EasyTrax, komplet poloautomatického meracieho prístroja a výkonného softvéru otvára cestu ku kvalitnej tlači, štandardizácii, opakovateľným výsledkom, a v neposlednom rade tiež k podstatným úsporám aj menším tlačiarňam, pre ktoré je plno automatický systém príliš veľkou investíciou.

EasyTrax – technické vlastností

Prístroj je určený pre použitie s tlačovými strojmi o šírke tlačeného hárku od 52 cm do 102 cm (maximálna meraná dĺžka je 1 050 mm). Posun meracej hlavy je motorický, rýchlosť skenovania je 150 mm za sekundu. Minimálna veľkosť políčka meracieho pásika je 3,8 × 4 mm. Rozsah meraných denzít je 0 – 2,5D, spektrálne prístroj meria v rozsahu 400–700 nm. Hrúbka meraného materiálu sa môže pohybovať od 0,1 do 1,5 mm. EasyTrax je dodávaný vo verzii s denzitometrickým alebo spektrálnym meraním, v oboch prípadoch je navyše možné objednať prevedenie s dynamickým polarizačným filtrom. Ostáva tak zachovaná unikátna funkčnosť, vďaka ktorej je možné na jeden prejazd meracej hlavy získať jak spektrálne dáta (ktoré je pochopiteľne nutné merať bez polarizačného filtra), tak aj hodnoty denzít, merané s polarizačným filtrom – čo je dôležité pre presné meranie denzity „mokrých“ potlačených hárkov.

EasyTrax v praxi
Komplet systému EasyTrax pozostává z meracieho stola, ktorý sa dá ľahko umiestniť napríklad na ovládací pult stroja. Stôl je čierny, čo dovoľuje pracovať v súlade s normami (norma prikazuje prevádzať meranie na čiernom pozadí) aj pri použití materiálov o nižšej gramáži či pri obojstrannej tlači. Veľkosť stola odpovedá meranému hárku, to znamená, že v maximálnej variante je na stôl možné pohodlne umiestiť osem stránkový hárok (B1). K stolu je pripojené vertikálne rameno, ktoré postupne sa posúva s meracou hlavou pozdĺž hárku. Meraciu hlavu sa dá navyše posunovať po ramene aj vo vertikálnom smere, vďaka čomu môže EasyTrax merať v ľubovoľnej časti hárku (príkladom je kontrolný pásik (škála) v strede hárku). To sa v bežných prevádzkových podmienkach ukazuje ako významná výhoda prístroja, umocnená navyše faktom, že prístroj je schopný prevádzať aj bodové meranie – v súhrne, tak tlačiar dostáva do ruky veľmi pružný nástroj pre komplexnú kontrolu farebnosti v rámci celého tlačového hárku, vrátane napríklad kontroly zvlášť významných detailov alebo kontroly prvkov tlačených priamymi farbami. Súčasťou dodávky je merací a vyhodnocovací softvér, vychádzajúci z osvedčeného programového riešenia pre IntelliTrax.

Ovládanie prebieha prostredníctvom dotykovej obrazovky, na ktorej sú bezprostredne po prejazde meracej hlavy cez kontrolný pásik (škálu) prehľadne zobrazené namerané hodnoty. V bežnej praxi budú asi tlačiari najčastejšie využívať zobrazenie denzít, ako boli v jednotlivých zónach namerané, obvykle v podobe odchýlky od definovaných cieľových hodnôt, prípadne odchýlky od stanoveného OK hárku (referenčný hárok). Okrem toho sa dajú samozrejme vyvolať a zobraziť aj ďalšie dôležité údaje, ako sú napríklad hodnoty nárastu tlačového bodu, tlačového kontrastu, pretlače a ďalšie. K tomu pristupuje v prípade spektrálnej verzie prístroja aj funkcie zobrazenia kalorimetrických hodnôt (L*a*b) meraných farieb, vrátane odchýlok od požadovanej farebnosti (oproti riešeniu IntelliTrax, tak prakticky chýba len funkcia BestMatch). Softvér umožňuje pracovať naraz so štyrmi procesnými a až dvoma ďalšími, zvlášť definovanými, tlačovými farbami; z toho je vidieť, že EasyTrax, aj keď zvládne tlač až na šiestich tlačových jednotkách, je primárne určený pre tlačiarne, ktoré sa prevažne venujú štandardnej 4-farebnej (CMYK) tlači. V základnom prevedení je k dispozícii knižnica priamych farieb Pantone PMS, za príplatok je možné systém rozšíriť o podporu pre kontrolu farebnosti podľa noriem ISO alebo G7.

Softvér EasyTrax obsahuje, mimo iné, nástroje pre definíciu charakteristiky tlačového stroja, cieľových parametrov (denzita, Lab farebnosť, nárast tlačového bodu) pre jednotlivé procesné alebo priame tlačové farby a ponúka možnosť aj užívateľské definície meracieho kontrolné prúžku. Priamo z dotykové obrazovky je dostupný kompletný manažment tlačových zákaziek; obsluha prístroja zakladá nové zákazky podľa pred pripravených šablón, otvára rozpracované joby (zákazky) alebo reprinty skôr spracovaných zákaziek. Okrem priebežného vyhodnotenia tlače je k dispozícii aj možnosť vytvoriť na základe uložených meraní podrobný report o zákazke. Dáta z databázy sa dajú ďalej spracovávať, trebárs pre potreby podrobnejšieho sledovania kvality tlače.

Vlastné ovládanie prístroja je tradične veľmi jednoduché a rýchle. Na meracej hlave sú umiestnené dve ovládacie tlačidlá a stavová LED kontrolka (podľa farby svetla kontrolky a prípadnej frekvencie blikania sa dá rýchlo pohľadom zistiť aktuálny stav meracej hlavy). Jedno tlačidlo spúšťa zameriavací laser, druhé spúšťa vlastné meranie. Obsluha položí hárok na merací stôl a ručne nastaví vertikálnu polohu snímača. Prostredníctvom lasera skontrolujeme, že hlava behom posuvu nikde nevybočí zo stredu pásika (výhodou je, že mechanizmus ramena umožňuje aj korekciu posuvu s ohľadom na prípadný sklon prúžku oproti vodorovnej rovine) a posunieme meraciu hlavu pred začiatok kontrolného pásika. Meranie je následne začaté stlačením tlačidla na meracej hlave alebo na dotykové obrazovke; spotový (bodový) režim merania aktivujeme z dotykovej obrazovky. Vzhľadom k rýchlosti posuvu (15 cm/sekundu) je premeranie pásika v celej dĺžke hárka otázkou sekúnd, rovnako tak trvá len okamžik, než sa výsledok merania objaví na obrazovke. Vďaka veľmi intuitívnej forme zobrazenia nameraných hodnôt môže tlačiar rýchlo previesť korekcie, potrebné k dosiahnutiu predpísaných cieľových hodnôt. Podobne počas produkčnej tlače sa dá vyrovnávať odchýlky od OK hárka skôr, než rozdiely prekročia stanovené tolerancie.

EasyTrax je cenovo veľmi prístupné riešenie pre kontrolu farebnosti tlače priamo v tlačovej miestnosti. Systém ponúka všetky funkcie, potrebné k rýchlemu a pritom precíznemu meraniu potlačeného hárku; výsledky merania sú prezentované tak, aby ich bolo možné operatívne použiť pre okamžitú korekciu parametrov tlačového procesu. Systém sprístupňuje vyspelé meracie technológie a moderné technologické postupy podstatne širšiemu okruhu tlačiarní, a umožňuje im tak ťažiť z výhod, ktoré meranie na tejto úrovni prináša – hlavne z vysokej opakovateľnosti výroby, zvýšenie farebnej presnosti tlače a samozrejme aj z úspor na čase a spotrebných materiáloch.

Pripravil: František Martančík
v spolupráci s českou firmou UNIWARE, spol.sr.o.
Video: EasyTrax

KOENIG&BAUER- logo
KOENIG&BAUER- logo