 a gama na hodnotu 2,2. Následne boli pomocou automatickej kalibrácie vytvorené jednotlivé ICC profily monitora. Po každej kalibrácii sme previedli aj validáciu profilu.
Jednotlivé reporty môžete vidieť a porovnať v súboroch pdf.
CG245W(20177040) 120cd D50 2,20_20100828
CG245W(20177040) 120cd 5800K 2,20_20100827
CG245W(20177040) 120cd D65 2,20_20100828

Obr. Grafické zobrazenie a porovnanie jednotlivých ICC profilov monitora medzi sebou a porovnanie s farebným priestorom ofsetovej tlače ISO coated.

Obr. Grafické 2D porovnanie gamutu ICC profilu monitora (5800K) s gamutom Adobe RGB, sRGB a ISO coated.

Obr. Grafické 3D porovnanie gamutu ICC profilu monitora (5800K) s gamutom ISO coated.

Z výsledkov validácie, ale aj z grafov sa dá usúdiť, že merací systém ColorEdge CG245W s automatickou kalibráciou produkuje perfektné ICC profily a vlastný monitor dosahuje široký gamut zobrazenia farieb.

Homogenita plochy a farebná stálosť
K ďalším vlastnostiam ColorEdge CG245W patrí precízny 16-bit výpočet gradacie obrazu, ktorý zaručuje presný priebeh gradácie monitora a zobrazenia neutrálnych tónov, a samozrejme tiež dokonalú homogenitu celej plochy vďaka technológii DUE (Digital Uniformity Equalizer) pre automatickú kompenzáciu jasových a farebných rozdielov jednotlivých pixelov. Spoločnosť EIZO garantuje nižšiu hodnotu ako je 3 delta-E pre zobrazenie neutrálnych tónov. Navyše každý monitor je v továrni premeraný a súčasťou balenia je aj report „Uniformity Data Sheet“ s nameranými hodnotami.

Obr. Vľavo: namerané hodnoty na bielej ploche (jas 120cd/m2) luxmetrom / hodnoty sú zobrazené v %
Obr. Vpravo: namerané hodnoty (Eye-One Pro + PM5) na šedej ploche 128 (RGB) / 5800K – gama 2,2

Obr. Grafické zobrazenie homogenity plochy

Z nameraných výsledkov môžeme potvrdiť, že monitor ColorEdge CG245W neprekročil garantovanú hodnotu 3 ΔE v neutrálnych tónoch, takisto hodnoty merania rovnomernosť plochy sú vynikajúce.

Porovnanie výsledkov podľa UDACT
Monitor dosahuje vysokú presnosť HW kalibrácie pomocou zabudovanej výklopnej kalibračnej sondy a autokalibrácie. ColorEdge CG245W ale môže byť tiež korelované s externými kalibračnými sondami, keď sa používa v skupine s inými monitormi. Na to slúži aplikácia Correlation utility. V rámci overovania sme previedli kalibráciu monitora aj s externým meracím prístrojom Eye-One Pro. Takto skalibrovaný monitor (s vytvoreným ICC profilom) sme overili formou validácie cez program „UGRA Display Analysis & Certification Tool“. Výsledok potvrdil kvalitu zobrazovania farieb monitorom a tým aj vysokú presnosť pri simuláciách náhľadov v CMYK priestoroch. Excelentná obrazová kvalita ho tak predurčuje pre najnáročnejších užívateľov v oblasti profesionálnej fotografie, obrazovej postprodukcie, počítačovej grafiky, DTP. Ďalšie využitie určite nájde v profesionálnych video-štúdiách, kde ponúka rozsiahle možnosti spracovanie digitálnych filmových dát a navyše aj simuláciu najrozšírenejších farebných video-priestorov.

Obr. certifikácia ColorEdge CG245W  –  podľa UDACT / viď report pdf: Report20100901 12-37

Pripojenie cez DisplayPort
Umožňuje 30 bitový prenos farebného videosignálu (3×10 bit. RGB), čo umožňuje zobraziť viac než 1 miliardu odtieňov farieb. Navyše zobrazovanie dát s 10 bitovou farebnou hĺbkou výrazne zlepšuje kvalitu obrazu, čo sa dá praktický pozorovať na hladšej a jemnejšej gradácii obrazu. Pre využitie je potrebné mať grafickú kartu umožňujúcu prenos 30 bit. dát na výstupnom DisplayPorte a aplikáciu (editor) umožňujúci zobrazovať napr. 16 bitové obrazové dáta vo formáte TIFF pomocou funkcie 10 bit. OpenGL knižnici dodávanej spoločne s ovládačom grafickej karty na 10 bitovom vstupnom DisplayPorte monitoru. Typické a obľúbené 10 bitové bitmapové editory sú: ZONER PhotoStudio 12, alebo Adobe PhotoShop CS4.

Ekonomika – optimalizovanie nákladov
Aj z pohľadu ceny ColorEdge CG245W je zaujímavým produktom. Ak spočítame, že k doterajšiemu modelu CG243W je potrebné dokúpiť spektrofotometer i1-Pro, alebo ColorMunki (ak žiaden nevlastníme) a výsledok kalibrácie nezodpovedá v takejto zostave výsledku vynaložených prostriedkov. Riešenie CG245W s vstavaným systémom kalibrácie je o 10 – 30% nižšie a výsledky kalibrácie sú znateľne presnejšie než spôsob merania s externou sondou (poznámka: podľa vyjadrenia výrobcu.)

Dodávané príslušenstvo
Tienidlo, napájací kábel, USB kábel, DVI-D – DVI-D kábel, DipsplayPort kábel, čistiaca sada, CD obsahujúce softvér ColorNavigator, EIZO LCD Utility, ICC profily.

Ďakujeme spoločnosti Avnet s.r.o., za zapožičanie monitora EIZO ColorEdge CG245W, s ktorým sme mohli niekoľko dní pracovať, aj previesť niektoré merania a porovnania. Je potrebné upozorniť, že sa nejedná o laboratórne merania s profesionálnymi meracími prístrojmi, a preto v niektorých detailoch sa môžu naše údaje líšiť (poznámka autora.)

Test pripravil a spracoval: František Martančík
Zdroj informácií: EIZO

 

 

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo